Συγγραφέας:Καρπόζηλου, Μάρθα
 
Τίτλος:Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914)
 
Υπότιτλος:Καταγραφή
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:12
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1987
 
Σελίδες:205
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Ελληνικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Νεανικά έντυπα
 
Τοπική κάλυψη:Ελλάδα
 
Χρονική κάλυψη:1830-1914
 
Περίληψη:Η παρούσα καταγραφή έχει αντικείμενο τα περιοδικά, τις εφημερίδες και τα λευκώματα της ελληνικής νεολαίας στην περίοδο 1830 - 1914. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται μόνο τα έντυπα για τα οποία διαθέτουμε σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για το νεαρό της ηλικίας είτε των εκδοτών/διευθυντών και συνεργατών είτε των αναγνωστών. Το χρονικό πλαίσιο 1830-1914 ορίστηκε ως μια ενότητα που συμπεριλάμβανε τα έντυπα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αντικειμενικά όμως η συναγωγή του υλικού ξεκινά με το 1836 (έτος έκδοσης του πρώτου παιδικού περιοδικού, της Παιδικής Αποθήκης) και προχωρά πέρα από το 1914 για όσα έντυπα έχουν ιδρυθεί ως και το 1914 και συνεχίζουν την έκδοσή τους μετά την χρονολογία αυτή. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωγραφική οριοθέτηση του υλικού ήταν γλωσσικό. Με αντικείμενο τα ελληνόγλωσσα έντυπα και με δεδομένη τη διασπορά των Ελλήνων, ήταν εύλογο να μην υπάρχουν γεωγραφικά όρια.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 10.02 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 184-203 από: 210
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/184.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ίνα μη είπωμεν πάσα, περιστρέφεται και επιδιώκει την στιγμιαίαν τέρψιν του αναγιγνώσκοντος, υποσκάπτει δε τας θρησκευτικάς, εθνικάς και ηθικάς αρχάς αυτού χωρίς να παρέχη ουδεμίαν στερεάν τροφήν, δυναμένην να χρησιμεύση αυτω εις τον βίον του οσημέραι καθιστάμενον πολυκυμαντότερον και απαιτούντα παρά του θέλοντος να διαπλεύση αυτόν να έχη ηθικάς αρχάς και πολλάς και ποικίλας γνώσεις.

Προς καταπολέμησιν της ολεθρίας ταύτης τάσεως απεφασίσαμεν εν επιγνώσει ότι δυσχερές είναι και βαρύ το έργον, ίσως δε και υλικώς επιβλαβές ημίν, εάν μη τύχωμεν της προσηκούσης υποστηρίξεως παρά των ενδιαφερομένων υπέρ της θρησκευτικής, εθνικής, ηθικής αγωγής και υλικής ευημερίας του λαού, να εκδώσωμεν τον Ελληνόπαιδα.

Οποίος δε είναι ο σκοπός του Ελληνόπαιδος ήτοι η παροχή αφ' ενός μεν υγιών θρησκευτικών, εθνικών και ηθικών αρχών, αφ' ετέρου δε των αναγκαίων πρακτικών γνώσεων, τοιαύτη θα είναι και η οδός, ην θα βαδίση.

Και την μεν θρησκευτικήν και ηθικήν μόρφωσιν θέλομεν επιδιώξη διά του Ευαγγελίου και των άλλων ιερών γραφών και συγγραμμάτων εκλαϊκεύοντες κατά το δυνατόν αυτά, την δε εθνικήν καθιστάντες γνωστόν τον βίον των προγόνων ημών, ον διάγοντες εμεγαλούργησαν και εν ειρήνη και εν πολεμώ, ως διδασκόμεθα εν τη πολιτική ιστορία αυτών, έτι δε ερανιζόμενοι ό,τι άριστον εκ των αθανάτων συγγραμμάτων αυτών, δι' ων και οι πάλαι και οι νυν επαιδαγωγήθησαν και παιδαγωγούνται.

Επειδή δε όσον και αν προέχωσιν αι θρησκευτικαί, ηθικαί και εθνικαί αρεταί δεν αρκούσιν αλλ' ανάγκη και πρακτικών γνώσεων, δι' ων να προσπορίζηταί τις την σωματικήν ευεξίαν και τα προς το ζην, θα μεταδίδωνται διά του Ελληνόπαιδος αι αναγκαίαι πρακτικαί γνώσεις ωφέλιμοι προς την υγίειαν και την υλικήν ευημερίαν.

Σελ. 184
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/185.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Και την ανάπτυξιν δε της καλαισθησίας, αφού και το καλόν είναι εκ των υψίστων συναισθημάτων, θα επιδιώξη ο Ελληνόπαις διά καλλιτεχνικών εικόνων αρχαίων ή νεωτέρων έργων και φυσικών καλλονών.

Εν επιμέτρω δε θα προβάλλη και πνευματικάς ασκήσεις προς εκγύμνασιν του νου και εθισμόν προς άμιλλαν και αυτενέργειαν, αναγκαίας ιδιότητας καθ' άπαντα τον βίον.

περιεχ. "Ευαγγέλια, Εορτολόγια μηνών, Θέματα Ιστορίας, Μυθιστόρημα, Ποιήματα, Πρακτικαί γνώσεις, Υγιεινή, Διαγωνισμοί, Αλληλογραφία, Εικόνες, Διάφορα, Γρίφοι, Αινίγματα." Ενδεικτικά σημειώνονται παρακάτω ορισμένοι από τους τίτλους των εμπεριεχομένων άρθρων: "Η πρώτη του έτους επί ρωμαίων, Η πρωτοχρονιά, Ο πίθηκος - Ο κήπος του ιατρού, Η εκ της αναγνώσεως κόπωσις των οφθαλμών, Η ωοτοκία των ορνίθων, Αρματωλοί και κλέφται, Η μήτηρ εξηγούσα το ευαγγέλιον της Κυριακής, Από το μεγαλείον της φύσεως, Ανέκδοτα του ελληνοβουλγαρικού πολέμου, Περί της ανάγκης της εκπαιδεύσεως των εργατικών τάξεων, Σωκράτης, Ανέκδοτα του ναυάρχου Κουντουριώτου, Εκ του βίου των ζώων, Η Ολυμπία".

συνεργ. Σχεδόν όλα τα άρθρα είναι ανυπόγραφα. Τα λίγα ονόματα και αρχικά που συναντούμε είναι: Δ. Γ. Φλέγγας, Ι. Πολέμης, Π.Δ., Γ.Δ Μ., Φ.Φ., Π.Οι., Ευθ. Θ., Ν.Λ.

εικον. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εικόνων με θέματα κυρίως ιστορικά και θρησκευτικά.

βιβλθ. ΕΛΙΑ* (Αρ. 1 - Αρ. 14), ΔΘ* (Έτος Γ΄) Π 124

βιβλγ. Καζαντζάκη, Τι διαβάζουν, σ. 227 - 228: «Κ έρχεται ο Ελληνόπαις. Ο τίτλος εδώ φανερώνει το πρόγραμμα. Να ειπωθούν πολλά, για την Ελλάδα, για τη θρησκεία. Και λέγονται· αλλά Θεέ μου, πώς ! Σε μια γλώσσα που είναι αδύνατο να διαβαστή, σε μια ύλη που δεν έχει καμιά σχέση με τη λογοτεχνία. Τίποτε άλλο πιο αντιπαθητικό και πιο σιχαμένο από τον "Ελληνόπαιδα".

Σελ. 185
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/186.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Μια ξερότατη αρθρογραφία, μια περιγραφή από γεγονότα δίχως ψυχή και τρυφερότητα, που θα σταθή στο παιδί εντελώς αδύνατο να βρη έστω και το παραμικρό ενδιαφέρον. Η γλώσσα του, το ξαναλέω, είναι τρισάθλια. Ο Κόντος ο μακαρίτης και ο Μιστριώτης μόνο θα μπορούσαν ίσως να τη διαβάσουν. Και τι αδειοσύνη, τι αναισθησία! Προξενεί αγανάχτηση ο τρόπος που μιλεί για τα πιο γλυκά και τα πιο πλησίον στην ψυχή του παιδιού. Ας αφήσωμε όμως ένα από τους συνεργάτες του "Ελληνόπαιδος" να μας πη για την αγαπητή μορφή της γιαγιάς:

"Υπάρχει έν οικογενειακόν πρόσωπον εκ του οποίου τον κεφαλαιώδη ρόλον εν τη υφάνσει της ημετέρας οντότητος δεν έχομεν προσέξει δεόντως, συνεπώς δεν έχομεν πλήρη αντίληψιν του ρόλου τούτου και κατ' ακολουθίαν δεν αποδίδομεν εις το πρόσωπον αυτό την προσήκουσαν θείαν τιμήν..." ("Ελληνόπαις", 13 Φεβρ. 1913).

Τώρα τι εννοεί με το: "εκ του οποίου τον κεφαλαιώδη ρόλον εν τη υφάνσει της ημετέρας οντότητος", και τι άραγε θέλει να εκφράση με την "θείαν τιμήν", αυτό δεν είναι δουλειά μου να το ξεσκαλίσω· ό,τι όμως μου κινεί την αγανάχτηση είναι πως το σπάνιο αυτό μαργαριτάρι της καθαρεύουσας έχει για τίτλο την ακόλουθη τρυφερώτατη και γλυκύτατη φράση: "Καλώς μου τα!" Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός που τάγραφε αυτά, αντί να μεταχειριστή αυτή την έκφραση, δεν έβαζε π.χ. "Ως ευ παρέστητε φίλτατα τεκνία", για να είναι τέλος πάντων και συνεπής στον εαυτό του, και άξιος εγγονός της μάμμης του. Τώρα μου κάνει θλίψη να φαντάζωμαι τα τρεμάμενα χεράκια της καλής γιαγιάκας, ν' ανοίγωνται να υποδεχτούν τα εγγονάκια με το γλυκύτατο αυτό καλωσώρισμα: "Καλώς μου τα!" Πού νάξερε πως έτσι αναίσθητα και δασκαλικά θάρχονταν αργότερα τα γλυκά της λόγια στη θύμησή τους...».

Σελ. 186
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/187.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

*52. Παιδική Εφημερίς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1913-1914

υπότιτ. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν.

υπεύθ. Εκδότης: Γ. Ν. Αιγιαλείδης. Συντάκτης: Ιάσων Ν. Αιγιαλείδης

τ. έκδ. Πειραιάς (Αρ. 1 - 20), Θεσσαλονίκη (Αρ. 21 - 24), Πειραιάς (Αρ. 25)

διάρκ. 1913 - 1914

κυκλοφ. Γράφτηκαν 25 φύλλα. Αρ. 2: 7 Νοεμβρίου 1913, Αρ. 4: 17 Νοεμβρίου 1913, Αρ. 6: 1 Δεκεμβρίου 1913, Αρ. 7: 4 Δεκεμβρίου 1913, Περ. Β' Αρ. 8: 12 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 9: 19 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 10: 26 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 16: 16 Φεβρουαρίου 1914, Αρ. 19: 28 (;) Φεβρουαρίου 1914, Αρ. 22: 3 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 23: 7 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 24: 10 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 25: 12 Οκτωβρίου 1914.

σχήμα 30x20 εκ. χειρόγραφη

βιβλθ. ΕΛΙΑ*

βιβλγ. Χειμώνας, "Αιγιαλείδης", σ. 279, Χειμώνας, "Εφημερίδες", σ. 19.

Από τη σελίδα τίτλου του αρ. 52

Σελ. 187
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/188.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

*53. Παιδική Ημέρα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1913, 1915

υπότιτ. Μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν.

υπεύθ. Διευθυντής και Ιδιοκτήτης: Γεώργιος και Ιάσων Ν. Αιγιαλείδης

τ. έκδ. Πειραιάς

διάρκ. 1913, 1915

κυκλοφ. Γράφτηκαν 6 φύλλα το 1913 και 1 φύλλο το 1915

Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1913, Αρ. 2: Φεβρουάριος 1913, Αρ. 3: Μάρτιος 1913, Αρ. 5: Ιούνιος 1913, Αρ. 6: Ιούλιος 1913, Αρ. 1: 22 Μαρτίου 1915

σχήμα 30x20 εκ. χειρόγραφη πολυγραφημένη

βιβλθ. ΕΛΙΑ*

βιβλγ. Χειμώνας, «Αιγιαλείδης», σ. 279, Χειμώνας, «Εφημερίδες», σ. 19.

Από τη σελίδα τίτλου του αρ. 53

Σελ. 188
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/189.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

54. Ο Έλλην Πρόσκοπος

ΠΟΡΤ-ΣΑΪΤ 1914

υπεύθ. Διευθυντής: Ε. Χαμεζιανός. Συντάκτης-Υπεύθυνος: Εμμ. Πνευματικός

τ. έκδ. Πορτ - Σαΐτ

διάρκ. 12/25 Ιανουαρίου 1914 - 19/1 Φεβρουαρίου 1914

κυκλοφ. Εκδόθηκαν δύο τουλάχιστον τεύχη

Αρ. 1: 12/25 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 2: 19/1 Φεβρουαρίου 1914.

σκοπός «Το ιστορικόν της εκδόσεως του πρώτου τούτου οργάνου των Ελλήνων Προσκόπων Αιγύπτου, καθώς και ο σκοπός του, συνοψίζονται εις τ' ακόλουθα σημεία, τα οποία καταχωρίζομεν εκ της πρώτης σελίδος του πρώτου φύλλου του "...Μία πρότασις του φερέλπιδος νέου Ε. Πνευματικού (Συντάκτου - υπευθύνου κατόπιν του φύλλου) διά την έκδοσιν, εύρε ηχώ εις τα αισθήματα των φιλοπρόοδων νέων Ε. Χαμεζιανού, Δ. Δημητριάδου, Χ. Λαχανά, Γρ. Αλεξανδράτου, Κ. Δάρρα, Ιω. Πρωτόπαππα, Α. Χάλαρη, Χρ. Αλεξίου και Γ. Κορδώνη οι οποίοι μετά θάρρους ανέλαβον να εκδώσωσι την εφημερίδα, η οποία ωνομάσθη Ο Έλλην Πρόσκοπος με σκοπόν να εξυμνώνται και να διατυμπανίζωνται... τα κατορθώματα των γενναίων προσκόπων, των μελλόντων γενναίων στρατιωτών, οι οποίοι θα αποτελέσωσι το ρόδον της νέας γενεάς, τα δε κέρδη της εφημερίδος θα διατίθενται διά φιλανθρωπικά έργα!"». Ευγ. Μιχαηλίδης, Πανόραμα, σ. 202- 203.

βιβλθ. Βλ. παρακάτω, Βιβλιογραφία

βιβλγ. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από τον Ευγ. Μιχαηλίδη, Πανόραμα, σ. 202 - 203, όπου και η σημείωση ότι τα δύο τεύχη (Αρ. 1 - Αρ. 2) σώζονται στο Εθνικό Πνευματικό Μουσείο. Μνεία του περιοδικού κάνει και ο Δ. Γιάκος, Ιστορία, σ. 107

Σελ. 189
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/190.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

*55. Πρόσκοπος

ΑΘΗΝΑ 1914-1915

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον περιοδικόν διά προσκόπους τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων και τη εποπτεία του Εφόρου των Ομάδων.

υπεύθ. Εκδότης-Διευθυντής: Μιχαήλ Δ. Ψαρράς

τ. έκδ. Αθήνα, οδός Λυκαβητού αριθ. 7α. Τυπογραφικά Καταστήματα "Νέου Άστεως".

διάρκ. 1 Μαρτίου 1914 - τουλάχιστον Απρίλιος 1915

κυκλοφ. Από την πρώτη περίοδο, Έτος Α' σώζονται τα τεύχη Αρ. 2: 15 Μαρτίου 1914, Αρ. 3: 1 Απριλίου 1914

 Έτος Β' (Περ. Β'): Αρ. 1 (Ιανουάριος 1915) - Απρίλιος 1915

σχήμα 25x19 εκ. 22 σ., 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση

συνδρ. Ετησία: Εσωτερικού Δρ. 3 Εξωτερικού Δρ. 5

Εξάμηνος: Εσωτερικού Δρ. 1,50 Εξωτερικού Δρ. 3

Τιμή φύλλου λεπ. 10.

περιεχ. Αρθρα για τον προσκοπισμό και τη χρησιμότητά του, Προσκοπικές αναμνήσεις, Χρονικά εκδρομών, Χρήσιμες Γνώσεις, Διηγήματα, Ποιήματα, Υγιεινή, Ανέκδοτα, Διαγωνισμοί.

συνεργ. Θ. Αραβαντινός, Γ. Ζαλοκώστας, Θ. Καραγιαννόπουλος, Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Σ. Κέντρος, Δ. Ε. Κουτσής, Δημ. Ε. Μενιδιάτης, Ε. Περδικέας, Σ. Περσίδης, Μ. Πεσματζόγλου, Π. Προσαλέντης, Σ. Ράνιος, Αιμ. Γ. Τσοκόπουλος.

εικον. Φωτογραφίες από προσκοπικές δραστηριότητες και εκδρομές.

βιβλθ. ΣΕΠ*, ΕΒΕ* Περ. 1944R-Ra

Σελ. 190
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/191.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Σελίδα τίτλου του αρ. 55

Σελ. 191
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/192.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

*56. Μικρά Εφημερίς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1914-1915

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν εκδιδόμενον εν Πειραιεί

υπεύθ. Ιδιοκτήτης και Διευθυντής: Γεώργιος Ν. Αιγιαλείδης. Συντάκτης: Ι. Ν. Αιγιαλείδης

τ. έκδ. Πειραιάς

διάρκ. (;) Νοέμβριος 1914 - 1 Νοεμβρίου 1915

κυκλοφ. Κυκλοφόρησαν 9 τουλάχιστον τεύχη. Αρ. 3: 15 Δεκεμβρίου 1914, Αρ. 4: 1 Ιανουαρίου 1915, Αρ. 7: 15 Φεβρουαρίου 1915, Αρ. 8: 1 Μαρτίου 1915 και Αρ. 1: 1 Νοεμβρίου 1915

σχήμα 30x20 εκ. δακτυλόγραφο

συνδρ. Τιμή τεύχους: 10 λεπτά

βιβλθ. ΕΛΙΑ*

βιβλγ. Χειμώνας, "Αιγιαλείδης", σ. 279, Χειμώνας, "Εφημερίδες", σ. 19.

Από σελίδα τίτλου του αρ. 56

Σελ. 192
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/193.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

*57. Έσο Έτοιμος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1914-1916

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν διά Προσκόπους. Επίσημον όργανον της εν Αιγύπτω Κεντρικής Επιτροπής των Ελλήνων Προσκόπων. Εκδιδόμενον τη εγκρίσει και εποπτεία αυτής

υπεύθ. Εκδότης: Εκδοτική επιτροπή με πρόεδρο τον Γ. Χαριτάκη

τ. έκδ. Αλεξάνδρεια. Τύποις "Ταχυδρόμου" Γ. Τηνιού

διάρκ. 1/14 Ιουνίου 1914 - 1/14 Νοεμβρίου 1916

κυκλοφ. Εκδόθηκαν 32 τεύχη

Έτος Α', Αρ. 1: 1/14 Ιουνίου 1914 - Αρ. 14: 15/28 Απριλίου 1915

Έτος Β', Αρ. 15(1): 1/14 Ιουνίου 1915 - Αρ. 26(12): 1/14 Μαΐου 1916

Έτος Γ', Αρ. 27(1): 1/14 Ιουνίου 1916-Αρ. 32(6): 1/14 Νοεμβρίου 1916

σχήμα 29x20 εκ. 14 - 24 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση

συνδρ. Ετήσια

Εν Αιγύπτω Γ.Δ. 40, Διά προσκόπους Γ.Δ. 20

Εν τω εξωτερικώ Φρ. χρ. 10, Διά προσκόπους Φρ. χρ. 5

Τιμή τεύχους: Εν Αιγύπτω Γ.Δ. 2, Διά προσκόπους Γ.Δ. 1

Τιμή τεύχους: Εν τω εξωτερικώ Λεπτά 50, Διά προσκόπους Λεπτά 25

σκοπός Σκοπός του περιοδικού ήταν η διάδοση των αρχών του προσκοπισμού. Στις προγραμματικές δηλώσεις που δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος (Αρ. 1, σ. 1 - 2) με τίτλο "Αντί Προγράμματος" υπάρχει το μότο του περιοδικού. που εκφράζει τις αρχές του προσκοπισμού:

Τιμή του ατόμου και σταθερότης χαρακτήρος

Σεβασμός προς την θρησκείαν και τους γονείς

Λατρεία διά την πατρίδα

Σελ. 193
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/194.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Εξώφυλλο του αρ. 57

Σελ. 194
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/195.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Ως προς τα περιεχόμενα του περιοδικού τονίζεται ότι θα έχουν: διπλούν χαρακτήρα· αφ' ενός μεν την ανάπτυξιν των ηθικών αρχών και του πατριωτικού ενθονσιασμού των Προσκόπων, αφ' ετέρου δε την λεπτομερή έκθεσιν και εξήγησιν των τεχνικών και πραγματικών γνώσεων τας οποίας οφείλει κατά τους κανονισμούς να κατέχη ο Πρόσκοπος...

περιεχ. Άρθρα γύρω από τον Προσκοπισμό, Εγκύκλιοι του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και της Κεντρικής Επιτροπής Αιγύπτου, Δημοτικά τραγούδια, Διηγήματα, Πρακτικές γνώσεις, Χρονικά εκδρομών, Ενημερωτικά σημειώματα για την προσκοπική κίνηση, Ανέκδοτα.

συνεργ. Έτος Α': Ούγος Αραβαντινός, Γ. Αθανασακόπουλος, Ι. Αναστασιάδης, Β. Αθανασόπουλος, Σ. Δ. Ανδρεάδης, Γ. Ανδρικόπουλος, Α. Αντωνόπουλος, Α. Π. Αλφιέρης, Γ. Βερβενιώτης, Κ. Ι. Βιτιάδης, Ν. Βιδάλης, Δ. Γερμανός, Μ. Γάσπαρης, Πην. Σ. Δέλτα, Σοφ. Δέλτα, Γ. Καμπουρόπουλος, Π. Καμπουρόπουλος, Γ. Κόκκαλης, Αθ. Κουλαμπίδης, Π. Κερκινός, Π. Κουρέας, Μ. Λαμπριανός, Λ.Μ., Α. Ε. Μπενάκης, Α. Μαργαρίτης, Δ. Μαλτέζος, Ν. Μπαριτάκης, Αλ. Μπαρμπαγιαννέλης, Γ. Δ. Μαυρουδής, Β. Μπακόπουλος, Π. Νικουλάκης, Σ. Ξένος, Τάκιτος Ορσίνης, Ε. Γ. Οικονομίδης, Αδ. Παχουντάκης, Λέων. Πτέρης, Γ. Παϊδούσης, Α. Πουλάκης, Κ. Πουλάκης, Ζ. Παπαντωνίου, Θ. Π. Πρινέας, Κ. Ράδος, Π. Κ. Σμυρνιώτης, Ι. Σιγάλας, Ν. Π. Στατήρας, Ι. Στόης, Ι. Σακελλαρίδης, Σ. Σπυρίδης, Α. Μ. Συμεωνίδης, Π. Σοφιαλίδης, Μ. Τσατσάνης, Χ. Φλωράς, Γ. Χαριτάκης, Χρ. Ψαλτόγλου.

Έτος Β': Π.Α.Ε., Π. Σ. Δέλτα, Θ. Δ. Μοσχονάς, Χ. Ψαλτόγλου, Γ. Κόκκαλης, Γ. Κιτρόπουλος, Γ. Βλαχογιάννης, Β.Δ., Π. Σμυρνιώτης, Π. Νικολάκος, Γ. Καμπούρογλου, Γ. Σταματίου, Α. Πτέρης, Δ. Δρακόπουλος, Μ. Τσατσάνης, Δ. Συμεωνίδης, Μ. Γάσπαρης, Π. Καμπουρόπουλος,

Σελ. 195
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/196.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Α. Χρίστοβιτς, Χ. Κοροβέσης, Χρ. Ενισλείδης, Α. Αντωνόπουλος, Α. Πτέρης, Ν. Μπαριτάκης, Α. Κουλαμπίδης, Θ. Κ. Σταυρής, Ν. Λανίτης, Ν. Ηρακλείδης.

εικον. Φωτογραφίες από προσκοπικές εκδηλώσεις καθώς και σκίτσα που συνοδεύουν τα κείμενα. Υπάρχει κατάλογος των εικόνων στον πίνακα των περιεχομένων

βιβλθ. ΕΒΕ* Περ. 969Μ

Σελίδα τίτλου του αρ. 57

Σελ. 196
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/197.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Ευρετήρια

Α' Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Β' Τόποι έκδοσης

Γ' Εκδότες - Διευθυντές

Δ' Βιβλιοθήκες

Σελ. 197
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/198.gif&w=600&h=915 12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 198
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/199.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

A'

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1. Ο Άγιος Σταυρός 24

2. Αθηναΐς 17

3. Ακανθίς 39

4. Η Αρκαδική Νεολαία 48

5. Ο Ασκληπιός 3

6. Ατρόμητοι 26

7. Βιβλιοθήκη Παιδικού Φύλλου 37

8. Η Διάπλασις των Παίδων 22

9. Έλλην Πρόσκοπος 54

10. Ελληνόπαις 51

11. Έσο Έτοιμος 57

12. Ετήσιον Ημερολόγιον 44

13. Εφημερίς των Μαθητών 2

14. Εφημερίς των Μαθητών 13

15. Εφημερίς των Μαθητών 18

16. Εφημερίς των Μικρών 48

17. Εφημερίς των Παίδων 5

18. Εφημερίς των Παίδων 9

19. Εφημερίς των Παίδων 49

20. Ήβη 14

21. Ήβη 19

22. Κηφισσία 23

23. Λεύκωμα Παιδικού  Περιοδικού 32

24. Μαθητής 25

25. Μαθητής 41α

26 Ο Μέντωρ 11

27. Μικρά Εφημερίς 56

28. Μούσα των Παίδων 30

29. Παιδική Αποθήκη 1

30. Παιδική Εφημερίς 35

31. Παιδική Εφημερίς 52

32. Παιδική Ημέρα 53

33. Παιδική Μέλισσα 16

34. Παιδική Σάλπιγξ 29

35. Παιδικόν Περιοδικόν 27

36. Παιδικόν Φύλλον 36

37. Παιδικός Ανθών 31

38. Παιδικός Αστήρ 50

39. Παιδικός Κόσμος 28

40. Παιδικός Κόσμος 38

41. Παιδικός Φάρος 46

42. Πανεπιστήμιον 34

43. Παράδεισος των Παίδων 20

44. Περιοδικόν των Μαθητών 33

45. Πλειάς 15

46. Πρόσκοπος 43

47. Πρόσκοπος 55

48. