Συγγραφέας:Κόκκωνας, Γιάννης
 
Τίτλος:Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:31
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1997
 
Σελίδες:809
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Εκπαίδευση-Δευτεροβάθμια
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1834
 
Περίληψη:Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι διαθέσιμες αρχειακές μαρτυρίες για 700 εφήβους και νέους που φοίτησαν στο πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, το Κεντρικόν Σχολείον, που λειτούργησε στην Αίγινα από το 1830 ως το 1834. Τα στοιχεία που παρέχει το βιβλίο δίνουν τη δυνατότητα να εξετασθεί ένας-ένας και όλοι μαζί αυτοί οι έφηβοι και νέοι των αρχών της δεκαετίας του 1830, ως μαθητές ενός σχολείου, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο λόγω της μοναδικότητας του και της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και λόγω του τρόπου με τον όποιο το αντιμετώπισαν η το χρησιμοποίησαν όσοι σχετίσθηκαν με αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο: κυβέρνηση, αντιπολίτευση, διδάσκαλοι, μαθητές, γονείς, τύπος, τοπικές κοινωνίες. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: αρχίζει με μία ιστορική εισαγωγή, συνεχίζεται με τα βιογραφικά σημειώματα των μαθητών, όπως αυτά βρέθηκαν στα μαθητολόγια, ακολουθούν πανομοιότυπα δείγμάτων γραφής των περισσοτέρων από τους μαθητές αυτούς, και, τέλος, παρατίθενται περί τα 400 ανέκδοτα έγγραφα που τους αφορούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 43.66 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 139-158 από: 816
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/139.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ευριπαίος Αναγνώστης βλ. Σταμάτου Αναγνώστης

169. Ευσταθίου Ιωάννης 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

Όνομα και επίθετον: Ιω. Παντολέοντος.

Πατρίς: Πόρος.

Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 1 μήνα.

Γιος του διοικητή Πόρου Παντελή Ευσταθίου, ένας από τους εννέα μαθητές της Α΄ Προκαταρκτικού, που αρίστευσαν στις εξετάσεις του Ιουλίου 1834. Ίσως αδελφός του Ευσταθίου Παντελή Πασχάλη από τον Πόρο (βλ. βιογραφικό σημείωμα αρ. 516).

Ε 329, (329), (3788), 398

170. Ευσταθίου Κώστας 25.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 367

Κώστας Ευσταθίου, από Νεγάδες του Ζαγορίου, ετών 17, έχει τους γονείς του παροικούντας εδώ. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 4 ετών. Επαραδόθη Μυθ. Αίσωπ., Ποικιλ. Ίστορ. και αποσπάσματα από την Έγκυκλ. του Κομητά, Ξενοφ. Κύρ. άνάβ., Γεωγραφίαν. Εγυμνάσθη εις το Τεχνολογικόν. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Κ. Ευσταθίου:

όταν σε παρακαλεί κανένας ευρισκόμενος εις στενοχωρίαν μή του αρνήσε την βοήθειάν σου και μην αποστρέφεις το πρόσωπον σου από πτωχόν και μην δώσεις ποτέ αφορμήν εις άνθρωπον να σε καταράτε 1.

Κώνστας εύσταθίου.

Α 299

171. Ευσταθίου Νικόλαος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 268

Νικόλαος Ευσταθίου Λεβαδίτης, ετών 12, ορφανός πατρός, και τρεφόμενος από το Ορφανοτροφείον. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον περί τα τέλη Ιουνίου του 1830 και ήρχισε την Γραμματικήν.

172. Ευσταθίου Φίλιππος 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

Όνομα και επίθετον: Φίλιππος Ευσταθίου.

Πατρίς: Λειβαδία.

Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 2 έτη.

E (378δ)

Ευστρατιάδης ή Ευστρατίδης Παναγιώτης, βλ. Ευστρατίου Παναγιώτης

Ευστρατιάδης Σπυρίδων, βλ. Σμυρναίος Σπυρίδων

1. Σοφία Σιράχ 4 5: Ικέτην θλιβόμενον μή απαναίνου και μή αποστρεψης το πρόσωπον σου από πτωχού. από δεομένου μή αποστρέψης οφθαλμόν και μη δως τόπον ανθρώπω καταράσασθαί σε.

Σελ. 139
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/140.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

173. Ευστρατίου Θεόδωρος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 160

Θεόδωρος Ευστρατίου από Γαστούνιον ετών 13· αγνοεί τους γονεις του καθότι αιχμαλωτίσθη πολλά μικρός από τους Τούρκους και μετεφέρθη εις Αλεξάνδρειαν οπού έξηγοράσθη από τον Δημήτριον μάγειρον του Τοσίτσα, και εστάλει ενταύθα με έξοδα του Τοσίτσα να σπουδάση' τα Κοινά έμαθεν εκεί· εκεί ήρχισε και τα Ελληνικά' και 8 μήνας παρεδόθη εις Σύραν Απομνημονεύματα Ξενοφώντος· την δε 10 Μαρτίου 1830 μεταβάς ενταύθα κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον αυτού:

μη βουλεύου μετά του ύποβλεπομένουσε και από τον ζηλούντον σε κρυφών βουλήν 1.

Θεόδωρος ευστρατίου

Α 152

174. Ευστρατίου Παναγιώτης 30.10.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 406

Παναγιώτης Ευστρατίου Μιτυληναίος ετών 16, έχει τους γονεις του εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ 2 χρόνων. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Υποπεσών εις βαρυτάτην νόσον διέκοψε τα μαθήματα του από τον Ιούνιον έως προ ολίγων ημερών. Προτερον ήτον υπότροφος., και μετά την διάταξιν έπαυσε. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Κεντρικού Σχολειου.

Ιδιόχειρον Παν. Εύστρ. Μιτυληναίου:

Των καλών και αγαθών ανδρών τα έργα είνε αξιομνημόνευτα, όχι μόνον όσα. πραττουσι σπουδάζοντες, άλλα και παίζοντες.

Παναγιώτης Ευστρατίου Μιτυληναιος.

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 968

Έχει πατέρα εύκατάστατον.

Τάξις: Β΄.

Σκοπός: διδάσκαλος.

Παρατηρήσεις: εύτακτος, επιμελής· επιδίδει· ο πατήρ του όμως δύναται να τον θρέψη.

Λαμβανόμενος μισθός εις τάλληρα δίστηλα: 3.

Α 336 Ε (42), (52), 267, 293, 307, 318, 320, 322, 344, 357, (357), 381 [εκ των καλλιτέρων μαθητών], 385 [τους προγυμνάζοντας], 386 [των προγυμναστων], (392), 398 [προπαιδευταί], 398 ΒΠ 7

Ευστρατίου Σπυρίδων, βλ. Σμυρναίος Σπυρίδων

175. Ζάνης Σπυρίδων 16.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 484

Σπυρίδων Αναστασίου Ζάνης από τον Πορον, ετών 12, έχει τους γονείς του

1. Σοφία Σιράχ 37 10.

Σελ. 140
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/141.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

παροικούντας εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ πέντε μηνών. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Σπ. Αναστ. Ζάνη:

Πρέπει να δέχεσε τας χάρητας προσκεπτόμενος πως δύνασε να απόδοσης μεγαλητέρας αμηβάς 1

Σπυρίδων Αναστασίου κιζανη

A 416 Ε (3788)

176. Ζαχαρία Δημήτριος 24.41831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 504

Δημήτριος Ιωάννου Ζαχαρίου από την Λάρισσαν, ετών 18, έχει τον πατέρα του εμπορευόμενον εις το Γαλάτσι. Έμαθε τα Κοινά εις το Γαλάτσι, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποία ηκολούθησεν έναν χρόνον περίπου. Ζη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Δ.Ί. Ζαχαρίου:

κακόν πράγμα είναι να μημήται τους κακούς ανθρώπους και να μην θέλη τους καλούς 2

Δημήτριος Ιωάννου ζαχαρία

A 436 Ε 293, 307

177. Ζαχαρίου Αλέξανδρος 25.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 107

Αλέξανδρος Ιωάννου Ζαχαρίου, Ψαριανός, ετών 17. ο πατήρ αυτού, ένας από τους προκριτωτέρους πλοιάρχους, ανεπαύθη προ ολίγου. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια ήκουσεν ολίγον καιρόν. Εις την έναρξιν του Κεντρ. Σχολείου κατεταχθη αύτεξουσίως εις την Β΄ τάξιν. Διά το πένθος δεν επαρουσιάσθη εις τας εξετάσεις.

