Συγγραφέας:Κόκκωνας, Γιάννης
 
Τίτλος:Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:31
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:809
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1834
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες για 700 εφήβους και νέους που φοίτησαν στο πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, το Κεντρικόν Σχολείον, που λειτούργησε στην Αίγινα από το 1830 ως το 1834. Τα στοιχεία που παρέχει το βιβλίο δίνουν τη δυνατότητα να εξετασθεί ένας-ένας και όλοι μαζί αυτοί οι έφηβοι και νέοι των αρχών της δεκαετίας του 1830, ως μαθητές ενός σχολείου, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο λόγω της μοναδικότητας του και της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και λόγω του τρόπου με τον όποιο το αντιμετώπισαν η το χρησιμοποίησαν όσοι σχετίσθηκαν με αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο: κυβέρνηση, αντιπολίτευση, διδάσκαλοι, μαθητές, γονείς, τύπος, τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: αρχίζει με μία ιστορική εισαγωγή, συνεχίζεται με τα βιογραφικά σημειώματα των μαθητών, όπως αυτά βρέθηκαν στα μαθητολόγια, ακολουθούν πανομοιότυπα δείγμάτων γραφής των περισσοτέρων από τους μαθητές αυτούς, και, τέλος, παρατίθενται περί τα 400 ανέκδοτα έγγραφα που τους αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 99-118 από: 816
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/99.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

45. Βάρβης 'Αλέξανδρος 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

Όνομα και επίθετον: Αλέξανδρος Βάρβης.

Πατρίς: Φιλιππούπολις.

Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 2 μήνες.

Ε (3788), (392) ΒΠ 7

46. Βαρκλαντής Παναγιώτης 30.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 377

Παναγιώτης Μιχαήλ Βαρκλαντης, από τον Κάμπον του Σταυροπηγίου της Λακωνίας, ετών 15, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου Άρχισε και τα Ελληνικά προ τριών χρόνων, τα οποία ηκολούθησεν έως δύο χρόνους. Επαραδόθη τα Τετράστιχα του Πτωχοπροδρόμου, τον Χρυσολωραν, και διαφόρους λόγους εκ του Β΄ τόμου της Εγκυκλ. του Πατούσα. Εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν. Εστάλθη ως υπότροφος.

Ιδιόχειρον Π. Μ. Βαρκλαντή:

να φέρεσαι προς όλους γλυκά, να σχετίζεσαι όμως μέ τους πλέον καλιτέρους. Επειδή τοιουτοτρόπως ημπορείς εις εκείνους μεν vα μην είσαι μισητός, με τούτους δε να γίνης φίλος 1.

παναγιώτης Βαρκλαντής

Α 309 Ε116,125

47. Βαρσάμης Κωνσταντίνος 28.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 458

Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσάμης από την Προύσαν ετών 15, έχει τους γονεις του εις την Κωνσταντινούπολιν, όπου ο πατήρ του εμπορεύεται. Άρχισε τα Ελληνικά προ 5 ετών, και επαραδόθη διαφόρους λόγους, εσχάτως δε τον Προς τους νέους παραινετικόν του Μεγάλου Βασιλείου, και άρχισε να παραδίδεται το Συντακτικόν. Zη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Κ. Π. Βαρσαμή:

μην εμπιστεύεσε εις όλους, αλλ' εις όσους μόνον δοκιμάσεις. Είναι μορία να εμπιστεύετέ τις εις όλους, η φρόνισις πριν πιστεύσει εξετάζει 2.

Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσαμή.

Α 386

48. Βασιλείου Δαμιανός 22.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 361

Δαμιανός Βασιλείου ιερομόναχος, από την Αδριανούπολιν, ετών 26, καταστεμένος

1. Ισοκράτους Προς Δημόνικον 20 5-7: Ηδέως μεν έχε προς απαντας, χρώ δε τοις βελτίστοις· ούτω γαρ τοις μεν ουκ απεχθής έσει, τοις δε φίλος γενήσει.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 67: Μη πασιν, αλλά τοις δοκιμοισι πιστεύειν· το μεν γαρ εύηθες, το δέ σωφρονέοντος.

Σελ. 99
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/100.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

εις τον Μιστράν, όπου έχει την μητέρα του και έναν αδελφόν έμπορον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ της Επαναστάσεως. Πρό δύο χρονών επανέλαβε την σπουδήν, και έπαραδόθη Αίσωπον, Λουκ. Νεκρικούς διάλογους, Ίωαν. Χρυσοστ. Περί προσευχής και άλλους τρεις λόγους εκ του Β' τόμ. της Εγκυκλ. του Πατούσα, Βασιλ. παραιν. Προς τους νέους και Κατά όργιζομένων, Ίσοκρ. Προς Δημόνικον και Εις Εύαγόραν, εκ των Παραλ. του Πλουτ. Ρωμύλον, Λυκούργον, Φωκίωνα, Πίνακα Κέβητος, Επικτήτου Έγχειρίδιον, Ίσοκρ. Άρχίδαμον και Πλαταϊκόν, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους και τον Έπιτάφιον, Δημοσθ. Όλυνθ. Α' και Κατά Φιλίππου τον Α'. Επαραδόθη το Τεχνολογικόν.

Ιδιόχειρον Δαμιανού Ιερομόναχου:

μην ακόλουθης τας επιθυμίας σου και από τας ορέξεις σου άποκόπτου, εάν χωριγήσης εις την ψυχήν σου όσα επιθυμεί ημπορεί να σε καταστήση επίχαρμα των εχθρών σου1.

Δαμιανός Βασιλείου

Α 293 Ε 307 ΒΠ 7

49. Βασιλείου Παναγιώτης

Μαζί με 36 συμμαθητές του υπέγραψε στις 12 Αυγούστου 1832 αναφορά κατά του διδασκάλου της Γαλλικής Αναστασίου Ερκουλίδη. Α 494 Ε 307

50. Βατσακτζής Δημήτριος 4.4.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 498

Δημήτριος Ιωάννου Βατσακτζης, Υδραίος, ετών 19, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα του, όπου έμαθε τα Κοινά, και άρχισε τα Ελληνικά, τα όποια εξηκολούθησε και εις την Σίφνον έναν χρόνον. Εσχάτως επαρεδίδετο την Κύρου παιδείαν, και εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν. Κατατάσσεται εις την Β' του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Δημ. Ιωάν. Βατσακτζή:

Πατρός επιπλήξεις είναι ιατρικόν γλυκή και περισσότερον οφελεί παρά λυπεί

Δημ. Ιω. Βατζαξής

Α 430

51. Βέλλης Αντώνιος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 210

Αντώνιος Βέλλης Σίφνιος, ετών 14, ο πατήρ του έμπορος. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του· ήλθεν εις το Κεντρ. Σχολειον την 15 Άπριλλιου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ' τάξιν.

1. Σοφία Σιράχ 18 30-31: Οπίσω των επιθυμιών σου μη πορεύου και από των ορέξεων σου κωλύου· εάν χορηγήσης τη ψυχή σου ευδοκίαν επιθυμίας, ποιήσει σε επίχαρμα των εχθρών σου.

Σελ. 100
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/101.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ΚΤΥ 5.1830 / Δ 966

Όνομα και επώνυμον: Αντώνιος Ιωάννου Βέλλης. Παρατηρήσεις: γνωστός εις την Γραμματείαν των Εκκλησιαστικών. Λαμβανόμενος μισθός εις τάλληρα δίστηλα: 4.

Ε 49, (52), 67,91, (96), 112 ΒΠ 7

52. Βέλλης Δημήτριος 23.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 400

Δημήτριος Ιωάννου Βέλλη από τον Αρτέμονα της Σίφνου, ετών 16, έχει τους γονείς του εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ ενός χρόνου. Κατετάχθη εις την Α΄ του Προκαταρκτικού. Μετεβιβάσθη εις την Β΄ την 4 Νοεμβρίου.

