Συγγραφέας:Σοφιανός, Κώστας
 
Τίτλος:Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:16
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1988
 
Σελίδες:ιη΄+1055
 
Αριθμός τόμων:2 τόμοι
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Νομοθεσία
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1833-1900
 
Περίληψη:Το έργο αφορά στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, από το 1833 έως το 1900, αφορά, δηλαδή, στο τι νομικά ίσχυε για τα παιδιά και τους νέους εκείνης της περιόδου, η οποία, όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει την δική της, ιδιάζουσα λίγο-πολύ, αίσθηση των ηλικιών που συγκροτούν μια κοινωνία, των σχέσεων που συνάπτονται μεταξύ των ηλικιών και της αξίας που έχει κάθε ηλικία. Στον πρώτο τόμο περιέχονται 2.353 τίτλοι και αποσπάσματα νόμων, βασιλικών διαταγμάτων, θεσπισμάτων, ψηφισμάτων, υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεων διαφόρων διοικητικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εγκυκλίων, διατάξεων, δηλοποιήσεων, διακηρύξεων και καταστατικών σωματείων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στα παιδιά και τους νέους. Άλλα 2.123 «λήμματα» περιέχονται στον δεύτερο τόμο. Ο συγγραφέας συνέλεξε ό, τι είχε να κάνει με την κυοφορία και την γέννηση, την υγεία και την αγωγή, την εκπαίδευση και την στράτευση, την εργασία και την άθληση, την μέριμνα για τα ορφανά και την βοήθεια προς τα άπορα, την εγκληματικότητα και την καταστολή της.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 35.06 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 331-350 από: 1078
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/331.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1458. -ΒΔ. Περί στρατιωτικής στολής των μαθητών των γυμνασίων.

31 Αυγ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 110, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1459. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του από 23 'Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

31 Αυγ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 109, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

1460. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αγρινίω δημοσυντηρήτου Γυμνασίου.

3 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Σεπ^. 1885 (Α΄ 2).

1461. -Υ. Α. 6756 Υ. Εσωτ. Περί συστάσεως τηλεγραφικής σχολής εν τω Πολυτεχνείω.

4 Σεπτ. 1885

εις εφαρμογήν Ν. ΑΚ^ / 22 Ιουν. 1882. Όρια ηλικίας: 18 - 30.

Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

1462. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως της στολής των εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων εκπαιδευομένων.

10 Σεπτ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

1463 . -ΒΔ. Περί μεταγωγής της σχολής των ναυτικών δοκίμων εις την πόλιν Πειραιώς.

10 Σεπτ. 1885

Από τον άτμοδρόμωνα " Ελλάς ". Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1464. -Υ. Α. 10487 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

11 Σεπτ. 1885

[...] Χορηγείται προς τον δημοδιδάσκαλον Ν. Νίκαν η αιτουμένη άδεια όπως συστήση εν τη πόλει Βόλου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον.

Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1465. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Θήβαις εταιρίας " Υμεναίου ".

12 Σεπτ. 1885

Άρθρ. 1. Σκοπός της εν Θήβαις εταιρίας ο " Υμέναιος " είναι η αμοιβαία προίκισις των νομίμως νυμφευομένων παρθένων, αίτινες διακρίνονται υπό το όνομα "αδελφαί", πλην δε της

Σελ. 331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/332.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ειδικής ταύτης αποστολής, ο " Υμέναιος " χρησιμεύει και ως αποταμιευτήριον του λαού [...]

 Άρθρ. 5. Αι μεμνηστευμέναι εισίν απαράδεκτοι εις την εταιρίαν.

Ε. τ. Κ φ. 23, 24 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1466. -ΒΔ. Περί τηρήσεως επί τρεις μήνας εις τας τάξεις του στρατού των αφυπηρετούντων.

12 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 12, 14 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1467. -ΒΔ. < Περί κανονισμού > του κεντρικού δημοσίου γυμναστηρίου.

12 Σεπτ. 1885

Άρθρ. Ι. το εν Αθήναις κεντρικόν δημόσιον γυμναστήριον σκοπόν έχει την προσήκουσαν σωματικήν άσκησιν των φοιτητών του πανεπιστημίου και λοιπών πολιτών· προ πάντων δε την μόρφωσιν ειδικών γυμναστών δι' ειδικής γυμναστικής σχολής, εν αυτώ ιδρυομένης [...]

Άρθρ. 16. Γίνονται δεκτοί εν τη ειρημένη σχολή οι έχοντες συμπεπληρωμένον το 20 έτος της ηλικίας των, μη υπερβαίνοντες δε το τριακοστόν και φέροντες πιστοποιητικόν δύο ιατρών περί της αρτιμελείας και ευεξίας αυτών, προς δε έχοντες η απολυτήριον διδασκαλείου η απολυτήριον γυμνασίου εν ώ λειτουργεί η γυμναστική. [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1468. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως διαθηκών τούΣταυρου Ιγγλέση < ποτέ > Ευσταθίου κληροδοτουσών ποσά τινα υπέρ ευεργετικών σκοπών.

19 Σεπτ. 1885

[...] διαθηκών [...] δι' ων συνέστησε δύο κληροδοτήματα το μεν εκ του τόκου διστήλων τεσσάρων χιλιάδων (4000), το δε εκ των ενοικίων οικίας του κειμένης εν Αργοστολίω κατά την συνοικίαν Ρακαντζή, προς συντήρησιν σχολείου και την προίκισιν απόρων κορασίων εκ των οικογενειών Ιγγλέση και Βαλσαμάκη, των άποτελουσών την κοινότητα " Πισσάδας " του δήμου Άνω Λειβαθούς, πρωτεύουσαν του αυτού δήμου [...]

Ε. τ. Κ φ. 19, 21 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1469. -Υ. Α. 11956 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Γραμματικώ του δήμου Μαραθώνος.

21 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1470. -Υ. Α. 11651, 10222, 8762 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εκπαιδευτηρίων >.

23 Σεπτ. 1885

α) [...] εις τον Θεμ. Παπαλουκά η άδεια της ιδρύσεως ιδιωτικου εκπαιδευτηρίου εν Πάτραις, περιλαμβάνοντος νηπιαγωγείον, δημοτικόν σχολείον, ελληνικόν, γυμνάσιον και τμήμα εμπορικής σχολής, θέλει δε διατελεί το εκπαιδευτικόν τούτο ίδρυμα υπό την εποπτείαν του γυμνασιάρχου του β' εν Πάτραις γυμνασίου.

Σελ. 332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/333.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

β) [...] εις τον Γ. Πουλάκον η άδεια συστάσεως εν τω εν Καλάμαις εκπαιδευτηρίω αυτού β' και γ' τάξεως γυμνασίου.

γ) [...] εις τον Δ. Κοκκώνην η άδεια συστάσεως εν τω εν Γαργαλιάνοις εκπαιδευτηρίω αυτού και β' τάξεως ελληνικού σχολείου [...]

Ε. τ. Κ φ. 26, 25 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2) .

1471. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλην. σχολείου εν Χαλανδρίτση < του δήμου Φαρών > της επαρχίας Πατρών, διαιρέσεως της β΄ τάξεως του εν Αμφίσση < Ελλην. σχολείου ένεκα της πληθύος των μαθητών εις δύο τμηματα >.

24 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

1472. -Υ. Α. 7326 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων θηλέων εν τω δήμω Αθηναίων.

25 Σεπτ. 1885

[...] εν ταις αγροτικαίς συνοικίαις Βαθρακονησίου, Αγίας Μαρίνης, Φωταερίου Σεπολίων, Πατησίων και Αμπελοκήπων, και εν τοις χωρίοις Χαλανδρίου, 'Αμαρουσίου και Κηφισσίας [...] συντηρηθησόμενα δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2)

1473. -Υ. Α. 7326 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων αρρένων εν τω δήμω Αθηναίων.