Την 24 Σεπτεμβρίου έπαυσε να έρχεται εις το Σχολείον, διότι του έτυχαν, καθώς λέγει, ασχολίαι.

Ιδιόχειρον Α. Ι. Ζαχαρίου:

καλήτερον είναι να κραπόνετέ τις την σοφίαν παρά χρησίον καλήλους τημήους τα δέ γενήματα αυτής είναι καλήτερα από αργύριον εκλεκτόν 3

Αλέξανδρος Ιωάνου ζαχαρίου

A 107

Ζαχαρίου Μιχαήλ, βλ. Φίλεας Μιχαήλ

1. Δημοκρίτου απόσπ. 92: Χάριτας δέχεσθαι χρεών προσκοπευόμενον κρέσσονας αυτών αμοιβάς άποδούναι.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 79: Χαλεπόν μιμεισθαι μεν τους κακους, μηδέ εθέλειν δέ τους αγαθούς.

3. Παροιμίαι 8 19: Βέλτιον εμέ καρπίζεσθαι υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον, τα δέ έμά γεννήματα κρείσσω αργυρίου εκλεκτού.

Σελ. 141
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/142.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

178. Ζαχαρίτσας Γρηγόριος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 214

Γρηγόριον Δημητρίου Ζαχαρίτσας Αθηναίος, ετών 13, ορφανός πατρός, φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830, και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Είχε σπουδάσει δε και πρότερον τα Ελληνικά εις Αίγιναν έξ μήνας.

Κατοικεί υπ' αρ. 114.

Ιδιόχειρον του Γρ. Δ. Ζαχαρίτσα:

Όστις δεν θέλει ποτέ να κατηγορηθη εκείνον μηδέ να τον επενέση τις ημπορή

Γρηγόριος Ζαχαρίτσας.

Α 185

179. Ζαχαρίτσας Σταμάτης 16.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 124

Σταμάτης Ζαχαρίτσας Αθηναίος ετών 18 πατρός Ορφανός· η μήτηρ του Κούζα, και ο μεγαλητερός του αδελφός Νικολάκης φροντίζουν δι' αυτόν παροικούντες εις Αίγιναν· τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις το Άλληλοδιδακτικόν της πατρίδος του· εις τα Ελληνικά ηρχισεν, ότε άρχισεν και το Κεντρ. Σχολείον.

180. Ζαχαρός Γεώργιος 9.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 444

Γεώργιος Νικολάου Ζαχαρός Σκυριανός, ετών 25, έχει τους γονείς του εις Σκύρον, Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Τόρα θέλει ν' αρχίση τα Ελληνικά. Ζη εξ ιδίων του. Κατατάσσεται εις την Α΄ του Προκαταρκτικού.

Ανεχώρησεν εις Σύραν την 29 Ιαννουαρίου 1831.

Ιδιόχειρον Ν. Γ. Ζαχάρου:

όστης δεν αγαπά κανέναν δεν αγαπάτε από κανέναν 1 γεώργιος νικολάου

Α 375

181. Ζέρβας Ανδρέας 12.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 99

Ανδρέας Ιωάννου Ζέρβας, από το Κρανίδιον της Πελοποννήσου, ετών 21. Οι γονείς του ζώσιν εις τα ίδια. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά εκεί, τα οποία ηκολούθησε 15 μήνας εκεί και εις Ναύπλιον εκ διαλειμμάτων. Εις το Κεντρ. Σχολείον ήλθε την 23 Φεβρ. του 1830, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Α. Ι. Ζέρβα:

Οι οφθαλμοί κυρίου φυλάττουσι τους συναιτούς, και αυτός ματαιονει τους λόγους του αδίκου 2.

1. Δημοκρίτου απόσπ. 103: Ουδ' υφ' ενός φιλέεσθαι δοκέει μοι ο φιλεων μηδενα.

2. Ψαλμοί 33 16 (;): Οφθαλμοί κυρίου επί δικαίους, και ώτα αυτού εις δέησιν αυτών, πρόσωπον δέ κυρίου επί ποιούντας κακά του εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών.

Σελ. 142
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/143.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ανδρέας Ιωάννου Ζέρβα.

A 99

Ζουπανιώτης Κοσμάς, βλ. Κουτσογιάννης Κοσμάς

182. Ζωγράφος Νικόλαος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 245

Νικόλαος Σπυρίδωνος Ζωγράφος Κρής, ετών 16, ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του, παροικούσα εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, εις δε την Αίγιναν ηκολούθησε τα Ελληνικά μήνας δύο. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολ. περί τα τέλη Ιουνίου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Ν. Σ. Ζωγράφου:

αφού το δένδρον μεγαλόση και χρονδρύνει πλέον δεν ληγίζεται

Ν Σπυρίδων Ζωγράφου.

Α 203 Ε 192

183. Ζωγράφος Σπυρίδων 18.81830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 213

Σπυρίδων Ζωγράφος Αθηναίος, ετών 13, ορφανός πατρός, φροντίζει δι' αυτόν o αδελφός του Παναγής, πολιτάρχης Κορίνθου. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 κ' ήρχισε τα Ελληνικά, καταταχθείς εις την Δ΄ τάξιν.

6.10.1834 / χ. Γ. / ΜΓΑ 103

Σπυρίδων Ιωάννου Ζωγράφος από τας Αθηνάς, ετών 17, έμαθεν τα Κοινά εις Αθηνάς, και ήρχισε την Έλλην. το 1831. Ήκουσε δε Αποφθέγματα από τα Ελλ. μαθ. του Ιακωβσίου, Ξενοφ. Άπομνημ., Σωκρ., Ισοκρ. Π. Δημόνικον. Έμαθε το Ετυμ. έως εις τα ανώμ. ρημ. Έρχεται από του Κίγγ το σχολείον. Ορφανός πατρός.

ΒΠ 7

184. Ζωγράφος Χαράλαμπος από την Ήπειρο 23.3.1833 / χ. Γ. / KB' K 7

Χαράλαμπος Γεωργίου Μαυρογεώργος Ηπειρώτης ετ. 17.

27.9.1838 / χ. Γ. / ΜΓΑ 922

Χαράλαμπος Γεωργίου Ζωγράφος, εκ Γοτίστης της Ηπείρου, ετών 22, εσπούδασεν εκ διαλειμμάτων εις Αίγιναν και εδώ. Εις την Γ΄ του Γυμνασίου. Ε(378β) ΒΠ 7

Ζωγράφος Χαράλαμπος από τη Λιβαδιά, βλ. Γεωργίου Χαράλαμπος

185. Ζώτου Δημήτριος 17.11.1830 / χ. Γ. / ΚΜΑ 418

Δημήτριος Λογοθέτου Ζώτου από την Φουρνάν των Αγράφων, ετών 17,

Σελ. 143
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/144.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

έχει την μητέρα του εις το Μεσολόγγιον. Έμαθε τα Κοινά εις την Αγκώνα, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ τεσσάρων χρόνων. Επαραδόθη Αισ. Μύθους, Λουκ. Ενύπνιον και Νεκρ. διαλόγους, Ίσοκρ. παραινετ. Προς Δημόνικον και Νικοκλέα και τον Συμμαχικόν, Πλουτ. Βίον Σόλωνος, Αριστείδου, Θεμιστοκλέους, Κίμωνος, Περικλέους, και Ξενοφ. Απομνημονεύματα, Πλατ. Απολογίαν Σωκράτους, Δημ. λόγους 'Ολυνθιακούς και Κατά Φιλίππου. Επαραδόθη το Ετυμολογικόν και μέρος του Συντακτικού. Έμαθε και Ιταλικά, Αριθμητικήν, Καλλιγραφίαν. Ζώσιν εξ ιδίων.