Ιδιόχειρον Δ. Ί. Βέλλη:

Όταν ίδης εις έναν τόπον τον πτωχόν συκοφάντουμενον και αδικουμένον ήξευρε ο τόπος εκείνος πόλην καίρον δεν θα είναι εισηχος 1

Δημήτριος Ιωάνου Βέλλη

Α330

53. Βελλίνης 'Αλέξιος 29.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 304

Αλέξιος Παπά Γεωργίου Βελλίνης, από το Άργος, ετών 16, έχει τους γονείς του εις Ναύπλιον. Έμαθε τα Κοινά εις Ναύπλιον επί Επαναστάσεως, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια ηκολούθησεν έναν χρόνον, παραδοθείς Αισωπείους Μύθους, τον Προς Δημόνικον παραινετικόν του Ισοκράτους, τον Περί προσευχής του Χρυσοστόμου και τον Α΄ Φιλιππικόν του Δημοσθένους, και γυμναζόμενος το Τεχνολογικόν κατά τον Λάσκαριν. Είναι συστημένος εις τον κύριον Αλέξιον Λουκόπουλον. Μετεβιβάσθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού την 29 Σεπτεμβρ.

Ιδιόχειρον του Α. Βελλίνου:

Πατέρα ασεβή μέφονται τα τέκνα, διότι εξαιτίας του λαμβάνουν όνομα κακόν2,

Αλέξιος παπά Γεωργίου Βίλλίνης.

Α234

54. Βενιζέλος 'Αλέξανδρος 18.7.1836 / Γ

(...) Αλέξανδρος Παλαιολόγου Βενιζέλος, Αθηναίος, μαθητεύσας εις εμένα κατά το 1825, ενόσω εδιδασκάλευα ενταύθα εις Αθήνας, και έπειτα πάλιν εις Αίγιναν,

1. Θεόγνιδος Ελεγείαι Α΄ 44-47: Όταν υβρίζειν τοίσι κακοίσιν άδη δήμόν τε φθείρουσι δίκας τ' αδίκοισι διδούσιν οικείων κερδών είνεχα και κράτεος· έλπεο μη δηρόν κείνην πόλιν ατρεμέ' ήσθαι (...).

2. Σοφία Σιράχ 41 7: Πατρί ασεβεί μέμψεται τέκνα ότι δι' αυτόν ονειδισθήσονται.

Σελ. 101
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/102.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

αφού εκεί εσυστήθη το Κεντρνκον Σχολείον. Περί τας αρχάς του 1830 επήγεν εις Γερμανίαν, και κατά προτροπήν μου εσπούδασεν ιδιαιτέρως τας Φυσικάς Επιστήμας και την Χημείαν, και κατά το 1834 άνηγορεύθη δόκτωρ της Φιλοσοφίας και των Καλών Τεχνών υπό της εν Λειψία Ακαδημίας, κατά το εσώκλειστον δίπλωμα. Αφού δε ετελείωσε την σπουδήν ταύτην, στοχαζόμενος, ότι δεν ημπορεί να ζήση εις την πατρίδα του έπαγγελόμενος την επιστήμην ταύτην, απεφάσισε να σπουδάση την Ιατρικήν. Εάν η Κυβέρνησις προσκαλέση αυτόν διδάσκαλον των Φυσικών Επιστημών και της Χημείας, και του χορηγήση τα μέσα να ένασχοληθη εις έργαστήριον χημικόν διά να τελειοποιηθη, ειμπορει μετά 1-2 έτη να έχη αξιώτατον διδάσκαλον εις το είδος τούτο. (...).

Ε 267, 275, 282,284, 286,288 ΒΠ 7

55. Βενιζέλος Αντώνιος 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 21

Αντώνιος Παλαιολόγου Βενιζέλος, Αθηναίος, ετών 17. ο πατήρ αυτού είναι εκ των προκρίτων Αθηναίων, και παροικεί εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Εις Αίγιναν άρχισε τα Ελληνικά εις τον διδ. Χαράλαμπον Βαμβούκην, και τα ηκολούθησεν εις αυτόν ένα και ήμισυ έτος. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Κατοικεί υπ' αρ. 469.

Ιδιόχειρον του Α. Π. Βενιζέλου:

Όστις άλλου σκάπτει λάκκον, αυτός εις αυτόν πίπτει 1.

Αντώνιος Π. Βενιζέλος

A 21 Ε 293,307, (378α) ΒΠ 7

56. Βενιζέλος Μιλτιάδης 28.8.1830 / χ. 0. / ΚΜΛ 297

Μιλτιάδης Π. Βενιζέλος Αθηναίος, ετών 9, ο πατήρ του είναι εις των προκρίτων των Αθηνών, ήδη δε παροικών εις Αιγιναν, είναι λιμενάρχης αύτης. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις Αίγιναν κατά την αλληλοδι. όπου ήρχισε τα Ελληνικά, ακολουθήσας δύο μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολ. περί τα τέλη Απριλλίου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον αυτού:

κακέ σηναναστροφέ φθήρουσιν ήθη καλά 2

Μιλτιάδης Π. βενιζέλος

Α 228 Ε (378γ), (392), 398 [Γ ' Προκαταρκτικού] ΒΠ 7

57. Βενιζέλος Νικόλαος 26.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 188

Νικόλαος Βενιζέλος Αθηναίος ετών 13· ο πατήρ του Προκόπιος Βενιζέλος

1 Σοφία Σιράχ 27 26: ο ορύσσων βόθρον εις αυτόν εμπεσείται.

2. Μενάνδρου Γνώμαι μονόστιχοι 738: Φθείρουσιν ήθη χρήσθ' ομιλίαι κακαί.

Σελ. 102
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/103.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

πάροικος εις Σαλαμίνα πρόκριτος Αθηνών· τόρα ευρίσκεται εις πολιτικήν υπηρεσίαν φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά έμαθεν εις Αθήνας· τα Ελληνικά εσπούδασεν 7 μήνας εις τον Αγαθάγγελον και τον Βαμβούκην· και την 18 Φευρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον του αυτού:

ζήλος και θυμός έλαττούσιν ημέρας, και προκαιρού γήρας άγει μέριμνα 1.

Νικόλαος Βενιζέλος.

Α 170 Ε (378β), (392) ΒΠ 7

58. Βέριος Αναστάσιος 9.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 67

Αναστάσιος Ιωάννου Βέριος, από Δίβρι της Ήλιδος, ετών 17. Οι γονείς του ιδιοπραγμονούσιν. ο θείος του Αντώνιος Τσούνης φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου είχε σπουδάσει και τα Ελληνικά πέντε μήνας. Την 18 Φεβρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου, και τας αρχάς Ιουλίου επροβιβάσθη εις την Β΄. Μετέβη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού την 8ην Δεκεμβρ. Κατοικεί υπ' αρ. 226.

Ιδιόχειρον του Α. Ι. Βερίου:

το μέτρον εις όλα είναι καλόν 2.

Α. Ι. Βέριος.

A 67

59. Βέριος Θεόδωρος 9.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 65

Θεόδωρος Ιωάννου Βέριος, από το Δίβρι της Ήλιδος, ετών 21. 01 γονείς του ζώσιν εις τα ίδια. ο θείος του Αντώνιος Τσούνης φροντίζει δι'αύτον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Την 17 Φεβρουαρίου άρχισε τα Ελληνικά εις το Κεντρικόν Σχολείον, και τον Ιούλιον επροβιβάσθη εις την Β΄ τάξιν. Μετέβη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Κατοικεί υπ' αρ. 226.

Ιδιόχειρον του Θ. Ι. Βερίου:

ότι εσύ μησης τούτο μην κάμης εις άλον 3.

Θ. Βέριος.

A65 Ε 293

60. Βέριος Σωτήριος 9.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 66

Σωτήριος Ιωάννου Βέριος, από Δίβρι της Ήλιδος, ετών 18. Οι γονείς του

1. Σοφία Σιράχ 30 24.

2. Στοβαίου Ανθολόγιον III 157: Πυθαγόρου. Μέτρον Δ΄ επί πάσιν άριστον.

3. Τωβίτ 4 15: και ο μισείς, μηδενί ποίησης.

Σελ. 103
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/104.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

ιδιοπραγμονούσιν. ο θείος του Αντώνιος Τσούνης φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά εις διάφορα μέρη της Ελλάδος. Εις την πατρίδα του εσπούδασε τα Ελληνικά οκτώ μήνας, και εις τας 18 Φεβρ. ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν, από την οποίαν επροβιβάσθη εις την Β΄ κατά την Α΄ Ιουλίου. Μετέβη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού την 30 Όκτωβρ. 1830.

Κατοικεί υπ' αρ. 226.

Ιδιόχειρον του Σ. Ί. Βερίου:

Μέ την επιμέλείαν ο άνθρωπος νικά τας δυσκολίας όλας,

Σ Ί. Βέριος.

Α66

61. Βερούσης Εμμανουήλ 9.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 71

Εμμανουήλ Γεωργίου Βερούσης, από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, ετών 22. Ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν o εξάδελφος του Εμμανουήλ Νικολάου Πορλιώτης, έμπορος εις την Σύραν. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποια ηκολούθησεν εις Σμύρνην δύο χρόνους. Εις το Κεντρικόν Σχολείον ήλθε τον Μάιον του 1830, και κατετάχθη εις την Β΄τάξιν.

Ανεχώρησεν εις Σύραν την 29 Ιαννουαρίου 1831.

Ιδιόχειρον του Εμ. Γ. Βερούση:

ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται1.

Μανουήλ Γ Βερούσι.

Α 71

62. Βετσαχτσής Μιχαήλ 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 183

Μιχαήλ Αναστασίου Βετσαχτσής από Λειβαδίαν ετών 12 ορφανός πατρός· η μήτηρ του Αικατερίνα, και 4 μεγαλύτεροί του αδελφοί παροικούντες και εμπορευόμενοι εις Ναύπλιον φροντίζουν δι' αυτόν. τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις Ζάκυνθον, οπού κατέφυγον εις την Επανάστασιν· εκεί εσπούδασε ένα χρόνον εις τα Ελληνικά1 έπειτα μεταβάς ενταύθα κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου 28 Ιουλίου 1830. ο αριθ. της οικίας του 239' είναι συστημένος εις τον ενταύθα Γεώργιον Μιχαλόπουλον Σαλωνίτην.

Ιδιόχειρον του αυτού:

οι φοβούμενοι κύριον εύρίσουσι κρημα και δικαιώματα ως φως εξάψουσιν 2.

Μηχαήλ αναστασίου Μπιτζαξής.

Α165

1. Μενάνδρου Γνώμαι μονόστιχοι 26.

2. Σοφία Σιράχ 32 16.

Σελ. 104
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/105.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

63. Βιβιλάκης Εμμανουήλ 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 85

Εμμανουήλ Νικολάου Βιβιλάκης από την Ρέθυμνον της Κρήτης, ετών 22. Ορφανός γονέων. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε τα Ελληνικά προ της Επαναστάσεως. Εις το διάστημα της Επαναστάσεως εχρημάτισε και στρατιώτης πολλάκις. Εις την έναρξιν του Κεντρ. Σχολείου κατετάχθη εις την Α΄ τάξιν. Έπειτα κατά ζήτησίν του μετέβη εις την Β΄. Έως τόρα έζούσε διατρεφόμενρς απ' όσα οικονόμησε μετερχόμενος τέχνην την οπλοποιϊτικήν. Εσχάτως του εδιωρίσθη μηνιαίον 3 τάληρα. Κατοικεί υπ' αρ. 114.

Επήγεν εις Ναύπλιον τα μέσα του Σεπτεμβρίου, και εκείθεν εις Κρήτην. Επέστρεψε την Α΄ Οκτωβρίου. Ανεχώρησε παντάπασι την 10 Άπριλ. 1831.

Ιδιόχειρον Ε. Ν. Βιβιλάκη:

Εγώ δεν θα έντρέπομαι να ασπάζομαι τον φίλον, ουδέ θα αποφεύγω αυτόν, και εάν μου προέλθη κακόν από αυτόν θα το υποφέρω 1.

Εμμανουήλ Ν. Βιβιλάκης

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 962

Άνθρωπος επιμελέστατος και χειρίσοφος· επιθυμεί να γείνη νομικός· είναι άξιος κηδεμονίας της Κυβερνήσεως και διότι ελπίζεται απ' αυτόν καρπός, και διότι πολύν καιρόν εχρημάτισε στρατιωτικός και κατά γην και κατά θάλασσαν. Σκοπός: νομικός.

Παρατηρήσεις: χρηστός νέος· είναι έπιτηδειότερος να γείνη μηχανικός. Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Α 85 E 35, (42), (52), 99,157, 289,293 ΒΠ 7

64. Βίκης Γεώργιος ΚΥΥ 5.1830 / Δ 958

Όνομα και επώνυμον: Γεώργιος Μιχαήλου Βίκης, πτωχός και άπορος· επήγεν εις την Ευρώπην να σπουδάση και απέτυχε.

Ηλικία: 21.

Πατρίς από: Κύπρον.

Σκοπός: αμεταθέτως θέλει να γένη διδάσκαλος της Φιλολογίας.

Παρατηρήσεις: Ήσυχος και καλός νέος. Μετρίας ευφυΐας.

[Τάξη]: Β΄.

Ζητει διά να γένη υπότροφος.

Α 495 Ε (42), (52), 91, (96), 112,192, 209, 217, 227, (228), 234,301 ΒΠ 7

65. Βίκης Θεοδόσιος 23.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 495

Θεοδόσιος Ιωάννου Βίκκης από την Λευκοσίαν της Κύπρου, ετών 19, έχει γονείς εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις την πατρίδα του, και

1. Σοφία Σιράχ 22 25-26: Φίλον σκεπάσαι ουκ αισχυνθήσομαι και από προσώπου αυτού ου μη κρύβω, και ει κακά μοι συμβήσεται δι' αυτόν, (...).

Σελ. 105
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/106.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

άρχισε τα Ελληνικά εις την Τεργέστην, όπου ο πατήρ του έμπορεύετο, και τα ηκολούθησεν έναν χρόνον. Έπαυσε δε προ 2 χρόνων. Έμαθε προσέτι ολίγα Ιταλικά και Αριθμητικήν. Ζη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον θεοδ. Ιωαν. Βίκκη:

τα αγαθά μόλις έρχονται όταν τα ζητώμεν τα κακά όμως έρχονται και χορις να τα ζητώμεν 1.

Θεοδόσιος Ιωάννου Βίκη.

Α 427

66. Βίκος Γεώργιος 16.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 118

Γεώργιος Βίκος από Λειβαδίαν ετών 14 ο πατήρ του Ιωάννης ίερατεύων εις την Μητρόπολιν Αιγίνης φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις Σαλαμίνα· εις τα Ελληνικά έκαμε διδασκόμενος από τον διδ. Βαμβούκην 18 μήνας και την 16 Φευρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον:

Περί ψύχον υιόν καταδεσμεύσι τράυματα αυτού και επί πάση βοή ταραχθήσεται σπλάγχνα αυτού2.

Γεώργιος Βίκος.

Α 117 Ε 227, (251), 256, 258, 262, 272, 275,277,282,284, 286

67. Βίκος Δημήτριος 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 49

Δημήτριος Παπα Ιωάννου Βίκου, Λεβαδίτης, ετών 19. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εις την Αίγιναν, τα οποία εσπούδασεν εις τον διδ. Χ. Βαμβούκην 6 μήνας. Εις την έναρξιν του Κ. Σχ. κατετάχθη εις την Β΄τάξιν. Κατοικεί πλησίον της Μεγάλης Παναγίας.

Ανεχώρησεν εις το Ιερατικόν Σχολείον την 17 Νοεμβρ. 1830.

Ιδιόχειρον του Δ. Π. Ί. Βίκου:

της οκνηρίας και αφιλιας ο καρπός είναι δυστηχεία και κατεσχίνη.

Δημήτριος παππά  Ιω

Α 49

Βιλλίνης Αλέξιος βλ. Βελλίνης Αλέξιος

68. Βιρβίλης Δημήτριος 22.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 359

Δημήτριος Αναγνώστη Βιρβίλης, Σαλαμίνιος, ετών 15, έχει πατέρα εις

1. Δημοκρίτου απόσπ. 108: Διζημένοισι ταγαθά μόλις παραγίγνεται, τα δέ κακά και μή διζημένοισιν.

2. Σοφία Σιράχ 30 7: Περιψύχων υιόν καταδεσμεύσει τραύματα αυτού, και επί πάση βοή ταραχθήσεται σπλάγχνα αυτού.

Σελ. 106
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/107.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

την Σαλαμίνα εμπορευόμενον την ρητίνην. Έμαθε τα Κοινά εις το εκεί Αλληλοδιδακτικόν. Πρό ενός μηνός άρχισε να μανθάνη την ελλ. Γραμματικήν.

Ιδιόχειρον Δ. Α. Βιρβίλη:

μιμησίς τον φυλόν σου διαμικράν αμαρτίαν αλλά γίνου πραείς εις τους υμερούς λόγουτου. εάν καμνης τούτο οχιμον αυτόν έχις φύλον αλλα και καλίτερον τον κάμις 1

Δημητριος Α Πιρπύλης

A 291

69. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 5.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 341

Κωνσταντίνος Φωτίου Βλαχόπουλος, από την Λάρισσαν, ετών 25, έχει μόνον έναν αδελφόν, Δήμον τόνομα, εμπορευόμενον εις Σύραν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του παιδιόθεν, έπειτα την ύφαντικήν, την οποίαν μετήλθεν εκεί καί, εις την Σμύρνην έως εις την Έπανάστασιν. Έκτοτε ήλθεν εις την Ελλάδα, και έγεινε στρατιώτης έως εις τον πρώτον οργανισμόν των άτακτων, έπειτα επήγε εις τον Ι. Κολέτην εις την Σάμον ως αξιωματικός της εις Καρλόβασι φρουράς. Άρχισε τον Ιούνιον του 1829 να σπουδάζη Ελληνικά εις την Σάμον, και ηχούσε μαθήματα 3 μήνας. Ημπορεί να ζήση εξ ιδίων του.

Ιδιόχειρον Κ, Φ. Βλαχοπούλου:

κλαύσαι των νεκρόν δι ότι εστερίθη το φως κε των μόρων διότι του έλιψεν η φρόνισης, το πένθος του νεκρού είναι επτά ημέραι του μόρου δε κέ ασεβούς πένθος είναι όλλαι της ζοής του αι ημέραι 2.

Κωνσταντίνος φοτίου βλαχοπόλου

Α 271

70. Βόβολος Δημήτριος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 253

Δημήτριος Νικολάου Βοβόλου Λεβαδίτης, ετών 11· ο πατήρ του έμπορος, παροικών εις Αίγιναν, όπου αυτός έμαθε τα Κοινά. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον περί τας αρχάς Μαρτίου του 1830, και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Κατοικεί υπ' αρ. 381.

Ιδιόχειρον Δ. Νικ. Βοβολου:

μή κάμνεις ποτέ κακόν εάν θέλεις να μην πάθης ποτέ κακών.

δημήτριος νικολάου μπομπόλου

Α 208

1. Πυθαγόρου Χρύσα έπη 5-8: των δ' άλλων αρετή ποιεύ φίλον όστις άριστος. πραέσι δ' είχε λόγοισ' έργοισί τ' επωφελίμοισι.

μηδ' έχθαιρε φίλον σον αμαρτάδος εινεκα μικρής, όφρα δύνη·

2. Σοφία Σιράχ 22 11-12: Επί νεκρώ κλαύσον, εξέλιπεν γαρ φώς, και επί μωρώ κλαύσον, έξελιπεν γαρ σύνεσιν· (...) πένθος νεκρού επτά ήμέραι, μωρού δέ και ασεβούς πάσαι αι ημέραι της ζωής αυτού.

Σελ. 107
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/108.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

71. Βογιατζόγλος Χρίστος 14.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 448

Χρίστος Αναστασίου Βογιατζόγλος Κωνσταντινοπολίτης, ετών 13, έχει μόνον πατέρα, όστις πωλεί καπνόν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εδώ προ 4 μηνών. Κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Χ. Α. Βογιατζόγλου:

καλόν είναι να διορθώνει τις πρώτον εαυτόν και έπειτα τους άλλους

χρήστος αναστασίου μπογιατζόγλους.

Α 379 Ε 217, 227, (251), 256, 258, 262,272, 275,277,282, 284,286,308, (3788), (392)

Βόγιος / Βογίου * Μιχαήλ *, βλ. Βόειος Νικόλαος

72. Βόειος Νικόλαος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 82

Νικόλαος Μιχαήλ Βόειος, Ψαριανός, ετών 14. Ο πατήρ αυτού απέθανε προ της Επαναστάσεως. η μήτηρ αυτού Αγγελική ζη εις Αίγιναν. Έμαθε τα  Κοινά εις την πατρίδα του. Εις Αίγιναν άρχισε τα Ελληνικά, τα οποία ηκολούθησεν οκτώ μήνας. Εις το Κεντρικόν Σχολείον ήλθε τον Μάρτιον του 1830, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 132.

Την 24 Σεπτεμβρίου < 1830 > έπαυσε δι' απορίαν των αναγκαίων.

Ιδιόχειρον του Ν. Μ. Βοείου:

ο ψεύστης τούτο μόνον κερδαίνει ότι και αλήθειαν οταν λέγη δεν πιστεύεται 1

Νικόλαος Μηχαήλ Βόειος.

Α 82 Ε (42), (52) [* Μιχαήλ * Βογίου]

73. Βόκος Θεοφάνης 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 56

Θεοφάνης Δημητρίου Βόκου, Υδραίος, ετών 15. ο πατήρ αυτού είναι ναυτικός. Έμαθε τα Κοινά εις την Υδραν, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια εσπούδασε δύο έτη, παραδοθείς και 6 μήνας Γαλλικά. Εις το Κεντρικόν Σχολείον ήλθε τον Μάιον, και τον Ιούνιον κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του θ. Δ. Βόκου:

ότι αγαπάς ν' απόκτησης αγωνίζου δι' αυτό. όταν όμως έχης όσα χρειάζεσαι τότε ευχαριστού εις αυτά.

Θεοφάνης Δημητρίου Βόκου

Α56

74. Βόκος Κωνσταντίνος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 166

Κωνσταντίνος Δημητρίου Βόκος Υδραιος ετών 13· ο πατήρ του εμπορεύεται

1. Αίσωπου Μύθοι 226 1: (...) τούτο κερδαίνουσιν οι ψευδόμενοι το μηδέ, όταν αληθεύωσι, πιστεύεσθαι.

Σελ. 108
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/109.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

η μήτηρ του Κονδύλω πάροικος προς καιρόν εις Αίγινα και φροντίζει δι' αυτόν. Τα Κοινά έμαθεν εις την πατρίδα του, τα Ελληνικά ήρχισεν εκεί εις τον Δημήτριον και παρεδόθη Αίσωπον, Νεκρικούς διαλόγους, και Πλουτάρχου Αποφθέγματα· την 30 Μαρτίου 1830 κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν του Κεντρ. Σχολείου· ο αριθ. της οικίας του 404.

75. Βότσαρις Σπυρίδων 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 316

Σπυρίδων Γεωργίου Βότσαρις, από το Σούλιον της Ηπείρου, ετών 13. Οι γονείς του παροικούσιν εις Ναύπλιον. ο πατήρ του είναι στρατιοτικός, και έχει αξίωμα πεντακοσιάρχου. Έμαθε τα Κοινά εις την Ζάκυνθον, όπου επήγε κατά το 1823 από Κόρφους, όπου είχε καταφύγει με τους γονεις του. Εις Ναύπλιον άρχισε πάλιν ν' ακολουθεί εις το Αλληλοδιδακτικόν, και να μανθάνη Ελληνικά. Εις Αίγιναν ήλθε τον Αύγουστον του 1830 ως υπότροφος.

Ιδιόχειρον Σ. Γ. Βότσαρι:

Ευεργέτησε ευσεβή και θα εύρης ανταμοιβήν αν όχι από αυτόν αλλ' από τον ύψιστον θεόν 1.

Σ. Γ. Βόσταρις

Α 246, 526 Ε 103, (103α), 106,107

76. Βουγικλής Νικόλαος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 224

Νικόλαος Βουγικλής Αθηναίος, ετών 11, o πατήρ του ιδιοπραγμονει, παροικών εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν, όπου εσπούδασε και Ελληνικά οκτώ μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

77. Βουκηνάς Σπυρίδων 3.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 335

Σπυρίδων Φωτίου Βουκηνας, από την Σμύρνην, ετών 13, έχει τους γονείς του εις Σμύρνην. Έμαθε τα Κοινά εις την Σύραν, όπου προ 3 χρόνων επήγεν. Εκεί άρχισε και τα Ελληνικά, παραδοθείς Μύθους Αισωπείους, Απομνημ. Ξενοφ., τον Προς Δημον. παραιν. του Ισοκράτους, τον Περί διαβολής του Λουκιανού, και τον βίον του Θεμιστ. και Αριστείδου εκ των Παραλ. του Πλουτάρχου. Εγυμνάζετο εις το Τεχνολογικόν.

Ιδιόχειρον του Σ. Φ. Βουκηνά:

καθώς η αγουρίδα έμουδιάζει τα οδόντια και ο καπνός βλάπτει τα ομμάτια παρομοίως και η αδικία βλάπτει τους μεταχειριζομένους αυτήν.

Σπυρίδων Βουκυνας.

Α 265 ΒΠ 7

1. Σοφία Σιράχ 12 2: Ευ ποίησαν εύσεβεί, και ευρήσεις ανταπόδομα, και ειμή παρ'αυτού, αλλά παρά του υψίστου.

Σελ. 109
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/110.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

78. Βουλαλάς Ιωάννης 31.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 326

Ιωάννης Χριστοδούλου Βουλαλάς, από το Πλουμάρι της Μιτυλήνης, ετών 12. ο πατήρ αυτού εμπορεύεται εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια ηκολούθησε δύο χρόνους, παραδοθείς τα Παραινετικά τα εις την Γραμ. του Λασκάρεως, Αισωπείους Μύθους, Ενύπνιον του Λουκιανού, Χρυσοστόμου Εις την παραβολήν του ασώτου, Συνεσίου Επιστολάς, Θεμίστιου Περί φιλίας. Έγυμνασθη εις το Τεχνολογικόν, και άρχισε Συντακτικόν. Επαραδόθη και Αριθμητικήν.

Ιδιόχειρον Ιωάννου Χ. Βουλαλά:

όστις είναι φρόνιμος δέχεται τας σύμβουλος εις δέ τον άφρονα κάθε λόγος είναι μάταιος

Ιωάννης χριστοδούλου μπουλαλα

Α 256

79. Βουλπιώτης Γεώργιος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 88

Γεώργιος Ιωάννου Βουλπιώτης, από το Βούλπι των Αγράφων, ετών 15. Ορφανός πατρός. η μήτηρ αυτού και η οικογένεια του κατοικούσιν εις Μεσολόγγιον. Έμαθε τα Κοινά εις Άρταν και εις Κάλαμον, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποία επανέλαβεν εδώ εις το Κεντρικόν Σχολείον, εις το οποίον ήλθε την 5 Μαρτίου του 1830, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Είναι υπότροφος.

Ιδιόχειρον Γ. Ί. Βουλπιώτη:

ο οκνηρός πετροβολάται με βολτιαίς και όσοι τον εγγίζουν τινάζουν τα χέρια των 1

Γεώργιος Ιω. Βουλπιώτης

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 966

Ορφανός και πένης.

Παρατηρήσεις: έξυπνος νέος, επιμελής. Επιδίδει.

Λαμβανόμενος μισθός εις τάλληρα δίστηλα: 3.

Α 88 Ε 19, 19α, (42), 48, (52), 67, 91, (96), 99, 112, 267

80. Βουλπιώτης Δημήτριος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 170

Δημήτριος Κωνσταντίνου από Βούλπη των Αγράφων ετών 17· ο πατήρ του έχει υπηρεσίαν φροντιστού εις Ναύπακτον αυτός δε είναι υπότροφος της Κυβερ.· τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις Άρταν· τα Ελληνικά εδιδάχθη 14 μήνας εις διαφόρους διδασκάλους και τόπους· έπειτα ελθών ενταύθα κατεταχθη εις την Β΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου· και την 28 Απριλλίου 1830 μετεβιβάσθη εις την Γ΄. ο αριθμός της οικίας του 143.

1. Σοφία Σιράχ 22 2: Βολβίτω κοπρίων συνεβλήθη οκνηρός, πας ο αναιρούμενος αυτόν εκτινάξει χείρα.

Σελ. 110
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/111.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ιδιόχειρον του αυτού:

Ασχολεία μεγάλη έκτηστε παντί ανθρώπω και ζηγός βαρύς επί υιούς Αδάμ 1.

Δημήτριος Κ. Βουλπιώτης

ΚΤΥ 5.1830 / Δ 968

Όνομα και επώνυμον: Δημήτριος Κωνσταντίνου Βουλπιώτης. ο πατήρ του έχει κτήματα· ήτο και εις επιτροπήν προσόδων.

Σκοπος: ό,τι θέλει η Κυβέρν.

Παρατηρήσεις: αγνώριστος· μόλις έχει εδώ ένα μήνα· φαίνεται νοήμων.

Λαμβανόμενος μισθός εις τάλληρα δίστηλα: 3.

A 156 Ε 91,112, (193)

81. Βουλπιώτης Χαράλαμπος 19.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 454

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου Βουλπιώτης από το Βούλπι χωρίον των Αγράφων, ετών 15, έχει τους γονείς εις το Μεσολόγγι. Έμαθε τα Κοινά εις τον Κάλαμον, όπου άρχισε τα Ελληνικά, τα όποια ηκολούθησεν έως δύο χρόνους. Εσχάτως επαραδίδετο Ξενοφώντος Κύρου παιδείαν. Ζη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Χ. Κ. Βουλπιώτη:

όποιος ευκόλως νικάτε από άσπρα ποτέ δίκαιος δεν ημπορεί να είναι 2.

Χαραλάμπη Κ. Βουλπιώτη.

Α 382 Ε 193, (193), 201,239

82. Βουρέκας Ανδρέας 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 162

Ανδρέας Νικολάου Βουρέκας από Ψαρά ετών 16· o πατήρ του Νικόλαος Βουρέκας ναύτης λείπει εις ταξίδιον· εις απουσίαν του πατρός του εφρόντιζε δι' αυτόν η μήτηρ του παροικούσα εις Σύραν ήτις έκπλεύσασα εκείθεν εις Αίγιναν επί του αυτού πλοίου, επί του οποίου και ο διδά. Βαρδαλάχος έπαθεν το αυτό με τον διδάσκαλον δυστύχημα. τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις Ψαρά. τα Ελληνικά ήρχισεν εις Αίγιναν και την 18 Φευρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου. Προστατεύεται έως της επιστροφής του πατρός του από τον διοικητήν Αιγίνης Γιαννιτσών.

Ε 192, 209, 217, 227, (251), 256,258,262, 272, 275, 277, 282,284, 286

83. Βουρίκης Ιωάννης 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 319

Ιωάννης Βασιλείου Βουρίκης, από Πέτσας, ετών 16. Οι γονείς αυτού κατοικούσιν εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις τας Πέτσας, όπου είχεν αρχίσει

1. Σοφία Σιράχ 40 1: Ασχολία μεγάλη έκτισται παντί ανθρώπω και ζυγός βαρύς επί υιούς Αδάμ.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 50: ο χρημάτων παντελώς ήσσων ουκ αν ποτέ είη δίκαιος.

Σελ. 111
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/112.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

και τα Ελληνικά, τα όποια εσπούδασε δύο μήνας, και έπειτα έφυγεν ο διδάσκαλος. Μετά τούτο επήγεν εις το εκεί Αλληλοδιδακτικόν, το οποίον έσύχνασεν έναν χρόνον. Τον Ιούλιον του 1830 ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν. Είναι υπότροφος.

Ιδιόχειρον του Ί. Β. Βουρίκη:

καθώς τα πράσινα φύλλα του δένδρου άλλα μεν πίπτουν άλλα δέ φυτρόνουν παρομοίως και γαιννεά ανθρώπον άλλοι μεν αποθνύσκη άλλοι δέ γενάτε 1.

Ιωάννης Β. Μπουρίκης.

Α 249 Ε 112

Βουσάκης Κωνσταντίνος, βλ. Μπουσάκης Κωνσταντίνος

84. Βράκας Μιχαήλ 11.5.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 513

Μιχαήλ Ιωάννου Βράκας από το Λενίδι, ετών 18, ορφανός γονέων. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και εχρημάτισεν εις τον ναύσταθμον κλήτωρ. Εσχάτως επήγεν εις Ναύπλιον, επεκαλέσθη την βοηθειαν της Κυβερνήσεως, και εστάλθη υπότροφος.

Ιδιόχειρον Μιχαήλ Ιωάννου Βράκα:

καμνε παντοτε τα καλα χορις ναπροσμενις ποτέ καμιαν ανταμιβην

Μιχαηλ βρακάς

Α 445 Ε (251), 256

85. Βράσκας Θεοδόσιος 10.12.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 432

Θεοδόσιος Ιωάννου Βράσκας από Βρουσσόν του Καρπενισίου, ετών 19, έχει μητέρα εις την πατρίδα του. ο πατήρ αυτού, στρατηγός, εσκοτώθη εις την εσχάτην πολιορκίαν του Μεσολογγίου. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εις τον Κάλαμον, τα όποια ηκολούθησεν έναν χρόνον. Επαραδόθη την Χρηστοήθειαν του Βυζαντίου Αντωνίου, Λουκιαν. Ενύπνιον και Νεκρικούς διαλόγους, Βασιλ. του Μεγάλου παραινετικόν Προς τους νέους. Εστάλθη από την Κυβέρνησιν υπότροφος. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Θεοδοσίου Ί. Βράσκα:

ο Πλούτος των φίλαργύρων θαμένος υποκάτω εις την γην δεν εφραίνει κανέναν καθώς ουδέ ο ήλιος άφ' ου κρηφθή2

Θεοδόσιος Ί. Μπρασκας

Α 363 Ε 148,154

1. Σοφία Σιράχ 14 18: Ως φύλλον θαλλον επί δένδρου δασέος, τα μεν καταβάλλει, άλλα δέ φύει, ούτως γενεά σαρκός και αίματος, η μεν τελευτα, ετέρα δε γεννάται.

2. Στοβαίου Ανθολόγιον III 16 28: ο των φιλάργυρων πλούτος, ώσπερ ο ήλιος καταδύς εις την γην, ουδένα των ζώντων ευφραίνει.

Σελ. 112
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/113.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Βραχωρίτης Γεώργιος, βλ. Αθανασίου Γεώργιος

86. Βριζάκης Βασίλειος

Ένας από τους δέκα μαθητές της Β΄ Κεντρικού, που αρίστευσαν στις εξετάσεις της 12.3.1834.

Ε (392) ΒΠ 7

87. Βυζάντιος Νικόλαος 5.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 442

Νικόλαος Γεωργίου Βυζάντιος, ετών 22, έχει τους γονείς του εις Κωνσταντινούπολιν. Άρχισε τα Ελληνικά προ 3 χρόνων. Επαραδόθη Αισωπείους Μύθους, Πλουτ. Περί πολυπραγμοσύνης, Δημοσθ. Ολυνθιακούς, Συνεσίου Περί βασιλείας. Επαραδόθη και το Συντακτικόν της Γραμματικης. Ζη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Μόλις ηκολούθησε τέσσαρας πέντε ημέρας και έπαυσε.

Ιδιόχειρον Ν. Γ. Βυζαντίου:

χρέος του καλού άνθρωπου είναι, ότι αγαθόν έργον διά βάσκανον τύχην δεν εδυνήθη να πράξη, τούτο να διδάσκη εις άλλους, ώστε εάν τις εξ αυτών είναι ικανός, και τύχην έχεί εύμενεστέραν να το ενεργήση.

Νικόλαος Γεωργίου Βυζάντιος.

Α 373

88. Βώτης Γεώργιος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 146

Γεώργιος Βώτης από Τρίκκαλα Πελοποννήσου ετών 15· ορφανός γονέων· φροντίζει δι' αυτόν η κυρία του Τατιανή Πέτρου Νάκου από Λειβαδίαν. τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις το Αλληλοδιδακτικόν της Άνδρου. τα Ελληνικά ήρχισε ενταύθα εις τον Βαμβούκην και παρεδόθη Κέβητα και Στοιχεία έλληνικης γλώσσης· την δε 16 Φευρου. 1830 κατεταχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον του αυτού:

ο αγαπών χρυσίον ου δικαιωθήσεται και ο διόκων διαφθοράν αυτός πλησθήσεται 1.

Γεώργιος Βώτης.

Α 141

[Γαβουλέας Πέτρος], βλ. Προκόπιος αρχιδιάκονος

89. Γαλανόπουλος Πέτρος 10.12.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 430

Πέτρος Εμμανουήλ Γαλανόπουλος από την Αστυπαλαίαν, ετών 19, έχει τους οικογενείς του εκεί. Εις την πατρίδα του έμαθε τα Κοινά Γράμματα, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 4 ετών. Επαραδόθη διάφορα από τους τόμους του

1.Σοφία Σιράχ 31 5.

Σελ. 113
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/114.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Πατούσα, εσχάτως έπαραδιδετο τους Ολυνθιακούς του Δημοσθένους. Είνε κοντά εις τον πρόεδρον του Πρωτοκλίτου Πόρου, Αιγίνης και Σαλαμινος. Κατετάχθη εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Πέτρου Εμ. Γαλανοπούλου:

Από τα έργα μάλλον, παρά τους λόγους κύτταζε να γνωρίσης τον χαρακτήρα ενός εκάστου ανθρώπου· επειδή πολλοί άνθρωποι είναι μεν κακοί διαγωγής, όμως έχουσιν λόγια πολλά καλά .

Πέτρος εμμανοήλ Γαλανόπουλος.

A 361 Ε 293, (378α)

90. Γαρόφαλος Κωνσταντίνος 16.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 487

Κωνσταντίνος Λεμονή Γαρόφαλος από την Σκόπελον, ετών 18, έχει τους γονείς του εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ τεσσάρων χρόνων, και έπαυσε προ τριών. Δεν είναι συστημένος εις κανέναν. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Κ. Λ. Γαροφάλου:

ευεργετικός είναι όχι ο αποβλέπων εις την αμοιβήν αλλ' ός τις προαιρείται να ευεργετή 2

Κωνσταντίνος λεμονή Γαροφάλου

A 419

91. Γαρόφαλος Νικόλαος 16.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 391

Νικόλαος Ιωαννίδης Γαροφάλος από την Λήμνον, ετών 18, έχει τους γονείς του εις την Λήμνον. Εκει έμαθε τα Κοινά, και εις την Σύραν άρχισε να μανθάνη τα Ελληνικά. Επαραδόθη Χρυσολωράν, Αίσωπον, τα Τροπάρια των δεσποτικών εορτών, Ξενοφώντος Κύρου ανάβασιν, Πλουτ. Περί πολυπραγμοσύνης, Βασιλ. του Μεγάλου παραινετικόν Προς τους νέους, Ξενοφ. Απομνημονεύματα, Δημοσθ. τους 'Ολυνθιακούς λόγους και τον Περί στέφανου. Επαραδόθη δε και το Συντακτικον. Είναι συστημένος προς τον κύριον Κωνσταντίνον Λήμνιον. Κατεταχθη εις την Α΄ του Κεντρικού. Ανεχώρησεν εις Σύραν την 20 Δεκεμβρ.

Επανήλθε περί τας αρχάς Μαρτίου 1831.

Ιδιόχειρον Ν. Ι. Γαροφάλου:

κανένα μην κάμνεις φίλον σου πριν εξετάσεις πως εμεταχειρίσθη τους προτέρους του φίλους, επειδή και εις εσένα θα φερθεί καθώς εφέρθη εις εκείνους 3.

1. Φιλήμονος απόσπ. 40 e: Εκ των λόγων μή κρίνε, Κλειτοφών, σοφόν ήχρηστόν άνδρα· τον βίον εξέταζ' αεί Πολλοί γαρ εύλέγουσιν αδικίας χάριν, τα δ' έργ' έχουσι φαύλα κου φρονούσιν εύ.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 96: Χαριστικός ουχ ο βλεπων προς την αμοιβήν, αλλ' ο ευ δράν προηρημένος.

3. Ισοκράτους Προς Δημόνικον 24: Μηδένα φίλον ποιού, πριν αν εξέτασες πως κέχρηταί. τοις πρότερον φίλοις· έλπιζε γαρ αυτόν και περί σε γενέσθαι τοιούτον, οίος και περί εκείνους γέγονεν.

Σελ. 114
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/115.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Νικόλαος / Γαρουφάλλου. Α 321

92. Γελαδάκης Δημήτριος 23.3.1833 / χ. Ο. / ΚΑ΄ Π 37

Δημήτριος Χριστοδούλου Γελαδάκης Αιγινήτης, ετών 14, φροντίζει δι' αυτόν ο πατήρ του, μαθητεύει δε μήνας εξ.

Ε (378γ)

93. Γενοβέλης Αθανάσιος

Υπότροφος από τις 31.12.1832 ύστερα από αίτηση του αδελφού του Κωνσταντίνου.

Ε 363, 370, 371

Γεράκης Γεώργιος, βλ. Αθανασίου Γεώργιος

94. Γερμανός Ιωάννης 16.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 138

Ιωάννης Γερμανός από Στηλήδα ετών 16 o πατήρ του Νικόλαος Γερμανός ναύτης πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις την πατρίδα του από τον πάππον του· τα Ελληνικά ήρχισεν εις τον Αγαθόνικον ενταύθα και παρεδόθη μόνον Αισωπείους Μύθους, και τινάς των Νεκρικών του Λουκιανού διαλόγων· την δε 18 Φευρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρικού Σχολείου.

Ιδιόχειρον του αυτού:

υιώ και γυναικι, αδελφώ και φίλω μή δώς εξουσίαν επί σε εν ζωη σου και μή δώς έτέρω τα χρήματά σου ίνα μη μεταμελιθείς δέει περί αυτών 1.

Ιωάννης Νικολάου Γερμανός.

Α 135

95. Γεροντής Νικόλαος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 197

Νικόλαος Γεροντής Αιγινήτης, ετών 12, ορφανός πατρός, φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου εσπούδασε κ' Ελληνικά ένα χρόνον. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Γεωργιάδης Νεόφυτος, βλ. Γεωργίου Νεόφυτος

Γεωργιάδης Παναγιώτης, βλ. Κρητικός Παναγιώτης

Γεωργιάδης Πέτρος, βλ. Γεωργίου Πέτρος

Γεωργιοπαπάς Κωνσταντίνος, βλ. Γεωργοπαπάς Κωνσταντίνος

1. Σοφία Σιράχ 33 20.

Σελ. 115
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/116.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

96. Γεωργίου Άνθιμος 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 45

Άνθιμος Γεωργίου μονάχος, ετών 24, από τα Βέρβαινα της Τριπολιτσάς. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του και εις την Κωνσταντινούπολιν, όπου έμαθε και την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν. Τον Ιούλιον του 1829 ελθών εις Αίγιναν άρχισε να σπουδάζη τα Ελληνικά εις το Ορφανοτροφείον. Εις την έναρξιν του Κ. Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Πορίζεται τ' αναγκαία του ψάλλων εις την εκκλησίαν του Ορφανοτροφείου.

Ιδιόχειρον του Α. μοναχού:

Το πρώτιστον γνώρισμα του χριστιανού είναι η προς τον πλησίον αγάπη, την οποίαν ο απόστολος παύλος εκήρυξεν ανωτέραν και του χαρίσματος των γλωσσών, και των θαυμάτων.

Άνθιμος μοναχός.

Α 45

97. Γεωργίου Βασίλειος 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 63

Βασίλειος Γεωργίου Σαλωνιτης, ετών 19. Ορφανός μητρός. Ο πατήρ αυτού είναι εις τα Σάλωνα. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του και εις Σαλαμϊνα, όπου άρχισε και τα Ελληνικά εκ διαλειμμάτων, τα όποια ηκολούθησεν εις Νάξον 5 μήνας και εις Αίγιναν εις τον Αγαθόνικον 4 μήνας και εις τον Χ. Βαμβούκην έναν χρόνον. Εις την έναρξιν του Κ. Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Κατοικεί υπ' αρ. 329.

Ιδιόχειρον του Β. Γ. Σαλωνίτου:

ό,τι δεν καταλαμβάνεις, τούτο μήτε να επαινής, μήτε να κατηγοράς

Α 63

Γεωργίου Ιωάννης, βλ. Τσολάκου Ιωάννης

98. Γεωργίου Κωνσταντίνος 23.3.1833 / χ. Ο. / ΚΑ΄ Π 40

Κωνσταντίνος Γεωργίου Λεβαδίτης, ετών 15, φροντίζει δι' αυτόν o πατήρ του, μαθητεύει δε μήνας τεσσάρας.

Ε(378γ)

99. Γεωργίου Λάμπρος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 265

Λάμπρος Γεωργίου Λεβαδίτης, ετών 12, ο πατήρ του φαρμακοποιός, παροικών εις Αίγιναν, όπου αυτός έμαθε τα Κοινά κατά την αλληλοδιδακτικών μέθοδον, ακολουθήσας κ' Ελληνικά δύο μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρ. Σχολ. περί τα μέσα Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 347.

Ιδιόχειρον του Λάμπρου Γ. Λεβαδίτη:

όστης δεν θέλη να πτοχέσυσι δεν πρέπη να προρίπτη ουδέ τα μικρότετα.