25 Σεπτ. 1885

[...] εν τοις χωρίοις Κηφισσίας και Βραχαμίου και εν τη αγροτική συνοικία Σεπολίων [...] συντηρηθησόμενα δαπάναις του δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 28, 27 Σεπτ. 1885 (Α' 2)

1474. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως κανονισμού του σωματείου των εν Τρίκκη ραπτών υπό την επωνυμίαν " Αδελφότης του Ελέους ".

27 Σεπτ. 1885

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρ. 1. [...] σκοπόν έχουσα την διά χρηματικής συνεισφοράς περίθαλψιν των απόρων και ύπανδρείαν των ορφανών κορασίων. [...]

Άρθρ. 12. Πρώτιστον καθήκον της επιτροπής είνε να φροντίζη περί ύπανδρείας πτωχών κορασίων και να καταβάλλη πάσαν προσπάθειαν, όπως κατ' έτος υπανδρεύηται τουλάχιστον ανά εν πτωχόν κοράσιον [...] 11 Απρ. 1875

Ε. τ. Κ φ. 103, 27 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2)

1475. -ΒΔ. Περί του εσωτερικού κανονισμού του προπαρασκευαστικού Υπαξιωματικών Σχολείου.

27 Σεπτ. 1885

Ηλικία από 16 έως 18· διδάσκονταν και ελληνικά και θρησκευτικά.

Ε. τ. Κ φ. 74, 4 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2)

Σελ. 333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/334.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1476. -Εγ. 12650 Υ. ΕΔΕ. Περί στρατιωτικών ασκήσεων.

28 Σεπτ. 1885

προς τους Κ. Κ. Γυμνασιάρχας του Κράτους

Ως γνωστόν ύμίν, ο νόμος κατέστησε το στρατιωτικόν μάθημα υποχρεωτικόν εις τα Γυμνάσια του Κράτους. Έπεται άρα εκ τούτου ότι ο διδάξων αυτό αξιωματικός, ίνα καταστή δικαίως υπεύθυνος, πρέπει περί την επιβολήν των ποινών και την βαθμολογίαν να έχη όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει και έκαστος των Η Καθηγητών εις το ίδιον μάθημα. Προλαμβάνομεν όμως να συστήσωμεν εις την προσοχήν υμών ότι, καίτοι φρονούμεν ότι ο αξιωματικός έχει την συναίσθησιν του λεπτού και σπουδαίου έργου ο αναλαμβάνει προς τους μαθητάς, ως ειθισμενος όμως εις άλλου κύκλου την διάφορον κατάστασιν, ενδέχεται να τιμωρή κατά τρόπον βλάπτοντά της τιμωρίας τον παιδαγωγικόν σκοπόν, και διά τούτο, έως ου έξοικειωθή και γνωρίση τας διαθέσεις και τον χαρακτήρα των μαθητών, ασκείτε την δέουσαν επίβλεψιν. Εάν κατά την κρίσιν υμών τιμωρή ανίσως και υπέρ το μέτρον, εάν προ των μαθητών δεν τηρή θέσιν και δεν μεταχειρίζεται γλώσσαν ευπρεπή, εάν τελος πάντων και κατά τας ασκήσεις και εκτός αυτών συμπεριφέρεται προς τους μαθητάς κατά τρόπον, μη τηρούντα αμείωτον το γόητρον και την ύπεροχήν του αξιώματος του, και μη παρέχοντα το παράδειγμα των εντυπώσεων, άς η πολιτεία διά του θεσμού τούτου προτίθεται να εμποιήση τοις μαθηταίς, επειδή κατά τον νόμο ν, ως διδάσκων μάθημα υποχρεωτικόν ανήκει εις τον κύκλον των Καθηγητών, απευθύνετε κατ' ιδίαν τας δεούσας συμβουλας και συστάσεις, ως εις πάντα Καθηγητήν. [...] Δέον όμως να έχητε ύπ' όψιν πάντοτε ότι το στρατιωτικόν εργον, έχον ανάγκην πειθαρχίας και τάξεως εν μείζονι η τα άλλα μαθήματα βαθμώ και προτιθέμενον τα παρ' εκάστω ερριζωμένα ιδιώματα να ύποτάξη και αφομοιώση προς ένα κοινόν τύπον, το δυσκολώτατον τούτο έργον φέρει εις πέρας δι' ύφους, γλώσσης και μεθόδου εντόνου και αύστηράς. Προς τον διοικητήν του αυτόθι εδρεύοντος πεζικού [...] < αποταθήτε > να παράσχη υμίν τους απαιτουμένους υπαξιωματικούς προγυμναστάς [...] εγκαίρως. [...] Ιδιαίτατα δε συνιστώμεν υμίν, και ο αξιωματικός είναι εις θέσιν να σάς φωτίση εις τούτο, όπως οι υπαξιωματικοί ούτοι προ παντός είναι άνθρωποι ηθικοί. [...]

Παρίσης Β' σ. 76.

1477. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Φιλιατροίς < δήμου Εράνης > δημοσυντηρήτου γυμνασίου και διορισμού καθηγητών εν αυτώ.

30 Σεπτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 47, 9 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1478 . -Υ. Α. 10476 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πύργω του δημου Λετρίνων ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

11 Οκτ. 1885

[...] εις τον Ιωάννην Ε. Βωβόν. Ε. τ. Κ φ. 53, 14 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1479. -Υ. Α. 10131 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου εν Τριπόλει >.

15 Οκτ. 1885

[. ...] εις την Αγγελικήν Λαγκάδη. Ε. τ...Κ φ. 57, 17 Οκτ. 1885 (Α'.2 ).

Σελ. 334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/335.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1480. -ΒΔ. Περί εσωτερικού κανονισμού του σχολείου των υπαξιωματικών.

19 Οκτ. 1885

Προσετέθησαν τα γαλλικά και άλλα ειδικά μαθήματα.

Ε. τ. Κ φ. 137, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1481. -Εγ. 59 Υ. Εσωτ. Περί των εσφαλμένως εγγεγραμμένων εν τω Μητρώω αρρένων υπό την συμπεπληρωμένην και ουχί υπό εκείνην, ην διανύουσιν ηλικίαν.

21 Οκτ. 1885

[...] ήτοι ο άγων π.χ. ηλικίαν 20 ετών και μιας έστω ημέρας, εγγραφήσεται υπό την ηλικίαν ετών 21, διότι, κατά το άρθρον 1 του ΑΛΓ'. Νόμου, ο χρόνος γεννήσεως λογίζεται από 1ης 'Ιανουαρίου εκάστου έτους, καν έλαβε Χώραν και κατά την 31 έστω Δεκεμβρίου [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 46.

1482. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας τούενΒετολίστη < επαρχίας Ναυπακτίας > ελλην. σχολείου.

21 Οκτ. 1885

[...] ορίζομεν από τούδε έδραν τα Μεγάλα Λομποτινά, πρωτεύουσαν του ειρημένου δήμου [...].

Ε. τ. Κ φ. 65, 24 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1483. -Εγ. 61 Υ. Εσωτ. Περί ανακαλύψεως και ποινικής καταδιώξεως των διά δόλου κατορθωσάντων να εξαιρεθώσιν επί σωματική άνικανότητι υπό Στρατολογικών Συμβουλίων.

24 Οκτ. 1885

προς τους Νομάρχας και τους Επάρχους του Κράτους

Πολλαχόθεν υπεβλήθησαν ημίν παραστάσεις, ότι [...] οι μη παρουσιασθέντες εμπροθέσμως ενώπιον του οικείου Στρατολογικού Συμβουλίου, όπως εξετασθή η σωματική ικανότης αυτών [...] παραπεμπόμενοι [...]εις την εξέτασιν Στρατολογικού Συμβουλίου, το οποίον συμβαίνει πολλάκις [...] να μη η το του οικείου Νομού [...] καταφεύγουσι εις διάφορα δόλια μέσα, δι' ων κατορθούσι την εξαίρεσίν των, η κρίνονται χρήσιμοι μόνον διά βοηθητικάς υπηρεσίας [...] επί σωματική ανικανότητι, μη υφισταμένη, καθόσον ουδαμώς, ως γνωστόν, πιστοποιείται η ταύτότης των στρατευσίμων, ούτε ενώπιον του Στρατολογικού Γραφείου ούτε ενώπιον του Στρατολογικού Συμβουλίου.

Ει και κατ' επανάληψιν εσυστήσαμεν την εκ μέρους των αρμοδίων Δημοτικών αρχών ανακάλυψιν των τοιούτων [...] ουχ ήττον επάναγκες ηγούμεθα να επιστήσωμεν και αύθις την προσοχήν υμών και των δημοτικών και αστυνομικών αρχών επί του σπουδαίου τούτου αντικειμένου, διότι ως οίδατε, η τοιαύτη διαφυγή της εκπληρώσεως της στρατιωτικής υποχρεώσεως επιδρά επιβλαβώς επί την πρόθυμον προσελευσιν των στρατευσίμων και την μετ' εγκαρτερήσεως εκπλήρωσιν των στρατιωτικών αυτών υποχρεώσεων. [...]

Γιαννούλης 1885 σ. 47.

Σελ. 335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/336.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1484. -Υ. Α. 10002 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας ιδρύσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Ζακύνθω >.

24 Οκτ. 1885

[...] περιλαμβάνοντος δημοτικόν και ελληνικόν σχολείον, ως και τρεις τάξεις γυμνασίου, εις τόν Δημ. Βέρρα, θέλει δε διατελεί τούτο υπό την επιτήρησιν του εν Ζακύνθω γυμνασίου.

Ε. τ. Κ φ. 66, 25 Οκτ. 1885 (Α΄ 2).

1485. -Εγ. 15081 Υ. ΕΔΕ. Περί τακτικής και εγκαίρου διδασκαλίας.

29 Οκτ. 1885

προς τους κ. κ. Γυμνασιάρχας, σχολάρχας και Ελληνικά σχολεία διευθύνοντας διδασκάλους

Πληροφορούμεθα, ότι ένιοι των κυρίων καθηγητών και ελληνοδιδασκάλων, αμελώς έχοντες προς την εκπλήρωσιν των εαυτών καθηκόντων, ούτε εν καιρώ παραγίνονται πάντοτε εις τας παραδόσεις κατά το καθήκον αυτών, ούτε παραγενόμενοι διατρίβουσιν εν αυταίς καθ' όλον το διάστημα των κατά το πρόγραμμα τεταγμένων ωρών, ενίοτε δε ούτε προσέρχονται εις τα διδακτήρια άνευ εύλογου αιτίας, διακόπτοντες ούτω την σειράν των παραδόσεων αύτών, επί μεγίστη βλάβη της σπουδαζούσης νεότητος. [...]

Κρίνομεν [...] δέον να παραγγείλωμεν, όπως η μεν είσοδος εις τας παραδόσεις γίνηται το βραδύτερον 5 λεπτά μετά την τεταγμένην ώραν, η δε έξοδος μετά την κρούσιν του κώδωνος, επί μεν διώρου διδασκαλίας 10 λεπτά, επί δε μιας ώρας 5 λεπτά προ της τεταγμένης ώρας, θεωρούντες το διάλειμμα τούτο επαρκές εις αναψυχήν των τε διδασκόντων και διδασκομένων.

Παρίσης Β' σ. 77.

1486. -ΒΔ. Περί προσόντων κλπ. των νοσοκόμων του πολεμ. Ναυτικού.

30 Οκτ. 1885

να είναι εγγράμματοι, ηλικίας από 17 έως 25 ετών.

Ε. τ. Κ φ. 72, 1 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1487. -Υ. Α. 17899 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείων αρρένων εν τω δήμω Φύλλου < ν. Τρικκάλων >.

31 Οκτ. 1885

[...] ενός εν τω χωρίω Σαμπαλή, ενός εν Άνω Ορφανα και ενός εν Μουσαλάρη [...] συντηρηθησομένων απάντων δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 76, 4 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1488. -Υ. Α. 15202 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων εν Πύργω >.

31 Οκτ. 1885

Χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Ελένην Μαλαχατοπούλου [...] περιλαμβάνοντος πλην του δημοτικού σχολείου και δύο τάξεις Ελληνικού.

Ε. τ. Κ φ. 76, 4 Νοεμ. 1885 (Α' 2 ).

Σελ. 336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/337.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1489. -ΒΔ. Περί του χρόνου της μεταθέσεως των καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων.

31 Οκτ. 1885

[...] γίνονται μόνον μέχρι της 5 Αυγούστου εκάστου έτους [...]

Ε. τ. Κ φ. 92, 16 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

Σχετικό: Ν. ΥΙΓ / 27 Μαΐου 1881 περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και διδασκάλων διαρκούντος του σχολικού έτους.

1490. -ΒΔ. Περί συστάσεως έδρας της δασικής και γεωργικής βοτανικής εν τω σχολείω των τεχνών κλπ.

31 Οκτ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 81, 8 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1491. -ΒΔ. Περί μονιμότητος των καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων.

4 Νοεμ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1886.

Ανακλήθηκε με το από 27 Μαΐου 1886 ΒΔ. , επειδή αντέβαινε " προς διάταξιν του άρθρου 34 του Συντάγματος ".

1492. -Υ. Α. 10431 Υ. ΕΔΕ. Περί μεταθέσεως της έδρας του εν Ομέρ Εφφέντη < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος " δημοτ. σχολείου.

4 Νοεμ. 1885

[...] εις τα χωρία Βλαχοκάτουνον και Μανάγουλη, ως πολυπληθέστερα [...] από μεν της α΄ Μαΐου μέχρι της 31 'Οκτωβρίου [...] εις Μανάγουλη, από δε της α΄ Νοεμβρίου μέχρι της 30 Απριλίου εις το χωρίον Βλαχοκάτουνον.

Ε. τ. Κ φ. 77, 5 Νοεμ. 1885 (Α' 2 ).

1493. -Υ. Α. 13574 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτ. σχολείου θηλέων εν Καλλίτσα του δήμου Ήλιδος < ν. Αχαΐας και Ήλιδος· επαρχίας Ήλείας >.

4 Νοεμ. 1885

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 77, 5 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1494. -Υ. Α. 15343 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικών σχολείων εν τω δήμω Φαρών.

11 Νοεμ. 1885

[...] δύο [...] ενός εν τω χωρίω Λιόπεσι και ενός εν τω χωρίω Καλούσι [...] συντηρηθησομένων υπό του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 85, 12 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

22

Σελ. 337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/338.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1495. -Ν. ΑΣ Π ε΄. Περί χορηγίας δρ. 12. 000 ετησίως εκ του λιμενικού ταμείου Ληξουρίου προς συντήρησιν του εν τη αυτή πόλει Πετριτζείου Ελληνικού γυμνασίου.

12 Νοεμ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 86, 13 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1496. -Εγ. 16046 Υ. ΕΔΕ. Περί αποδοχής των αποδεδειγμένως απόρων μαθητών των ανωτέρων τάξεων του Γυμνασίου και άνευ στολής.

13 Νοεμ. 1885

Προς τους κ. κ. Γυμνασιάρχας του Κράτους

Λαβόντες αφορμήν εκ παραστάσεων γυμνασιαρχών τινων, οίτινες στηριζόμενοι εις το ρητόν γράμμα του άρθρου 5 του νόμου ΑΡΙΘ' της 31 Μαΐου 1883 " περί εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων εις τα Γυμνάσια και Ελληνικά σχολεία " εξητήσαντο παρά του καθ'ήμάς Υπουργείου να προνοήση περί της εις τους αποδεδειγμένως απόρους μαθητάς των υπ' αυτών διευθυνομένων Γυμνασίων χορηγήσεως της κεκανονισμένης στολής δαπάναις του δημοσίου, σπεύδομεν να γνωρίσωμεν υμίν, ότι, του δημοσίου μη δυναμένου επί του παρόντος ν' αναλάβη την κατασκευήν της στολής ταύτης υπέρ τοσούτου αριθμού μαθητών, καλούμεν υμάς να δέχησθε από τούδε και άνευ στολής τους αποδεδειγμένως απόρους [...]

Παρίσης Β' 1885 σ. 79.

1497. -Ν. ΑΣ^Π'. Περί επιβολής εισφοράς επί των μισθών, επιμισθίων, επιδομάτων κλπ.

18 Νοεμ. 1885

Άρθρ. 1. Ένεκα των υφισταμένων εκτάκτων αναγκών του δημοσίου ταμείου επιβάλλονται αι ακόλουθοι εισφοραί. [...] δεν υπάγονται εις την εισφοραν ταύτην αι εις τας χήρας και τα ορφανά χορηγούμεναι < συντάξεις > [...]

Ε. τ. Κ φ. 97, 20 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1498. -Υ. Α. 13555, 11776 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως και δύο τάξεων Ελληνικού σχολείου εν Αθήναις >.

20 Νοεμ. 1885

[...] εις τον Αλκιβ. Τριανταφύλλου, [...] α΄ και β', εν τη ενταύθα κατά την συνοικίαν Νεαπόλεως ιδιοσυντηρήτω δημοτική σχολή του.

Ε. τ. Κ φ. 99, 22 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1499. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως των πινάκων του από 4 Φεβρουαρίου 1880 Β. διατάγματος περί εκτελέσεως του περί στρατολογίας ΨΙς' νόμου όσον αφορά εις την σωματικήν ικανότητα κλπ.

20 Νοεμ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 102, 26 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

Σελ. 338
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/339.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1500. -ΒΔ. Περί συστάσεως έδρας και διορισμού καθηγητού της Μεταλλουργίας εν τω Σχολείω των Τεχνών.

22 Νοεμ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 101, 25 Νοεμ. 1885 (Α΄ 2).

1501. -Υ. Α. 10541, 6298, 12331 Υ. ΕΔΕ. Περί της έδρας του δημοτικού σχολείου Βαλτετσίου.

22 Νοεμ. 1885

[...] κατά τον χειμώνα εις το χωρίον Αραχαμίταις, καθ' όσον οι κάτοικοι του χωρίου Βαλτετσίου, ως νομάδες, παραχειμάζουσιν εις τον δήμον Τροιζήνος, εγκρίνομεν [...] ίνα [...] εδρεύη από μεν της 26 'Οκτωβρίου μέχρι 23 Απριλίου εις το χωρίον Αραχαμίταις, από δε της 24 Απριλίου μέχρι της 24 'Οκτωβρίου εκάστου έτους εις το χωρίον Βαλτέτσιον.

Ε. τ. Κ φ. 100, 23 Νοεμ. 1885 (Α' 2 ) .

1502. -Β. Δ. < Περί χορηγήσεως δραχμών διακοσίων πεντήκοντα κατά μήνα προς ανατροφήν και εκπαίδευσιν του Γεωργίου Σ. Καραϊσκάκη >.

26 Νοεμ. 1885

[...] εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος [...] εγγονού του υπέρ πατρίδος ενδόξως πεσόντος στρατάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη, τρισεγγονού δε εκ μητρός του αοιδίμου κληροδότου Ι. Βαρβάκη.

Ε. τ. Κ φ. 108, 3 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1503. -ΒΔ. Περί πρακτικών εξετάσεων και περί προσόντων των υποψηφίων καθηγητών γυμνασίων κλπ.

26 Νοεμ. 1885

Ε. τ. Κ φ. 1, 2 Ιαν. 1886.

1504. -Υ. Α. 15190 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Πειραιεί ιδιωτικού παρθεναγωγείου >.

2 Δεκ. 1885

[...] εις τας Αικατερίνην και 'Αδαμαντίνην Χαριάτου, δημοδιδασκαλίσσας, [...] περιλαμβάνον δημοτικόν σχολείον εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν εκ δύο τάξεων α΄ και β΄.

Ε. τ. Κ φ. 112, 6 Δεκ. 1885 (Α' 2 ).

1505. -Υ. Α. 16317 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Αθήναις ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

5 Δεκ. 1885

[...] χορηγείται εις την δημοδιδασκάλισσαν Σωτηρίαν Κουμανοπούλου η Χαρακόπου [...] ενταύθα κατά την συνοικίαν Νεαπόλεως.

Ε. τ. Κ φ. 115, 10 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

Σελ. 339
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/340.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1506. -Υ. Α. 17337 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Περιθιωτίσση του δήμου Ποτιδανίας < ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

18 Δεκ. 1885

[...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο βοήθημα δραχμών 40 [...] από α΄ πρώτης Ιανουαρίου επιόντος έτους.

Ε. τ. Κ φ. 123, 19 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1507. -Υ. Α. 6036 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου < άρρένων > εν Αγίω Νικολάω του δημου Βοιών < ν. Λακωνίας >.

20 Δεκ. 1885

[...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο < βοήθημα > δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα από της α΄ επιόντος έτους.

Ε. τ. Κ φ. 126, 23 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1508. -Β. Δ. Περί διαθέσεως υπέρ κοινωφελών έργων εν Αργοστολίω των παρά τη Ιονική Τραπέζη κατατεθειμένων χρημ. κεφαλαίων του λιμένος Αργοστολίου.

21 Δεκ. 1885

[...] προς ανέγερσιν καταστημάτων διά τα δημοτικά σχολεία [...] εν τη πόλει του Αργοστολίου. [...]

Ε. τ. Κ φ. 130, 28 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1509. -Ν. ΑΤΑΒ΄. Περί συντηρήσεως Γυμνασίου εν Γυθείω.

21 Δεκ. 1885

Άρθρον μόνον. Επιτρέπεται [...] να χορηγούνται κατ' έτος εκ των ετησίων εισπράξεων του λιμένος δραχμαί δέκα εξ χιλιάδες (16, 000) προς σύστασιν και συντήρησιν δημοτικού εν Γυθείω Γυμνασίου, υποχρεουμένου του δήμου να καταβάλλη εκ των ετησίων αυτού τακτικών και εκτάκτων προσόδων το τυχόν αναγκαιούν έτι χρηματικόν ποσόν προς συμπλήρωσιν του γυμνασίου και την κανονικήν λειτουργίαν αυτού. [...]

Ε. τ. Κ φ. 130, 28 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1510. -Υ. Α. 19734 (1884) και 3797 ε. ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Ταράψη του δημου Κροκεών < ν. Λακωνίας >.

27 Δεκ. 1885

[...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα από πρώτης Ιανουαρίου 1886.

Ε. τ. Κ φ. 130, 28 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1511. -Υ. Α. 18004 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων εν Αθήναις >.

28 Δεκ. 1885

Σελ. 340
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/341.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

[...] εις την δημοδιδάσκαλον Φανήν Κανελλοπούλου [...] ενταύθα κατά την συνοικίαν των Ταξιαρχών παρά τον σταθμόν του σιδηροδρόμου Αθηνών και Πειραιώς.

Ε. τ. Κ φ. 132, 29 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1512. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως αποζημιώσεως < δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα > τοις ναυτ. δοκίμοις α΄ τάξεως προς βελτίωσιν του συσσιτίου αυτών < μέχρις ου έξακολουθή η επιστράτευσις της ναυτικής δυνάμεως του κράτους >.

30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886.

1513. -ΒΔ. Περί χορηγήσεως υπό του Δημοσίου μηνιαίων βοηθημάτων υπέρ δημοτ. σχολείων κλπ.

30 Δεκ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 136, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1514. -Υ. Α. 16240 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου εν Νουτσουμπρού κτλ. < δήμου Βωμέας· ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος >.

30 Δεκ. 1885

[...] ίνα το μεταβατικόν δημοτικόν σχολείον των χωρίων Νούτσουμπρου και Σουρουστίου εδρεύη και λειτουργή εις το χωρίον Σουρούστιον, εις Ντούτσουβρον δε συστηθή μόνιμον δημοτικόν σχολείον [...] χορηγούντος του δημοσίου προς τούτο από 1ης Ιανουαρίου προς τον δήμον βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα.

Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2).

1515. -ΒΔ. Περί της εν Ληξουρίω Πετριτσείου Σχολής.

30 Δεκ. 1885

[...] αποτελείται τούντεύθεν εκ πλήρους Ελληνικού σχολείου και εκ πλήρους γυμνάσίου [...] Ε. τ. Κ φ. 4, 4 Ιαν. 1886^

1516. -Ν. ΚΒ'. . Περί φόρου οικοδομών.

31 Δεκ. 1863

Άρθρ. 2. Εις τον φόρον τούτον δεν υποβάλλονται

ε΄) Αι εν τοις γεωργικοίς κτήμασιν οικίαι, τα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτός των ιδιωτικών σχολείων.

Ε. τ. Κ φ. 134, 31 Δεκ. 1885 (Α΄ 2) .

1886

1517. -Υ. Α. 114 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Βαρυμπόπη του δήμου Αυλώνος.

3 Ιαν. 1886

[...] συντηρηθησόμενον εκ των παρά του δημοσίου χορηγουμένων βοηθημάτων.

Ε. τ. Κ φ. 5, 7 Ιαν. 1886.

Σελ. 341
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/342.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1518. -Υ. Α. 10118 (1884) Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Σαραβαλίω του δήμου Πατρέων.

10 Ιαν. 1886

[...] συντηρηθησόμενον υπό του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 9, 11 Ιαν. 1886.

1519. -Υ. Α. 9768, 14076, 16379 π.ε. Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τη κώμη Καρβουνάδων του δήμου Κυθηρίων.

13 Ιαν. 1886

Βιτσαμάνειον κληροδότημα. Ε. τ. Κ φΑ2. 14 Ι. Ιαν. 1886.

1520. -Υ. Α. 655 Υ. ΕΔΕ. Περί εξετάσεων των φοιτητών της θεολογικής σχολής εις την Ελληνικήν και Λατινικήν φιλολογίαν.

16 Ιαν. 1886

[...] ουχ ήττον αυστηρώς η οι φοιτηταί του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής [...]

Ε. τ. Κ φ. 15, 18 Ιαν. 1886.

1521 . -Υ. Α. 17529 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Αγία Σοφία του δήμου Ληλαντίων < ν. Ευβοίας >.

16 Ιαν. 1886

[...] δαπάναις του δήμου [...] χορηγούντος του Δημοσίου [...] δραχμών πεντήκοντα μηνιαίως. Ε. τ. Κ φ. 16, 20 Ιαν. 1886.

1522. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίων > Ελλ. σχολείων εν Βερζόβη < δήμου Κορυθίου της Μαντινείας >, Κάτω Αχαΐα < τού δήμου Δυμης > και

Αδάμαντι. 20 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. 18, 22 Ιαν. Ι886.

1523. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > Ελλ. σχολείου εν Διαβολιτζίω του δήμου Ανδανίας < επαρχίας Μεσσήνης >.

20 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι8, 22 Ιαν. 1886.

1524. -ΒΔ. Περί μεταθέσεως της έδρας του Ελλην. σχολείου Πενταγιών κλπ. < δήμου Κροκυλίου, επαρχίας Δωρίδος >.

20 Ιαν. 1886

[...] εκ Πενταγιών του δήμου Κροκυλίου εις Άνω Παλαιοξάριον του δήμου Ποτιδανείας.

Ε. τ. Κ φ. 18, 22 Ιαν. 1886.

Σελ. 342
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/343.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1525. -ΒΔ. < Περί χορηγήσεως δραχμών εκατόν είκοσι κατά μήνα εις τον Απόστολον Ι. Αποστόλη >.

20 Ιαν. 1886

[...] εγκρίνεται, ίνα εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος, των περισσευόντων μετά την καταβολήν των δαπανών της συντηρήσεως του Βαρβακείου Λυκείου και ωρισμένων υπό του αειμνήστου κληροδότου εις βοήθειαν πτωχών Ελληνικών οικογενειών, χορηγώνται εξαιρετικώς εις τον μαθητήν του ελληνικού σχολείου [...] υιόν πατρός πένητος και δισέγγονον του ναυάρχου των Ψαρρών Ν. Αποστόλη, [...] αρχής από του ενεστώτος έτους μέχρι τέλους των γυμνασιακών σπουδών αυτού.

Ε. τ. Κ φ. 19, 22 Ιαν. 1886.

1526. -ΒΔ. Περί συστάσεως < μονοταξίου > ελληνικού σχολείου εν Βενδίστη < επαρχίας Καλαμπάκας > .

23 Ιαν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι03, 29 Απρ. 1886.

1527. -ΒΔ. Περί συστάσεως και Γ' τάξεως εν τω Ελλην. σχολείω Λειβαρτζίου.

29 Ιαν. 1886

Κληροδότημα Σ. Σακελλαρίου. Ε. τ. Κ φ. 30, 3 Φεβρ. 1886.

1528. -Υ. Α. 1650 Υ. ΕΔΕ. Περί καταργήσεως δημοτικών σχολείων του δήμου Αθηναίων.

αχρονολόγητο

[...] μη ψηφισθείσης διά του προϋπολογισμού υπό του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων της απαιτουμένης δαπάνης προς συντήρησιν των συσταθέντων δημοτικών σχολείων θηλέων εν ταις ενταύθα αγροτικαίς συνοικίαις Βαθρακονησίω, Αγία Μαρίνη, Φωταερίω, Σεπολίοις, Πατησίοις, Αμπελοκήποις και εν τοις χωρίοις Χαλανδρίω, Αμαρουσίω και Κηφισσία ανακαλούμεν την περί συστάσεως τούτων Υπουργικήν πράξιν [...] και απαλλάσσομεν της υπηρεσίας τας εν αυτοίς υπηρετούσας δημοδιδασκαλίσσας [...]

Ε. τ. Κ φ. 38, 10 Φεβρ. 1886.

1529. -Υ. Α. 17140 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου εν Πάτραις >.

[...] τω Χαριλάω Δημητροπούλω [...] συνιστάμενου εκ τεσσάρων τάξεων δημοτικού σχολείου και τριών Ελληνικών.

Ε. τ. Κ φ. 45, 18 Φεβρ. 1886.

1530. -ΒΔ. Περί γενικού επόπτου των στρατιωτικών ασκήσεων < των μαθητών των γυμνασίων >.

12 Φεβρ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 44, 17 Φεβρ. 1886.

Σελ. 343
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/344.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1531. -Ν. ΑΤΝΒ'. Περί τροποποιήσεως του άρθρου 2ου του ^ΑΡΝς' νόμου " περί συστάσεως σχολής των ναυτικών δοκίμων ".

12 Φεβρ. 1886

[...] ο [. . . ] οριστικός αριθμός των τεσσαράκοντα δοκίμων αυξάνει εις εβδομήκοντα.

Ε. τ. Κ φ. 41, 13 Φεβρ. 1886.

1532. -ΒΔ. Περί προσόντων εισαγωγής μονίμων δοκίμων μηχανικών εν τω Β. Ναυτικώ και προβιβασμού των εν τω μηχανικώ σώματι υπηρετούντων.

13 Φεβρ. 1886

Άρθρ. 1. Ουδεμία αναφορά προς κατάταξιν δοκίμου μηχανικού εις το πολεμικόν ναυτικόν είναι δεκτή [...] εάν δεν συνοδεύεται υπό των εξής εγγράφων· α΄) Δι' αποσπάσματος εξηγμένου εκ του μητρώου των αρρένων, μαρτυρούντος ότι ο αιτών την κατάταξιν του είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον των αρρένων και άγει ηλικίαν από 18 - 25 το πολύ ετών· β΄) Δι' επισήμου απολυτηρίου της ημετέρας σχολής των τεχνών η ξένης τοιαύτης, δηλούντος ότι αποπεράτωσεν εν αύτη τας ατμομηχανικας σπουδάς του [...]

Προηγούνται εξετάσεις. Ε. τ. Κ φ. 48, 21 Φεβρ. 1886.

1533 . -ΒΔ. Περί συστάσεως έδρας τεχνικών σχεδίων εν τω Σχολείω των Τεχνών.

13 Φεβρ. 1886

[...] 1) Εγκρίνομεν την σύστασιν έδρας τεχνικών σχεδίων εν τω Σχολείω των Τεχνών προς διδασκαλίαν και τελειοποίησιν των επαγγελλομένων διαφόρους τέχνας και ορίζομεν προς τούτο χρόνον της διδασκαλίας τας Κυριακάς και λοιπας εορτάς του ενιαυτού και καθ' εκάστην έσπέοαν. [...]

Ε. τ. Κ φ. 43, 15 Φεβρ. 1886.

1534. -ΒΔ. Περί ναυτοδιδασκάλων.

21 Φεβρ. 1886

Εκτελεστικό Ν. ΑΛΘ' περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών σχολών.

Ε. τ. Κ φ. 73, 21 Μαρτ. 1886.

1535. -Υ. Α. 2530 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως < δημοτικού > σχολείου θηλέων εν Κριεκουκίω του δήμου Ερυθρών < επαρχίας Μεγαρίδος >.

6 Μαρτ. 1886

[...] δαπάναις του οικείου δήμου, χορηγούντος του δημοσίου βοήθημα δραχμών τεσσαράκοντα κατά μήνα [...]

Ε. τ. Κ φ. 61, 8 Μαρτ. 1886.

1536. -ΒΔ. Περί εξετάσεων επί προβιβασμώ διδασκάλων και διδασκαλισσών.

11 Μαρτ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 75, 24 Μαρτ. 1886.

Σελ. 344
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/345.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1537. -ΒΔ. Περί προσόντων διδασκαλισσών των εργοχείρων.

13 Μαρτ. 1886

Άρθρ. 1. < διοριζομένων > [...] είτε εν δημοτικοίς σχολείοις θηλέων είτε και εν ανωτέροις παρθεναγωγείοις [...] < ευπόρων δήμων >.

Ε. τ. Κ φ. 74, 22 Μαρτ. 1886.

1538 . -Υ. Α. 456 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού σχολείου θηλέων εν Γαλαξιδίω >.

14 Μαρτ. 1886

[...] εις την Αικατερίνην Παπαδόγιαννη [...] εκ τεσσάρων τάξεων δημοτικού σχολείου.

Ε. τ. Κ φ. 69, 17 Μαρτ. 1886.

1539. -Υ. Α. 2252 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν χωρίω Μωσιά του δήμου Φενεού < επαρχίας Κορινθίας >.

17 Μαρτ. 1886

[...] συντηρηθησόμενον δαπάναις του οικείου δήμου.

Ε. τ. Κ φ. 71, 19 Μαρτ. 1886.

1540. -ΒΔ. Περί προσόντων των καθηγητών και διδασκάλων των διδασκαλείων και της Ριζαρείου Σχολής.

19 Μαρτ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 75, 24 Μαρτ. 1886.

1541 . -Υ. Α. 3665 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

24 Μαρτ. 1886

[...] εις την Ελίζαν Δημοπούλου [...] κατά την συνοικίαν Καλαμιώτου.

Ε. τ. Κ φ. 76, 27 Μαρτ. 1886.

1542. -Υ. Α. 3961 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν τω χωρίω Αρχοντικώ του δήμου Μελιτίνης.

28 Μαρτ. 1886

[...] δαπάναις του [...] δήμου. Ε. τ. Κ φ. 78, 29 Μαρτ. 1886.

1543. -Υ. Α. 2413, 4050 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως σχολείων >.

1 Απρ. 1886

α) [...] παρέχεται εις τον Διονύσιον Ραζή το δικαίωμα της συστάσεως εν τω εν Αργοστολίω Ελληνικώ αυτού σχολείω και δύο γυμνασιακών τάξεων.

β) [...] χορηγείται εις την δημοδιδάσκαλον Ζωήν Κορωναίου η άδεια να επεκτείνη το υπό την διεύθυνσίν της ιδιωτικόν σχολείον των θηλέων εν Βόλω, συνιστώσα πλην του δημοτικού σχολείου εκ τεσσάρων τάξεων, και τρεις ανωτέρας.

Ε. τ. Κ φ. 81, 2 Απρ. 1886.

Σελ. 345
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/346.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1544. -ΒΔ. Περί επεκτάσεως του επί των ωνίων δασμού εν τω δήμω Αταλάντης.

9 Απρ. 1886

[...] Εισίν απηλλαγμένα δασμού τα κατά το μέχρι του ^ΑΡ^ νόμου ισχύον δασμολόγιον ατελή, τοιαύτα δε εισί και [...] άβακες γραφής, τα κονδύλια αβάκων [...]

Ε. τ. Κ φ. 89, 10 Απρ. 1886.

1545. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Γυθείω πλήρους δημοτικού Γυμνασίου.

9 Απρ. 1886

[...] διατίθενται ετησίως 16. 000 δρ. προς σύστασιν δημοτικού εν Γυθείω Γυμνασίου < δυνάμει Ν. ΑΤΑΒ' / 1885 > [...] ύποχρεούται < δε > ο δήμος να καταβάλλη [...] το τυχόν αναγκαιούν έτι ποσόν προς συμπλήρωσιν της [...] απαιτουμένης δαπάνης [...]

Ε. τ. Κ φ. 98, 22 Απρ. 1886.

1546. -Υ. Α. 2109, 4833 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως εν Αυλωναρίω δημοτικού σχολείου θηλέων, και εν Ωρολογίω δημοτ. σχολείου αρρένων.

18 Απρ. 1886

Καρυστίας. Ε. τ. Κ φ. 94, 18 Απρ. 1886.

1547. -Υ. Α. 5088 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου θηλέων εν Χρυσάφη, πρωτευούση του δήμου Θεραπνών < ν. Λακωνίας >.

25 Απρ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 103, 29 Απρ. 1886.

1548. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως των διατάξεων της διαθήκης 'Αναστ. Βελιανίτου, όσον αφορά εις την παροχήν προς τον δήμον Γαϊανών < Παξών > κληροδοτημάτων τινών.

3 Μαΐου 1886

[...] εις εκπαίδευσιν ενδεών και εις προίκισιν νεανίδων πτωχών και χρηστοήθων [...]

Ε. τ. Κ φ. 110, 5 Μαΐου 1886.

1549. -Υ. Α. 5174 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Λευκάδι ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

6 Μαΐου 1886

[...] εις τον δημοδιδάσκαλον Πέτρον Λοβέρδου [...] εκ τεσσάρων μόνον τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 112, 7 Μαΐου 1886.

1550. -ΒΔ. Περί κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

16 Μαΐου 1886

Άρθρ. 1. Η εσωτερική υπηρεσία του Υπουργείου [...] διαιρείται εις εξ τμήματα· α΄) το Εκκλησιαστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, β΄) το της ανωτέρας εκπαιδεύσεως,

Σελ. 346
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/347.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, γ΄) το της μέσης εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης, δ΄) το της δημοτικής εκπαιδεύσεως, ου προΐσταται ο Γένικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων, ε΄) το αρχαιολογικόν, ου προΐσταται ο Γενικός έφορος των αρχαιοτήτων και στ') το λογιστικόν, ου προΐσταται ο αρμόδιος τμηματάρχης.

Άρθρ. 2. το τμήμα της ανωτέρας εκπαιδεύσεως διεξάγει τας εργασίας τας αναγομένας εις το Πανεπιστήμιον και τα παραρτήματα αυτού, εις την στατιστικήν των διαφόρων κλάδων της εκπαιδεύσεως, εις τα των δημοσίων και γυμνασιακών βιβλιοθηκών και πάσαν άλλην εκάστοτε ανατιθεμένην αυτώ δι' Υπουργικής αποφάσεως.

Άρθρ. 3. το από 9 Μαΐου π. έτους Ημέτερον διάταγμα περί τροποποιήσεως της εσωτερικής υπηρεσίας του αυτού Υπουργείου καταργείται [...]

Ε. τ. Κ φ. 126, 19 Μαΐου 1886.

1551 . -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Κονίσκη, < τού δήμου Παρευηνίων, μονοταξίου > Ελλην. σχολείου.

7 Ιουν. 1886

Ε. τ. Κ φ. Ι68, 26 Ιουν. 1886.

1552. -Υ. Α. 17417 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού σχολείου εν Ερμουπόλει >.

7 Ιουν. 1886

[...] αποτελουμένου εκ τριών τάξεων αντιστοίχων ταις του Ελληνικού σχολείου και διευθυνομένου υπό του Λουδοβίκου Μαζίνου.

Ε. τ. Κ φ. 150, 9 Ιουν. 1886.

1553. -Ν. ΑΤ^ Γ'. Περί υπηρεσίας διδακτόρων της ιατρικής και πτυχιούχων φαρμακοποιών.

18 Ιουν. 1886

Άρθρον μόνον. [...] προσερχόμενοι η προσαγόμενοι προς εκπλήρωσιν της επιβαλλομένης αυτοίς υπό των περί στρατολογίας νόμων υποχρεώσεως εν τω ενεργώ στρατω κατατάσσονται εις τον εν Αθήναις 1ον λόχον των νοσοκόμων ως νοσοκόμοι. Μετά τρίμηνον προκαταρκτικήν άσκησιν, ορισθησομενην διά διοικητικού κανονισμού, ονομάζονται διά Β. διατάγματος επίκουροι μεν ανθυπίατροι η ανθυποφαρμακοποιοί οι κεκτημένοι την προς άσκησιν του εαυτων επαγγέλματος πρακτικήν άδειαν, επίκουροι δε δόκιμοι ιατροί η φαρμακοποιοί οι μη κεκτημένοι ταύτην, και εκτελούσι, διαρκούσης της υποχρεώσεως των καθήκοντα του βαθμού, ον φέρουν, λαμβάνοντες αποδοχάς νοσοκόμου.

Ούτοι, μετά την λήξιν της θητείας των, μεταβαίνοντες εις την εφεδρείαν του ενεργού στρατού, ονομάζονται έφεδροι ανθυπίατροι, ανθυποφαρμακοποιοί η δόκιμοι [...]

Ε. τ. Κ φ. 161, 19 Ιουν. 1886.

1554. -ΒΔ. Περί συστάσεως ειδικών ναυτικών σχολών προς εκπαίδευσιν άρμενιστών, πηδαλιούχων και πυροβολητών.

19 Ιουν. 1886 Εκτελεστικό αρθρ. 3 Ν. ΑΡΟΘ' / 18 Απρ. 1884. Ε. τ. Κ φ. 168, 26 Ιουν. 1886.

Σελ. 347
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/348.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1555. -ΒΔ. Περί εκτελέσεως του ^ΑΤ^ Γ' νόμου περί υπηρεσίας διδακτόρων της ιατρικής και πτυχιουχων φαρμακοποιών.

27 Ιουν. 1886

Ε. τ. Κ φ. 175, 1 Ιουλ. 1886.

1556. -ΒΔ. Περί εισαγωγής και εκπαιδεύσεως εν τη ναυτική των δοκίμων σχολή αλλοδαπών Ελληνικής η Αλβανικής καταγωγής κλπ.

4 Ιουλ. 1886 [...] Αλλοδαποί, ων ο πατήρ ή η μήτηρ είνε ομογενής, ήτοι Έλλην η Αλβανός την καταγωγήν, επιτρέπεται να εισάγωνται και εκπαιδεύωνται εν τη ναυτική των δοκίμων σχολή υφ' ους όρους εισάγονται εις την σχολήν ταύτην και εκπαιδεύονται οι την ελληνικήν ιθαγένειαν κεκτημένοι. [...]

Ε. τ. Κ φ. 179, 5 Ιουλ. 1886.

1557. -ΒΔ. Περί ελευθέρας εισόδου εις την Ακρόπολιν και τα Μουσεία.

4 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 189, 17 Ιουλ. 1886.

1558 . -ΒΔ. Περί συστάσεως Β' Ελλ. σχολείου εν Πειραιεί κτλ.

14 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 192, 19 Ιουλ. 1886.

1559. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του αρθρ. 7 του περί των εξετάσεων εν τω Διδασκαλείω Βασ. διατάγματος της 21 Αυγουστου 1878.

15 Ιουλ. 1886

Άρθρ. 7. Βαθμολογική αξία των αριθμών ορίζεται η εξής· 10=άριστα· 9 και 8 =λίαν καλώς· 7 και 6= καλώς· 5= ικανώς· 4 και 3=ενδεώς· 2=ενδεέστατα και 1=κακώς. Έσχατος βαθμός δι' ου κατατάσσεται η προβιβάζεται ο εξετασθείς είναι ο 5 [...]

Ε. τ. Κ φ. 194, 21 Ιουλ. 1886.

1560. -Υ. Α. 9194 Υ. ΕΔΕ. Περί συστάσεως δημοτικού σχολείου αρρένων εν Μεγάλη Βάλτσα δήμου Σικυώνος < ν. Αργολίδος και Κορινθίας >.

15 Ιουλ. 1886 Ε. τ. Κ φ. 189, 17 Ιουλ. 1886.

1561. -Υ. Α. 9268 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως μιας έτι τάξεως εις το εν Μεσσήνη ιδιοσυντηρητον δημοτικόν σχολείον >.

16 Ιουλ. 1886

[...] αντιστοίχου τη α΄ τάξει του Ελληνικού σχολείου, υπό του διευθύνοντος το [...] σχολείον Αποστόλου Ανδρικοπούλου.

Ε. τ. Κ φ. 19Ι, 18 Ιουλ. 1886.

Σελ. 348
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/349.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

1562. -Υ. Α. 7264 Υ. ΕΔΕ. Περί ανασυστάσεως τάξεως τηλεγραφικής σχολής εν τω Πολυτεχνείω κλ.π.

17 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 198, 25 Ιουλ. 1886.

1563. -Υ. Α. 9694 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Καλάμαις ιδιωτικού σχολείου >.

25 Ιουλ. 1886

[...]εις την Μαρίαν Πετροπούλου [...] εκ τεσσάρων τάξεων και ελληνικόν εκ τριών τάξεων. Ε. τ. Κ φ. 200, 26 Ιουλ. 1886.

1564. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως δωρεάς γηπέδου της μονής Ασωμάτων τη εν Αθήναις συστηθησομένη Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή.

25 Ιουλ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 202, 28 Ιουλ. 1886.

1565. -Υ. Α. 10037 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν τη πόλει του Βόλου ιδιωτικού δημοτικού σχολείου αρρένων >.

30 Ιουλ. 1886

[...] εις τον Ιωάννην Παπαχρήστου [...] εκ τεσσάρων τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 208, 1 Αυγ. 1886.

1566 . -ΒΔ. Περί συστάσεως ελλην. σχολείου εν Τριπόλει, διαιρέσεως της α΄ τάξεως του εν Λαρίσση κλπ.

4 Αυγ. 1886

Διαιρείται εις δύο τμήματα η α΄ τάξις του εν Λαρίσση ελληνικού σχολείου, εγγραφέντων εις αυτήν κατά το λήξαν σχολικόν έτος μαθητών υπέρ τους εκατόν· του εν Γυθείω και του εν Θουρία ελληνικού σχολείου, ομοίως εγγραφέντων εις την α΄ τάξιν εκατέρου μαθητών πλειόνων των εκατόν.

Συνιστάται και γ' ελληνικόν σχολείον εν Τριπόλει, των μαθητών των δύο άχρι τούδε υφιστάμενων εν τη πόλει ταύτη [...] υπερβαινόντων τους πεντακοσίους [...]

Αναγνωρίζεται ως νομίμως υφισταμένη η β' τάξις του εν Αραχώβη Λεβαδείας ελληνικού σχολείου, εις ο ήτο διωρισμενος κατά το λήξαν έτος και δεύτερος διδάσκαλος, εγγραφέντων εν τη β' τάξει ταύτη μαθητών περί τους είκοσιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 212, 5 Αυγ. 1886.

1567. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Άνδρω συσταθέντος εμπορ. συλλόγου " Ομόνοια ".

4 Αυγ. 1886 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 14. Εάν του Ταμείου οι πόροι αυξηθώσιν, ώστε να επαρκώσιν εις τας ετησίους ανάγκας του Συλλόγου, ο Πρόεδρος δύναται να συνδράμη και άλλους ενδεείς εκ των μή εγγεγραμμένων 

Σελ. 349
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/27/gif/350.gif&w=600&h=91516. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

εις το μητρώον του Συλλόγου· προς δε και προσφέρη εις φιλανθρωπικάς εταιρίας και σχολεία μετά προηγουμένην του Συμβουλίου γνωμοδότησιν [...]

Ε. τ. Κ φ. 215, 8 Αυγ. 1886.

1568. -< Διά ΒΔ. της 4ης Αυγούστου 1886 " απαλλάσσονται της υπηρεσίας ελλείψει πιστώσεως ο διδάσκαλος της γαλλικής και ιταλικής εν τω γυμνασίω Αργοστολίου Στέφανος Μαρτζώκης και ο διδάσκαλος της αγγλικής εν τω γυμνασίω Ανδρέας Άννινος.

Ε. τ. Κ φ. 212, 5 Αυγ. 1886.

1569. -Υ. Α. 10328 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Αιγίω πλήρους ελληνικού σχολείου >.

7 Αυγ. 1886 [...] εις τον Χρήστον Νικολαΐδην. Ε. τ. Κ φ. 217, 11 Αυγ. 1886.

1570. -Υ. Α. 10245 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως εν Ερμουπόλει ιδιωτικού δημοτικού σχολείου θηλέων >.

9 Αυγ. 1886

[...] εις την Ζηνοβίαν A. Καμπάνη, το γένος Ψωμαδάκη, [...] εκ τεσσάρων τάξεων.

Ε. τ. Κ φ. 218, 12 Αυγ. 1886.

1571. -Υ. Α. 10454 Υ. ΕΔΕ. < Περί αδείας συστάσεως ενταύθα ιδιωτικού Λυκείου >.

11 Αυγ. 1886

[...] εις τον Αθανάσιον Παπαγεωργίου, [...] περιλαμβάνον προκαταρκτικόν σχολείον, Ελληνικόν και γυμνάσιον πλήρες.

Ε. τ. Κ φ. 218, 12 Αυγ. 1886

1572. -ΒΔ. Περί συντηρήσεως κλπ. του εν Γυθείω Γυμνασίου.

18 Αυγ. 1886

Ε. τ. Κ φ. 225, 20 Αυγ. 1886.

1573. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως του Καταστατικού του εν Αθήναις συσταθέντος " Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου ".

18 Αυγ. 1886

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ [...]

Άρθρ. 1. [...] σκοπός είνε η διά της γυμναστικής, δι' αθλητικών ασκήσεων, νηκτικής η κολυμβητικής και ιππευτικής, διά της επί σκοπόν βολής, των καθ' ωρισμένας εποχάς του έτους πορειών, και πάσης άλλης ασκήσεως επίρρωσις των σωματικών δυνάμεων παντός Έλληνος προς κτήσιν ύγιείας, ευεξίας, ρωμαλεότητος και στρατιωτικών προσόντων, δι' ων τα μέλη του Συλλόγου θέλουσι δυνηθή ποτέ να επιτελέσωσιν εύσκοπώτερον και πληρέστερον το προς την πατρίδα καθήκον αυτών.

Σελ. 350
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (1833-1900)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 331
  16. Σοφιανός, Νομικό καθεστώς

  1458. -ΒΔ. Περί στρατιωτικής στολής των μαθητών των γυμνασίων.

  31 Αυγ. 1885

  Ε. τ. Κ φ. 110, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

  1459. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως του από 23 'Ιουνίου 1884 προγράμματος των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων.

  31 Αυγ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 109, 31 Αυγ. 1885 (Α΄ 1).

  1460. -ΒΔ. Περί συστάσεως εν Αγρινίω δημοσυντηρήτου Γυμνασίου.

  3 Σεπτ. 1885

  Ε. τ. Κ φ. 2, 4 Σεπ^. 1885 (Α΄ 2).

  1461. -Υ. Α. 6756 Υ. Εσωτ. Περί συστάσεως τηλεγραφικής σχολής εν τω Πολυτεχνείω.

  4 Σεπτ. 1885

  εις εφαρμογήν Ν. ΑΚ^ / 22 Ιουν. 1882. Όρια ηλικίας: 18 - 30.

  Ε. τ. Κ φ. 7, 10 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

  1462. -ΒΔ. Περί τροποποιήσεως της στολής των εν τη σχολή των ναυτικών δοκίμων εκπαιδευομένων.

  10 Σεπτ. 1885 Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α' 2 ).

  1463 . -ΒΔ. Περί μεταγωγής της σχολής των ναυτικών δοκίμων εις την πόλιν Πειραιώς.

  10 Σεπτ. 1885

  Από τον άτμοδρόμωνα " Ελλάς ". Ε. τ. Κ φ. 8, 11 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

  1464. -Υ. Α. 10487 Υ. ΕΔΕ. < Περί συστάσεως ιδιωτικού δημοτικού σχολείου >.

  11 Σεπτ. 1885

  [...] Χορηγείται προς τον δημοδιδάσκαλον Ν. Νίκαν η αιτουμένη άδεια όπως συστήση εν τη πόλει Βόλου ιδιωτικόν δημοτικόν σχολείον.

  Ε. τ. Κ φ. 9, 13 Σεπτ. 1885 (Α΄ 2).

  1465. -ΒΔ. Περί εγκρίσεως καταστατικού της εν Θήβαις εταιρίας " Υμεναίου ".

  12 Σεπτ. 1885

  Άρθρ. 1. Σκοπός της εν Θήβαις εταιρίας ο " Υμέναιος " είναι η αμοιβαία προίκισις των νομίμως νυμφευομένων παρθένων, αίτινες διακρίνονται υπό το όνομα "αδελφαί", πλην δε της