Κατετάχθη εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Δ. Λ. Ζώτου:

ο σοφός δεν τιμά τον θεόν με τα λόγια, αλλά με τα έργα, επειδή ο σοφός και σιγών τιμά τον θεόν1.

Δημήτριος λογοθέτου Ζώτου.

Α 349 Ε 132, 293, (378α), (392)

186. Ζώτου Στυλιανός 17.11.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 419

Στυλιανός αδελφός του ανωτέρω, ετών 13. Έμαθε και αυτός μαζί με τον αδελφόν του εις την Αγκώνα τα Κοινά, και άρχισε προ τεσσάρων ετών τα Ελληνικά. Επαραδόθη Αισ. Μύθους, Λουκ. Νεκρ. και Μυθολ. διαλόγους και Ένυπνιον, Ίσοκρ. Προς Δημόνικον, Προς Νικοκλέα και Εις Εύαγόραν. Έμαθε το Τεχνολογικόν. Έμαθε και Ιταλικά έναν χρόνον, και Καλλιγραφίαν, και Γαλ. μόνον 2 μηνας. Κατεταχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Στ. Λ. Ζώτου:

αφού πρότερον βουλευθής πολύ έπειτα λέγε η κάμνε, επειδή εξουσίαν δεν έχης να ανακάλεσες τα όσα κάμεις η ειπής

Στυλιανός Λογοθέτου Ζώτου.

Α 350 Ε 132, (392), 398 ΒΠ 7

187. Ηλιάδης Γ. 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

Όνομα και επίθετον: Γ. Ηλιάδης.

Πατρίς: Κόρινθος.

Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 10 μήνας.

Ε (3788)

188. Ηλιόπουλος Ηλίας 6.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 19

Ηλίας Γεωργίου Ηλιόπουλος Σαλωνίτης, ετών 14. ο πατήρ αυτού εμπορεύεται. Έμαθε τα Κοινά εις την Σαλαμινα. Άρχισε τα Ελληνικά εις την Αίγιναν

1. Πορφυρίου Προς Μαρκέλλαν 16 10-12: Ουχ η γλώττα του σοφού τίμιον παρά θεώ, αλλά τα έργα. σοφός γαρ ανήρ και σιγών τον θεόν τίμα.

Σελ. 144
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/145.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

προ δύο ετών και ημίσεος. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Είναι υπό την επίσκεψιν του εξαδέλφου του Νικοδήμου Αθανασίου του βιβλιοδέτου. Κατοικεί υπ' αρ. 451.

Ανεχώρησεν εις την πατρίδα του την 22 Όκτωβρ. 1830.

Ιδιόχειρον του Ηλία Γ. Ηλιοπούλου:

ο έχων πολλά, πολλά πρέπει να δίδη και ο δυνάμενος πολλά, πολλά πρέπει να κάμη.

Ηλίας γ. Ηλιόπουλος

Α 19 ΒΠ 7

189. Ηρειώτης Δημήτριος του Γεωργίου 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 48

Δημήτριος Γεωργίου Ήρειώτης, Αιγινήτης, ετών 20. ο πατήρ αυτού ιδιοπραγμονεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποία εσπούδασεν εις τον διδ. Χ. Βαμβούκην έναν χρόνον και τρεις μήνας. Εις την έναρξιν του Κ. Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Κ137

Κατοικεί υπ' αρ. 505.

Ιδιόχειρον του Δ. Γ. Ηρειώτου

Όσον εύπορος κ' εάν ήσε εσύ ευδαίμων δεν λέγεσε ενόσω η πατρίσου βασανίζεται από την ανοησίαν και απιροκαλίαν των συμπολιτών σου

Δημήτριος Γεωργίου Ηρειώτης

Α 48 Ε 293,307, (378α), 398 ΒΠ 7

190. Ηρειώτης Δημήτριος του Ιωάννη 16.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 113

Δημήτριος Ηριώτης Αιγινήτης ετών 14· ο πατήρ του Ιωάννης οινοπώλης φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά Γράμματα έμαθεν εις την πατρίδα του· τα Ελληνικά ήρχισεν εις τον Βαμβούκην προ δύο ετών· και εις την έναρξιν του Κεν. Σχολείου κατετάχθη εις την Τρίτην τάξιν.

Α 502 Ε 307, (3785)

191. Ηρειώτης Κωνσταντίνος 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 182

Κωνσταντίνος Ηριώτης Αιγινήτης ετών 12· ο πατήρ του Ιωάννης Ηριώτης φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά Γράμ. έμαθεν ενταύθα· ένα χρόνον εσπούδασεν τα Ελληνικά εις τον Βαμβούκην· και την 18 Φευρ. 1830 κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Α 503 Ε 308, (3788) ΒΠ 7

192. Ηρειώτης Μιχαήλ 28.5.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 518

Μιχαήλ Ιωάννου Ηρειώτης Αιγινήτης, ετών 19. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποία ηκολούθησεν υπό τον Χ. Βαμβούκην έως εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου. Τότε κατετάχθη εις την τάξιν του κυρίου Ι. Βενθύλου· αφού εκείνος έπαυσε να παραδιδη, διέκοψε και ούτος 

Σελ. 145
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/146.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

τα μαθήματα του. Τόρα καταγράφεται εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Μ. Ί. Ηρειώτη:

ήτον ποτέ καιρός ότε των ανθρώπων ο βίος ήτον άτακτος και θυριώδης και υπηρέτης βίας, έπειτα εισαχθέντες νόμοι διέλυσαν την ανομίαν.

Μιχαηλ Ιωάννου ηριώτης

Α 450 Ε 35, 293, 307, (378α)

193. Ηρειώτης Νικόλαος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 193

Νικόλαος Γεωργίου Ηρειώτης Αιγινήτης, ετών 12, ο πατήρ του βακαλης. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις την πατρίδα του, όπου εσπούδασεν κ' Ελληνικά ένα χρόνον. Ήλθεν εις το Κεντρικόν την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 555.

Ιδιόχειρον του Ν. Γ. Ηρειώτου

Όστις σκάπτει λακόν άλου πίπτει αυτός εις αυτόν 1.

Νικόλαος γεωργίου Ηρειότις

Α175 Ε (378γ), 398 [Β ' Προκαταρκτικού] ΒΠ 7

194. Ησαΐας Δημήτριος 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 29

Δημήτριος Στεφάνου Ησαΐας, Σμυρναίος, ετών 17. Ο πατήρ αυτού κατοικεί εις Σμύρνην. Έμαθε τα Κοινά εις Τεργέστην, όπου είχε καταφύγει με τους γονείς του. Εκεί άρχισε τα Ελληνικά, και έμαθε προσέτι Αριθμητικην, Γεωγραφίαν, Σύνοψιν της Ιεράς Γραφης, Κατήχησιν, Ιταλικά και ολίγα Γερμανικά. Κατά το 1826 ήλθεν εις Ναύπλιον, όπου ήτον συμβοηθός του αδελφού του εις το σχολείον, και αντιγραφεύς εις την Γραμματείαν των Πολεμικών. Τον Ιούνιον του 1830 κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Είναι συστημένος ως υπότροφος εις τον Α. Μουστοξύδην, Έφορον του Κ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον του Δ. Σ. Ησαΐου:

Όλα τα νόστιμα, δεν είναι και υγιηνά· ουΔ΄ όλοι οι ευμορφοι καρποί, είναι νόστιμοι.

Δημήτριος Στεφ. Ησαΐας

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 962

Περί της επιμελείας και ηθικής αυτού ακόμη δεν έχομεν δείγματα, φαίνεται όμως μετρίου νοός.

Σκοπός: ελληνικός διδάσκαλος.

Λαμβανόμενος μισθός εις τάλληρα δίστηλα: 3.

Α 29 Ε 45, 50, (52), 91, (96), 112, 239

Ησαΐας ιεροδιάκονος, βλ. Παναγιώτου Ησαΐας

1. Σοφία Σιράχ 27 26: ο ορύσσων βόθρον εις αυτόν εμπεσείται.

Σελ. 146
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/147.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Θεοδώρου Αλέξανδρος, βλ. Χρυσοβέργης Αλέξανδρος

195. Θεοδώρου Δημήτριος από τη Ζαγορά 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 209

Δημήτριος Θεοδώρου Ζαγοραιος, ετών 11· o πατήρ του τέκτων, όστις φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις Αίγιναν. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Απριλλίου του 1830 κ' ήρχισε την Γραμματικήν.

Κατοικεί υπ' αρ. 629.

Ιδιόχειρον του Δημητρίου Θεοδώρου Ζαγοραίου:

ός τις δεν θέλι να εργάζεται δεν πρέπι να τρόγι.

Διμίτριος θεοδόρου ζαγουρέος

Α 182

196. Θεοδώρου Δημήτριος από την Αράχοβα 30.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 315

Δημήτριος Θεοδώρου, από την 'Ράχοβαν της Λεβαδίας, ετών 18, ορφανός γονέων. Έμαθε τα Κοινά εις την Λεβαδίαν. Πρό τριών μηνών άρχισεν εις το Ορφανοτροφείον να μανθάνη Ελληνικά.

Ιδιόχειρον του Δ. Θεοδώρου:

καλόν είναι και ο γέρων να μανθάνη 2

Δημήτριος Θεοδώρου.

ΚΥΥ 5.1830 / Δ 968

Όνομα και επώνυμον: Δημήτριος Θεοδώρου Λουκαδάκης. ο πατήρ του εφονεύθη πολέμων. ο αδελφός του ο μεγαλήτερος κυττάζει υποστατικά των. Πρό δύο εβδομάδων ήρχισε την Γραμματικήν.

Σκοπός: διδάσκαλος.

Παρατηρήσεις: φαίνεται φρόνιμος και ήσυχος πλην είναι παντάπασιν αρχάριος.

Ζητεί διά να γένη υπότροφος.

Α 245 Ε (42), (52), 91, (96), 112,209, 227, (251), 256, 258, 262,272, 275, 277, 282, 284, 286 ΒΠ 7

197. Θεολάης Ιωάννης 3.11.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 408 (Διαγραμμένη εγγραφή)

 Ιωάννης Γεωργίου Θεολάης από τον Αρτεμώνα της Σίφνου, ετών 17, έχει τους γονείς του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 4 χρόνων. Επαραδόθη Χρυσολωραν, Λουκ. Ένύπνιον και Νεκρικούς διαλόγους, Βασιλ. του Μεγ. Παραινετικόν και Κατά μεθυοντων, και Δημοσθενικούς λόγους. Εγυμνάσθη εις το Τεχνολογικόν μέρος της Γραμματικής και άρχισε το Συντακτικον. Κατετάχθη εις την Α΄ του Κεντρικού.

Ιδιόχειρον Ί. Γ. Θεολάη:

ο νους διδαγμένος από την φιλοσοφίαν ομοιάζει με ηνίοχον, επειδή χαλινώνει

1. Προς Θεσσαλονικείς Β΄ 3 10: ει τις ου θέλει εργάζεσθαι μηδέ εσθιέτω.

2. Στοβαίου Ανθολόγιον III 29 24: Καλόν δέ και γέροντα μανθάνειν σοφά.

Σελ. 147
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/148.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

τας επιθυμίας ημών και τας μεταφέρει πάντοτε προς το καλόν. Ιωάννης Γ. Θεολάης

Α 338

Θεολογίδης Αστέριος, βλ. Θεολόγος Αστέριος

198. Θεολόγος Αστέριος 8.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 64

Αστέριος Σεργίου Θεολόγος, Θεσσαλονικεύς, ετών 16. Ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν ο θείος του Ιωάννης Νικολάου Παπάφης, έμπορος εις Μάλταν. Έμαθε τα Κοινά εις την Πέστην της Ουγγαρίας, όπου εσπούδασε προσέτι Ελληνικά, Λατινικά, Γερμανικά και Μουσικήν οργανικην. Εις το Κεντρικόν Σχολείον ήλθε την 14 Απριλλίου του 1830, και την 28 του αυτού κατετάχθη εις την Β΄τάξιν.

Ιδιόχειρον του Α. Σ. Θεολόγου:

Αφού το δένδρον μεγαλώση και χονδρύνη πλέον δεν λυγίζεται.

Α. Σ Θεολόγος.

A 64, 504 Ε 25, 39,43,46, 54,67, 91, (96), 112, 122, 133, 150, 156, 161, 192, 209, 217, 227, 258, 262, 272,275,277,402 ΒΠ 7

199. Θεοχαρόπουλος Αντώνιος 23.3.1833 / χ. Ο. / KA' Π11

Αντώνιος Θεοχαρόπουλος Πελοποννησιος εκ Βοστίτσης, ετών 17, ορφανός πατρός και μητρός, υπότροφος δε της Κυβερνήσεως, και μαθητής τριών μηνών.

Ε 327,328, 332, 357, (357), (378γ)

Θεσσαλονικεύς Δημήτριος, βλ. Εμμανουήλ Δημήτριος

200. Ιαννακόπουλος Κυριάκος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 79

Κυριάκος Λιβερίου Ιαννακόπουλος, από τον Μιστράν της Πελοποννήσου, ετών 15. Ο πατήρ αυτού κατοικεί και εμπορεύεται εις Ναύπλιον. Έμαθε τα Κοινά εις Ύδραν προ της Επαναστάσεως, άρχισε τα Ελληνικά εις τα Κύθηρα, τα οποία ηκολούθησεν εκεί πέντε χρόνους, και εις Ναύπλιον εξ μηνας. Την 23 Ιουλίου ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και ηκροάζετο εις την Β΄ τάξιν. Την 29ην Σεπτεμβρίου μετεβιβάσθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον του Κ. Λ. Ιαννακοπούλου:

Εάν θέλης να τιμάσαι από την πατρίδα, πάσχησε να γίνης ωφέλιμος εις την πατρίδα.

Κυριακός λυβερίου.

A 79

1. Ξενοφώντος Απομνημονεύματα 2 1 28: Είτε υπό τινός πόλεως επιθυμείς τιμάσθαι, την πόλιν ωφελητέον.

Σελ. 148
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/149.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Ιατρείδης Ευστράτιος, βλ. Ιατρού Ευστράτιος

201. Ιατρού Γεώργιος 5.111834 / χ. Γ. / ΜΓΑ 145

Γεώργιος Ανδρέα Ιατρού από Τύρναβον της Θεσσαλίας, ετών 18, έμαθεν εις την πατρίδα του τα Κοινά, όπου άρχισε και τα Ελληνικά. Τον Οκτώβριον του 1833 ήλθεν εις Αίγιναν, και κατετάχθη εις την Β΄ του Κεντρικού Σχολείου. Αλλ' από έλλειψιν των αναγκαίων ηναγκάσθη να αναχώρηση εις την πατρίδα του τον Μάιον του 1834. Πρό 1 μηνός έπανηλθε.

ΒΠ 7

202. Ιατρού Δημήτριος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 87

Δημήτριος Παναγιώτου Ιατρού, από Λογγανίκον του Μιστρά της Πελοποννήσου, ετών 15. ο πατήρ αυτού παροικεί εις Ναύπλιον, όπου και εμπορεύεται. Έμαθε τα Κοινά εις Ναύπλιον κατά το 1827, και κατά το 1828 άρχισε τα Ελληνικά, τα οποία εσπούδασε δύο χρόνους εις το Ναύπλιον, εις το Λενίδι και εις το Άργος. Την 28 Άπριλ. του 1830 ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Αναχωρεί προς καιρόν εις Ναύπλιον διά σωματικην ασθένειαν. Δεν επέστρεψε.

Ιδιόχειρον του Δ. Π. Ιατρού:

Κλέε τον νεκρόν, διότι εστερήθη το φως, κλέε τον μορόν διότι στερημένος από νουν 1.

Δημήτριος Ιατρού

Α 87

203. Ίατρού Ευστράτιος 3.2.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 461 (Διαγραμμένη εγγραφή)

Ευστράτιος Δημητρίου Ιατρού από την Κουτούφαρην του Ζυγού της Μάνης, ετών 28, έχει τους οικογενείς του εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Έζησεν ως πολιτικός. Τόρα θέλει να μάθη Ελληνικά. Εστάλθη υπότροφος από την Κυβέρνησιν.

Ιδιόχειρον Εύστρ. Δημ. Ιατρού:

οφηλοσοφος αποτονε αυτοντου προςμενη πασανοφεληαν και βλαβην

ευστρατηος: Δ: ηατρου

Α 389 Ε 130, 167, (167), 184, 258 [υπότροφους Σπαρτιάτας], 276, 288

204. Ιγνάτιος ιεροδιάκονος Ηπειρώτης

Ένας από τους δέκα μαθητές της Β΄ Κεντρικού, που αρίστευσαν στις εξετάσεις του Μαρτίου και

1. Σοφία Σιράχ 22 11: Επί νεκρώ κλαύσον, εξέλιπεν γαρ φώς, και επί μωρώ κλαύσον, εξέλιπεν γαρ σύνεσιν·

Σελ. 149
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/150.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

του Ιουλίου 1834. Από τις 25.5.1834 υπότροφος του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Ε (392), (397), 398, (399), (400), (401)

Ιερεμίας ιεροδιάκονος, βλ. Καζάκος Ιερεμίας Ιριώτης, βλ. Ηρειώτης

205. Ιτζκαλιώτης Δημήτριος 17.11.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 423

Δημήτριος Κωνσταντίνου Ιτζκαλιώτης, από Λεωνίδιον, ετών 18, έχει τους γονείς του εις το Λεωνίδιον. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ τριών ετών. Επαραδόθη πολλά. Εις το Κεντρικόν ήλθε τον Απρίλλιον, και κατετάχθη εις την Α΄ του Κεντρικού. Μετά την μεταρρύθμισιν ηκροάζετο εις την Α΄ του Κεντρικού. Τόρα ακολουθεί ως μαθητής.

Ιδιόχειρον Δ. Κ. Ίτσκαλιώτη:

γλωσαργός άνθρωπος και αμαθής ευχόμενος και θύων το θείον μυαίνει. μόνος ουν ιερεύς ο σοφός, μόνος θεοφιλής, μόνος ειδώς εύχεσθαι1.

Δημήτριος Ιτζικαλιώτη.

Α 354

Ιωακείμ αρχιμανδρίτης, βλ. Κωνσταντάς Ιωακείμ

206. Ιωαννίδης Βασίλειος 28.4.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 506

Βασίλειος Ιωαννίδης Μήλιος, ετών 18, έχει τους γονείς εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά. τον Μάϊον του 1830 ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον, και ήκουεν εις την Α΄ τάξιν. Έπειτα μετά δύο μήνας ανεχώρησεν εις την πατρίδα του, και πάλιν επανήλθε τον Οκτώβριον. Έκτοτε ακολουθεί την αυτήν τάξιν.

Ιδιόχειρον Βασιλείου Ιωαννίδου

Καλόν είνε να εμποδίζη τις τον αδικούντα, αν όμως δεν δύναται δεν πρέπει να συναδική 2.

Βασίλειος Ιωαννίδης.

Α 438 Ε (378α)

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, βλ. Μηναίος Κωνσταντίνος

207. Ιωαννίδης Νικόλαος

Νικόλαος Ιωαννίδης Σπαρτιάτης ετ. 18.

1. Πορφυρίου Προς Μαρκέλλαν 16 12: Άνθρωπος δε αμαθής και ευχόμενος και θυων μιαίνει το θείον, μόνος ουν ιερεύς ο σοφός, μόνος θεοφιλής, μόνος ειδώς εύξασθαι.

2. Δημοκρίτου απόσπ. 38: Καλόν μεν τον αδικέοντα κωλύειν· ειδεμή, μη ξυναδικέειν.

Σελ. 150
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/151.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Αρίστευσε στις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Κεντρικού το Μάρτιο και τον Ιούλιο του 1834 αντιστοίχως.

Ε (392), 398 ΒΠ 7

Ιωαννίδης Πέτρος, βλ. Ιωάννου Πέτρος

Ιωαννίδης Χριστόδουλος, βλ. Ιωάννου Χριστόδουλος

Ιωαννίκιος ιεροδιάκονος, βλ. Χριστοδούλου

Ιωαννίκιος, Χρυσικάκης Ιωαννίκιος

208. Ιωάννου Αγαθάγγελος 2.7.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 25

Αγαθάγγελος Ιωάννου ιερομόναχος από Στρέζοβαν της Κυναίθης, ετών 30, έβαλε παιδιόθεν την μετάνοιάν του εις την Λαύραν, μοναστήριον της επαρχίας ταύτης, και εκεί έμαθε και τα Κοινά Γράμματα, και κατά το 1815 εσπούδασεν και Ελλ. 5 μήνας εις της πόλεως το κοινόν σχολείον. Κατά το 1821 έχειροτονήθη ιεροδιάκονος από τον Ανδρούσης Ιωσήφ, και το 1822 ιερεύς από τον Κερνιτσης Προκόπιον. Εις την Ιεράν Σύνοδον έπ ρότεινεν αυτόν o επίσκοπος Κυναίθης Βαρθολομαίος ως άξιον να σπουδάση δι' εξόδων του Εκκλ. Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

Όστις κάμνει πάντοτε το καλόν και πρέπον ονομάζεται χριστοήθης άνθρωπος, όστις όμως κάμνει απρεπεί και κακά, εκείνος λέγεται κακοήθεις.

Εν αιγίνει τη 2  Ιουλίου: 1834:

Αγαθάγγελος Ιωάννου Ιερομόναχος

A 489 Ε (399), (400), (401) ΒΠ 7

Ιωάννου Αναστάσιος, βλ. Μηναίος Αναστάσιος Ιωάννου Γαβριήλ, βλ. Αθανασίου Γαβριήλ

209. Ιωάννου Δημήτριος

Δημήτριος Ιωάννου Ασπροποταμίτης.

Φοιτούσε πιθανότατα ως υπότροφος την άνοιξη του 1830.

Ε (42), 48, 52,67, 91,112

Ιωάννου Ζήσης, βλ. Δεληλάμπρος Ζήσης

210. Ιωάννου Ηλίας 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 261

Ηλίας Ιωάννου Σαλωνίτης, ετών 12, ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν ο προς μητρός θείος του, Γεώργιος Ηλιόπουλος. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν, όπου ηκολούθησε κ' Ελληνικά εξ μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Σελ. 151
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/152.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

211. Ιωάννου Κωνσταντίνος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 233

Κωνσταντίνος Ιωάννου Κυδωνιεύς, ετών 9, ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του, παροικούσα εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις Αίγιναν. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 20 Ιουνίου του 1830 κ' ήρχισε την Γραμματικην.

Ιωάννου Μελέτιος, βλ. Μελετίου Μελέτιος

212. Ιωάννου Νικόλαος 19.8.1831 / χ. Ο. / ΚΜΛ 231

Νικόλαος Ιωάννου Κυδωνιεύς, ετών 13, ο πατήρ του βαφεύς, παροικών εις Αίγιναν, όπου έμαθε τα Κοινά, ακολουθήσας κ' Ελληνικά τρεις μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 20 Ιουνίου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

213. Ιωάννου Πέτρος 9.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 476

Πέτρος Ιωάννου, αδελφός του ανωτέρω [βλ. Ιωάννου Χριστόδουλος], ετών 13. Εις την πατρίδα του έμαθε τα Κοινά, και Άρχισε τα Ελληνικά, και τα ηκολούθησε, καθώς ο αδελφός του. Μαθητεύει εις την Β΄του Προκαταρκτικού.

Ιδιοχειρον Πέτρου Ιωαννίδου

ξένος άνθρωπος εάν είνε δικαιος δεν διαφέρει όχι μόνον πολίτου αλλ' ουδέ συγγενούς1

Πέτρος Ιωαννίδης.

Α 408

Ιωάννου Χρηστός, βλ. Δούλης Χρήστος

214. Ιωάννου Χριστόδουλος 9.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 475

Χριστόδουλος Ιωάννου από την Μηλον 17 ετών, έχει τους γονείς του εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, οπού άρχισε και τα Ελληνικά προ δύο χρόνων, τα όποια ήκουσεν εκ διαλειμμάτων εις διαφόρους διδασκάλους. Πέρισυ τον Μάιον ήλθεν εδώ, και μετά 3 μήνας ανεχώρησεν εις τα ίδια. Πρό ενός μηνός ήλθε πάλιν, και ακολουθεί εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Χριστοδ. Ιωαννίδου

ο κακός άνθρωπος δεν δίδει ακρόασιν εις τον θείον νόμον, διά τούτο και παρανομεί

Χριστόπουλος Ιωαννίδης

Α 407

1. Στοβαίου Ανθολόγιον III 9 34: Ξένος ανήρ δίκαιος ου μόνον πολίτου αλλά και συγγενούς διαφέρει.

Σελ. 152
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/153.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

215. Ιωαννούλης Διονύσιος 28.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 295

Διονύσιος Ιωαννούλης Αιγινήτης, ετών 11, ο πατήρ του γεωργός, όστις φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου ηκολούθησε κ' Ελληνικά τρεις μήνας. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

216. Ιωαννούλης Παντελής 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 266

Παντελής Ίωαννούλη Αιγινήτης, ετών 12, ορφανός πατρός. Φροντίζει δι' αυτόν η μήτηρ του. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του. Ήλθεν εις το Κεντρ. Σχολείον περί τα μέσα Μαρτίου του 1830 και ήρχισε την Γραμματικήν.

Ιωσήφ ιεροδιάκονος, βλ. Μαύρος Ιωσήφ

217. Καβίλιας Ιωάννης 23.3.1833 / χ. Ο. / ΚΑ΄ Π 39

Ιωάννης Καβύλιας Ψαριανός, ετών 9, φροντίζει δι' αυτόν ο πατήρ του, μαθητεύει δε μήνας δύο.

Ε (378γ)

218. Καβίλιας Νικόλαος 14.1.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 446

Νικόλαος Δημητρίου Καβίλιας Ψαριανός ετών 14, έχει τους γονεις του παροικούντας εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 3 χρόνων. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Γ΄τάξιν. τας διακοπάς δεν παρευρέθη, διά να καταγραφθη. Ζη εξ ιδίων του. Ακολουθεί την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Ν. Δ. Καβίλια:

Οι άφρονες καλήτερα είναι να άρχονται παρά να άρχωση 1.

Νικ. Δ. Καβίλια

Α377

219. Καζάκος Ιερεμίας 10.6.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 13

Ιερεμίας Ιεροδιάκονος Καζάκος από Μελιγόν της Κυνουρίας, ετών 30, έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις το μοναστήριον Παλαιάν Παναγίαν της αύτης επαρχίας, ετών ων 15· προ ενός έτους έπαυσε να διδάσκεται τα Ελληνικά, τα οποία εδιδάχθη δύο χρόνους εκ διαλειμμάτων από τον Θεοδόσιον Περγαμινόν, ακολουθήσας κατ' αρχάς Αποφθέγματα φιλοσόφων, Νεκρικούς διαλόγους Λουκ., Ισοκράτους λόγους Προς Δημονικον, και Νικοκλέα· Θεμίστιου Περί φιλίας· Πλούταρχου λόγους Περί παίδων αγωγής και Περί πολυπραγμοσύνης · Κρίτωνος

1. Δημοκρίτου απόσπ. 75: Κρέσσον άρχεσθαι τοις ανοήτοισιν ή άρχειν.

Σελ. 153
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/154.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

Περί ορθής κρίσεως διαλόγου· Δημοσθένους λόγους Ολυνθιακούς· μέρος εκ των του Ηροδότου < και Ευριπίδου > Εκάβης· μετά ταύτα διέτριβεν εις το ειρημένον μοναστηριον, καταγινόμενος εις υπηρεσίας αύτού. Επροβλήθη δε εις την Σύνοδον από τον Κυνουρίας Διονύσιον, ως άξιος να σπουδάση δι' εξόδων του Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Δείγμα γραφής και υπογραφή:

ούτω δε έφευγαν την αγοράν, ώστε ει κέποτε διελθείν αναγκασθείεν, μετά πολλούς αιδούς και σωφροσύνης, έφαίνοντο τούτο ποΙούντες, αντιπείν δέ τοις πρεσβυτέροις η ληδορήσασθαι δεινότερον ενόμιζον είναι η νυν περί τους γονέας εξαμαρτάνειν 1.

και τοιουτοτρόπως έφευγαν τα μέσα της πόλεως, ώστε εάν ηναγγάζοντο να υπάγωσι, έπήγενον με πολλήν εντροπήν και σωφροσύνην, όμως το να έναντιώνωνται εις τους μεγαλητέρους των και ν' αεξαμαρτάνωσι εις γονείς των, ενόμιζον δυσκολώτερον.

Εν Αιγίνη την 10 Ιουνίου 1834· Ιερεμίας Ιεροδιάκονος Καζάκος.

A 477 E (397), (399), (400), (401) ΒΠ 7

220. Καζαντζής Στάμος 5.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 337

Στάμος Γεωργίου Καζαντζή, Αθηναίος, ετών 11, έχει τους γονείς του παροικούντας εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν, και άρχισε να μανθάνη τους τύπους της Γραμματικής προ 3 μηνών.

Ιδιόχειρον του Σ. Γ. Καζαντζη:

αγάπα και τήμα τους γωνίσου εάν θέλης να έχης την ευχήν των,

σταμος γεοργήου κάζατζή

Α 267

221. Καΐρης Λεονάρδος 2.3.1831 / χ. Γ. / ΚΜΛ 468

Λεονάρδος Νικολάου Καΐρης από την Μεσαρίαν της Άνδρου, ετών 17, έχει μητέρα και αδελφούς εκεί. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και άρχισε τα Ελληνικά προ 2 χρονών. Εσχάτως επαραδίδετο τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος, και εκαταγίνετο εις το περί σχηματισμού μέρος της Γραμματικής. Κατατάσσεται εις την Β΄ τάξιν του Προκαταρκτικού.

Ιδιόχειρον Λ. Ν. Καΐρη:

φρικτή θα ήτον η θεια προνιά αν όλον το πλήθος των ανθρώπον ήτον επάνω εις την γην μόνον διά να χρισιμεύωσιν εις τας συγωνάς 2 ολίγον τινών ευτυχών οι οποίοι κατικοούσι την γην και πολλάκις αγνοούσι τον θεόν ο οποίος τους

1. Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός 48-49. 2 τας συγωνάς: τας ηδονάς.

Σελ. 154
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/155.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

φορτώνη με ευεργεσίας

λεονάρδος Ν. Καΐρη.

Α 399 Ε 227, (251), 256, 258,262, 272,275,277, 282, 284, 286

222. Κακκουλίδης Αριστοτέλης 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 181

Αριστοτέλης Κακκουλίδης από Σμύρνην ετών 12· ο πατήρ του ιδιοπραγμονεί παροικών ενταύθα φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά έμαθεν εις Τριέστιον, όπου ο πατήρ του έκαμνε το έμπόριον· τα Ελληνικά ήρχισεν ενταύθα ότε ήρχισε το Κεντρ. Σχολείον.

Ιδιόχειρον του αυτού:

άνθρωπος συνετός έμπιστεύση νώμο και ο νόμος αυτό πιστός ως ερώτιμα δυκαίων 1.

Αριστοτέλης Κακουλίδης.

Α 164 Ε 69 [αναφορά του πατέρα του], 79,258

223. Κακκουλίδης Νικόλαος 11.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 89

Νικόλαος Ιωάννου Κακουλίδης, από Σμύρνην, ετών 15. ο πατήρ αυτού παροικεί εις Αίγιναν. Έμαθε τα Κοινά εις Τεργέστην, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα οποία ηκολούθησεν εκεί έξ μήνας, και εις Αίγιναν, αφού ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον· κατά την 24 Απριλλίου μετέβη εις την Β΄τάξιν.

Ιδιόχειρον του Ν. Ί. Κακουλίδη:

Όστις ομιλεί με άνθρωπον, ο όποιος ενδίδει 2 ακρόασιν ομοιάζει με εκείνον ο όποιος θέλει να έξυπνήση τον κοιμώμενον από τον λήθαργόν του.

Νικόλαος Ιω" Κακουλίδης.

Α 89 Ε 69 [αναφορά του πατέρα του], 79,307, (378β)

224. Κάκνας Γεώργιος 23.3.1833 / χ. Ο. / ΚΑ΄ Π 34

Γεώργιος Ευστρατίου Κάκνας Κυδωνιεύς, ετών 13, φροντίζει δι' αυτόν ο πατήρ του, μαθητεύει δε μήνας εξ.

Ε (378γ), 398 [Β ' Προκαταρκτικού]

225. Κάκνας Νικόλαος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 229

Νικόλαος Κάκνας Κυδωνιεύς, ετών 12 * ο πατήρ του βακάλης, παροικών εις Αίγιναν· έμαθε τα Κοινά Γράμματα εις Αίγιναν, όπου ηκολούθησε κ' Ελληνικά οκτώ μήνας. Ηλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 20 Μαΐου του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν. Κατοικεί υπ' αρ. 571. Ιδιόχειρον του Ν. Κάκνα:

1. Σοφία Σιράχ 33 3.

2. δεν δίδει

Σελ. 155
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/156.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

τοκτινον 1 δεν υμπορή ναπετάξη, πρώτου ναυξίσουσι τα πτεράτου

Νικόλαος κάκνας

Α 193 Ε(378γ)

226. Καλαμαράς Διονύσιος 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 201

Διονύσιος Καλαμαράς Αιγινήτης ετών 10, ο πατήρ του ναύτης, όστις φροντίζει δι' αυτόν. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, ήλθεν εις το Κεντρικόν την 18 Φευρ. του 1830 κ' ήρχισε τα Ελληνικά.

Ε(378γ) ΒΠ 7

227. Καλαμαράς Παναγής 18.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 200

Παναγής Δημητρίου Καλαμαράς Αιγινήτης, ετών 13, ο πατήρ του ναύτης. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου εσπούδασε κ' Ελληνικά δύο μήνας. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον την 18 Φευρ. του 1830 και κατετάχθη εις την Δ΄ τάξιν.

Ιδιόχειρον του Παν. Δημ. Καλαμαρά:

Πολλά κεράσια πίπτουσι Προ του να οριμάσουσι και παιδία πολλά αποθνίσκοσι προτού να μεγαλοσουσιν.

Παναγής Δημητρίου.

Α178

228. Καλαμογδάρτης Ηλίας 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 24

Ηλίας Γεωργίου Καλαμογδάρτης, από τας Παλαιάς Πάτρας, ετών 15. Ο πατήρ αυτού ευρίσκεται εις την πατρίδα του, και είναι εκ των εύκτημονων. Έμαθε τα Κοινά εις την Δημητσάναν, και Άρχισε τα Ελληνικά εις την Ζάκυνθον, και τα ηκολούθησεν εις τας Πάτρας, επανελθών εκείθεν. Εις το Κεντρικόν Σχολείον ήλθε την 26 Άπριλ. 1830, και κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν.

Επήγεν εις την πατρίδα του πριν τελειώσωσιν αι εξετάσεις, και δεν επέστρεψε.

Ιδιόχειρον του Ηλ. Γ. Καλαμογδάρτη:

Πολλά κεράσια πίπτουσιν πριν οριμάσωσι και αποθηνίσκουσι πολλά παιδία πριν μεγαλώσωσιν.

Ηλίας Γ. Καλαμογδάρτης.

Α 24 Ε 134,141, 145 ΒΠ 7

229. Καλαράς Αρμόδιος 16.1.1831 / χ. Δ. / ΚΜΛ 451

Αρμόδιος Καλαράς Κορίνθιος ετών 15· έχει μόνον μητέρα κατοικούσαν εις την πατρίδα του· τα Κοινά έμαθεν εκεί· τα Ελληνικά ήρχισεν προς ενός έτους εις

1. το πτηνόν

Σελ. 156
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/157.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

το Ορφανοτροφείον· και προ τεσσάρων μηνών κατετάχθη εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

Α 505 Ε 293, 308

230. Καλαφάτης Αναστάσιος 29.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 302

Αναστάσιος Ιωάννου Γεώργιου Καλαφάτης, από το Κρανίδιον, ετών 21. Έχει μητέρα και αδελφούς εις την πατρίδα του. Έμαθε τα Κοινά εκεί προ της Επαναστάσεως. Ελληνικά εσπούδασεν όσα και ο ανωτέρω συμμαθητής του Ι. Δ. Τακούσης.

Ιδιόχειρον του Ά. Ί. Καλαφάτη:

διεστραμένη καρδία μηχανεύεται κακά και εις πάντα καιρόν προξενή ταραχάς εις την πάλιν ο τοιούτως διά τούτο εύνιδίως πίπτει του θεού η οργή κατά της κεφαλής αυτού και καμμίαν θεραπίαν δεν είναι διά αυτόν 1.

αναστάσιος Ιωάννου γεωργήου καλαφάτη

Α 232

231. Καλβοκορέσιος Σταμάτιος 7.8.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 34

Σταμάτιος Κωνσταντίνου Καλβοκορέσιος, Χίος, ετών 15. ο πατήρ και η μήτηρ αυτού ευρίσκονται εις Σμύρνην, όπου εκείνος εμπορεύεται. Έμαθε τα Κοινά εις Σμύρνην, όπου άρχισε και τα Ελληνικά, τα όποια εσπούδασεν έναν χρόνον εκεί, άλλον έναν εις την Σύραν, κ' εδώ επτά μήνας. Εις την έναρξιν του Κεντρικού Σχολείου κατετάχθη εις την Β΄ τάξιν. Εις την Σμύρνην είχε μάθει Ιταλικά, εις την Σύραν ήκουσε Γεωγραφίαν. Είναι υπό την προστασίαν του μητραδέλφου του Γεωργίου Κωνστ. Γριμάλδη.

Την 14 'Οκτωβρίου < 1830 > ανεχώρησεν εις Σμύρνην.

Ιδιόχειρον του Στ. Κ. Καλβοκορεσίου:

Όστις κακολογεί άλλους ανθρώπους ψευδώς, λέγεται συκοφάντης και ο τοιούτος βλάπτει τον συκοφαντούμενον πολύ περισσότερον παρ' αν του έκαιε την οικίαν.

Σταμάτιος Κ. Καλβοκορέσης [Η κατάληξη διορθωμένη από τον Γεννάδιο: -ιος]

Α34

Καλιμάνης Ιωάννης, βλ. Καλμάνης Ιωάννης

232. Καλιοντζής Δημήτριος 19.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 328

Δημήτριος Γεωργίου Καλιοντζής, Αθηναίος, ετών οκτώ, έχει πατέρα πλοίαρχον ιδιοκτήτου πορθμείου. Έμαθε τα Κοινά εις την Αίγιναν, και άρχισε να

1. Παροιμίαι 6 14-15: Διεστραμμενη καρδία τεκταίνεται κακά εν παντί καιρώ· ο τοιούτος ταραχάς συνίστησι πόλει. Διά τούτο εξαπίνης έρχεται η απώλεια αυτού διακοπή και συντριβή ανίατος.

Σελ. 157
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/48/gif/158.gif&w=600&h=91531. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

σπουδάζη τα Ελληνικά τον Φεβρουάριον του 1830, αποστηθίσας την Γραμματικήν του Λασκάρεως, και παραδοθείς τον Πίνακα του Κέβητος και τα Τετράστιχα του Πτωχοπροδρόμου.

Ιδιόχειρον Δημ. Γεωρ. Καλιοντζη:

τα καλά παιδεία τημώσι τους γονής σεβόνται τους μεγαλητερους και κακά λόγια, ούτε λέγουν ούτε ακούγουν

δημήτριος γεωργίου καλιοντζής

Α 258

233. Κάλκος Ιωάννης 17.8.1830 / χ. Δ. / ΚΜΛ 178

Ιωάννης Βασιλείου Κάλκος από Λειβαδίαν ετών 15· o πατήρ του απέθανεν εις τους 28· η μήτηρ του Ελισάβετ πάροικος εις Αίγιναν φροντίζει δι' αυτόν· τα Κοινά έμαθεν εις Τριέστιον· τα Ελληνικά ήρχισεν εις τον Βαμβούκην ενταύθα· και την 14 Απριλλίου 1830 κατετάχθη εις την Γ΄ τάξιν του Κεντρ. Σχολείου.

Ιδιόχειρον του αυτού:

θυσία ανδρός δικαίου δεκτοί και το μνημόσυνον αυτής ουκ επιλησθήσετε 1.

Ιωάννης Κάλκος

Α 162

234. Καλλιάρχης Μακάριος 16.6.1834 / χ. Γ. / ΥΕΤ 17

Μακάριος ιεροδιάκονος Καλλιάρχης από την Μύκωνον ετών 23, έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, και εσπούδασεν Ελληνικά από το 1827-33 εις την πατρίδα του και εις την Τηνον. Ήκουσε Μυθ. Αισ., Νεκρ. διαλ. τ. Λουκ., Πλουτ. Π. παίδ. άγ., Ίσοκρ. Προς Δημον. και Νικοκλ., Ίωάν. τ. Χρυσοστ. Περί προσευχης, Ξενοφ. Κυρ. Παιδ. το Α΄ βιβλ., Δημοσθ. Όλυνθ. Α΄ και Β΄ και μέρος του Περί στεφάνου, και Θουκυδ. Α΄-ε', Αισχ. Έπτ. ε. Θήβας, Όμ. Ίλ. α-θ, Ίσοκρ. Πανυγ. Έπαραδ. της Γρ. Έτυμ. και Συντακτ. το 1827 εχειροτονήθη ιεροδ. από τον Δημητριάδος έπίσκοπον Αθανάσιον εις την πατρίδα του. Επροβλήθη εις την Ίερ. Σύνοδον ως άξιος να σπουδάση δι' έξοδ. του Εκκλ. Ταμείου από τον Κυκλάδων επίσκοπον Άνθιμον.

Διά της υπ' αρ. 4232/1315 διαταγής της επί των Έκκλ. και της Δημ. Εκπ. Γραμ. της Επικρατείας προσεκλήθη εις δημόσιον ύτι-ηρεσίαν, και ανεχώρησε την 4ην Ιουλίου 1834. Άντ' αυτού δε διωρίσθη ο ιεροδιάκονος Χριστόφορος Γεωργίου Ακαρνάν.

Δείγμα γραφής και υπογραφή του Μ. Καλλιάρχη:

Απάντων μεν ουν έφρόντιζον των πολιτών, μάλιστα. δε των νεοτέρων, εώρων γαρ τους τοιλικούτους ταραχωδέστατα διακειμένους, και πλείστων γέμοντας επιθυμιών και τας ψυχάς αυτών παιδευθήναι μάλιστα δεομένας, εν επιθυμίαις

1 Σοφία Σιράχ 35 6.

Σελ. 158
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 139
  31. Κόκκωνας, Μαθητές Κεντρικού Σχολείου

  Ευριπαίος Αναγνώστης βλ. Σταμάτου Αναγνώστης

  169. Ευσταθίου Ιωάννης 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

  Όνομα και επίθετον: Ιω. Παντολέοντος.

  Πατρίς: Πόρος.

  Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 1 μήνα.

  Γιος του διοικητή Πόρου Παντελή Ευσταθίου, ένας από τους εννέα μαθητές της Α΄ Προκαταρκτικού, που αρίστευσαν στις εξετάσεις του Ιουλίου 1834. Ίσως αδελφός του Ευσταθίου Παντελή Πασχάλη από τον Πόρο (βλ. βιογραφικό σημείωμα αρ. 516).

  Ε 329, (329), (3788), 398

  170. Ευσταθίου Κώστας 25.9.1830 / χ. Γ. / ΚΜΛ 367

  Κώστας Ευσταθίου, από Νεγάδες του Ζαγορίου, ετών 17, έχει τους γονείς του παροικούντας εδώ. Έμαθε τα Κοινά εις την πατρίδα του, όπου άρχισε και τα Ελληνικά προ 4 ετών. Επαραδόθη Μυθ. Αίσωπ., Ποικιλ. Ίστορ. και αποσπάσματα από την Έγκυκλ. του Κομητά, Ξενοφ. Κύρ. άνάβ., Γεωγραφίαν. Εγυμνάσθη εις το Τεχνολογικόν. Κατατάσσεται εις την Β΄ του Προκαταρκτικού.

  Ιδιόχειρον Κ. Ευσταθίου:

  όταν σε παρακαλεί κανένας ευρισκόμενος εις στενοχωρίαν μή του αρνήσε την βοήθειάν σου και μην αποστρέφεις το πρόσωπον σου από πτωχόν και μην δώσεις ποτέ αφορμήν εις άνθρωπον να σε καταράτε 1.

  Κώνστας εύσταθίου.

  Α 299

  171. Ευσταθίου Νικόλαος 19.8.1830 / χ. Ο. / ΚΜΛ 268

  Νικόλαος Ευσταθίου Λεβαδίτης, ετών 12, ορφανός πατρός, και τρεφόμενος από το Ορφανοτροφείον. Έμαθε τα Κοινά εις Αίγιναν. Ήλθεν εις το Κεντρικόν Σχολείον περί τα τέλη Ιουνίου του 1830 και ήρχισε την Γραμματικήν.

  172. Ευσταθίου Φίλιππος 23.3.1833 / χ. Δ. / KB' Π

  Όνομα και επίθετον: Φίλιππος Ευσταθίου.

  Πατρίς: Λειβαδία.

  Καιρός καθ' ον σπουδάζει: 2 έτη.

  E (378δ)

  Ευστρατιάδης ή Ευστρατίδης Παναγιώτης, βλ. Ευστρατίου Παναγιώτης

  Ευστρατιάδης Σπυρίδων, βλ. Σμυρναίος Σπυρίδων

  1. Σοφία Σιράχ 4 5: Ικέτην θλιβόμενον μή απαναίνου και μή αποστρεψης το πρόσωπον σου από πτωχού. από δεομένου μή αποστρέψης οφθαλμόν και μη δως τόπον ανθρώπω καταράσασθαί σε.