λάμπρος Γεωργίου

Α 215

Σελ. 116
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/117.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Γεωργίου Μιχαήλ, βλ. Ρειζης Μιχαήλ

100. Γεωργίου Νεόφυτος 10.6.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 15

Νεόφυτος ιεροδιάκονος Γεωργίου από Τριπολιτσάν ετών 28, έμαθε τα Κοινά εις το Νησίον πόλιν της Μεσηνίας. Προ της Επαναστάσεως εσπούδασεν εκ διαλειμμάτων τα Ελληνικά έως 8 έτη. Ήκουσε δε διάφορα μαθήματα, και εσχάτως Πλουτ. Άποφθέγμ., Ισοκρ. Προς Δημ., και τον Περί πολυπραγμ. του Πλουτ. Ενησχολήθη δέ εις μόνον το Ετυμολ. μέρος της Γραμματικης. το 1827 έχειροτονήθη ιεροδιάκονος εις Κρανίδιον από τον τότε Ανδρούσης κύριον Ιωσήφ, και μετήρχετο την ίεροδιακονίαν εις όλον αυτό το διάστημα εις την Πελοπόννησον. Τόρα έπροβλήθη από τον θείον του Ιωσήφ πρώην Ανδρούσης και τορα Μεσηνίας εις την Ιεράν Σύνοδον ως άξιος να σπουδάση δι' εξόδων του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

Απήλαξε γαρ τους μεν πένητας των αποριών ταις εργασίαις και ταις παρά των εχόντων ωφελίαις· τους δέ νεότερους των ακολασιών τοις έπιτηδεύμασι και ταις αυτών έπιμελίαις, τους δέ πολιτευόμενους των πλεονεξιών ταις τιμορίαις, και το μη λανθάνειν τους αδικούντας· τους δέ πρεσβυτέρους των αθημιών ταις τιμαίς ταις πολιτικαίς και ταις παρά των νεοτέρων θεραπίαις 1.

Εν Αιγίνη τή 10 Ιουνίου 1834

νεόφυτος Ιεροδιάκονος Γεωργιανής

A 479 Ε (397), (399), (4ΟΟ), (4M) ΒΠ 7

Γεωργίου Νικόλαος, βλ. Βυζάντιος Νικόλαος

101. Γεωργίου Πέτρος από την Κωνσταντινούπολη 4.2.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 461

Πέτρος Γεωργίου από την Κωνσταντινούπολιν, ετών 18, έχει μητέρα εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εις την Προύσαν προ ενός χρόνου. Επαραδόθη Μύθους Αισωπειους, Λουκ. Νεκρ. διαλόγους, Ξενοφ. Κύρου παιδείαν, Λουκιανού Περί διαβολής, Θεμιστίου Περί φιλίας, Βασιλείου του Μεγάλου Κατά μεθυόντων, και επιστολάς εκ του Α΄ τόμου της Εγκυκλ. του Πατούσα. Εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν μέρος της Γραμματικής. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Πέτρου Γεωργίου:

δεν είναι αξιωσυνγχώριτον όχι μόνον εις άνδρα αλλ' ουδείς νέον να αφήνεται να παρασίρεται από την ορμήν των επιθημιών του,

Πέτρος Γεωργιάδης

Α 392 ΒΠ 7

1 Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός 55.

Σελ. 117
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/118.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

102. Γεωργίου Πέτρος από τη Σήλυμνο (Sliven) 18.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 492

Πέτρος Γεωργίου από την Σήλυμνον, ετών 23, έχει αδελφούς μόνον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια ηκολούθησεν ως 21/2 έτη. Εσχάτως επαραδίδετο το Περί πλούτου και πενίας του Πλουτάρχου, και το Συντακτικον. Επαραδόθη και του Γασπάρεως την Γεωγραφίαν. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Πετρ. Γεωργίου:

νόμιζε ότι εκείνο μάλιστα είναι αγαθόν το οποίον μεταδιδόμενον εις άλλον αυξάνει περισσότερον διά εσένα,

Πέτρος Γεωργίου.

Α 424

103. Γεωργίου Χαράλαμπος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 173

Χαράλαμπος Γεωργίου από Λειβαδίαν ετών 14 ορφανός πατρός, η μήτηρ του Άννα πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά Γράμ. έμαθεν εις Σαλαμινα· εκεί ήρχισε και τα Ελληνικά· και έπειτα μεταβάς ενταύθα εσπούδασε και εις τον Βαμβούκην ολίγον καιρόν· και την 20 Ιουνίου 1830 κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον του αυτού:

πάντα όσα εκ γης, εις γην άπελεύσεται, ούτως ασεβής από κατάρας εις απώλειαν 1.

Χαράλαμπος Γεώργιου.

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 970

Όνομα και επώνυμον: Χαράλαμπος Γεωργ. Ζωγράφου. Διέτριψε μεταξύ των στρατιωτών· έπειτα έγινεν υπηρέτης πολλών όχι καλών ηθών ανθρώπων. " Τώρα ορέγεται η καρδία του να μάθη γράμματα, διά να γείνη γραμματικός εις τα κριτήρια ".

Ηλικία: 15.

Πατρίς από: Λειβαδίαν.

Σκοπος: γραφεύς.

Παρατηρήσεις: πολλά έξυπνον παιδίον αλλά και πολλά ξεσχισμένον· άρχάριον.

Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Α159 Ε 308, 335, 336,338,339,357, (357)

104. Γεωργίου Χρίστος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 234

Χρίστος Γεωργίου Αθηναίος, ετών 9, Ορφανός πατρός· φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του παροικούσα εις Αίγιναν, όπου αυτός έμαθε τα Κοινά Γράμματα. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολ. την 18 Φευρ. του 1830 και ήρχισε την Γραμμ.

1 Σοφία Σιράχ 41 10.

Σελ. 118
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 99
  31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

  45. Βάρβης 'Αλέξανδρος 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

  Όνομα και επίθετον: Αλέξανδρος Βάρβης.

  Πατρίς: Φιλιππούπολις.

  Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 2 μήνες.

  Ε (3788), (392) ΒΠ 7

  46. Βαρκλαντής Παναγιώτης 30.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 377

  Παναγιώτης Μιχαήλ Βαρκλαντης, από τον Κάμπον του Σταυροπηγίου της Λακωνίας, ετών 15, έχει τους γονείς του εις την πατρίδα. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου Άρχισε και τα Ελληνικά προ τριών χρόνων, τα οποία ηκολούθησεν έως δύο χρόνους. Επαραδόθη τα Τετράστιχα του Πτωχοπροδρόμου, τον Χρυσολωραν, και διαφόρους λόγους εκ του Β΄ τόμου της Εγκυκλ. του Πατούσα. Εκαταγίνετο εις το Τεχνολογικόν. Εστάλθη ως υπότροφος.

  Ιδιόχειρον Π. Μ. Βαρκλαντή:

  να φέρεσαι προς όλους γλυκά, να σχετίζεσαι όμως μέ τους πλέον καλιτέρους. Επειδή τοιουτοτρόπως ημπορείς εις εκείνους μεν vα μην είσαι μισητός, με τούτους δε να γίνης φίλος 1.

  παναγιώτης Βαρκλαντής

  Α 309 Ε116,125

  47. Βαρσάμης Κωνσταντίνος 28.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 458

  Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσάμης από την Προύσαν ετών 15, έχει τους γονεις του εις την Κωνσταντινούπολιν, όπου ο πατήρ του εμπορεύεται. Άρχισε τα Ελληνικά προ 5 ετών, και επαραδόθη διαφόρους λόγους, εσχάτως δε τον Προς τους νέους παραινετικόν του Μεγάλου Βασιλείου, και άρχισε να παραδίδεται το Συντακτικόν. Zη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

  Ιδιόχειρον Κ. Π. Βαρσαμή:

  μην εμπιστεύεσε εις όλους, αλλ' εις όσους μόνον δοκιμάσεις. Είναι μορία να εμπιστεύετέ τις εις όλους, η φρόνισις πριν πιστεύσει εξετάζει 2.

  Κωνσταντίνος Παναγιώτου Βαρσαμή.

  Α 386

  48. Βασιλείου Δαμιανός 22.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 361

  Δαμιανός Βασιλείου ιερομόναχος, από την Αδριανούπολιν, ετών 26, καταστεμένος

  1. Ισοκράτους Προς Δημόνικον 20 5-7: Ηδέως μεν έχε προς απαντας, χρώ δε τοις βελτίστοις· ούτω γαρ τοις μεν ουκ απεχθής έσει, τοις δε φίλος γενήσει.

  2. Δημοκρίτου απόσπ. 67: Μη πασιν, αλλά τοις δοκιμοισι πιστεύειν· το μεν γαρ εύηθες, το δέ σωφρονέοντος.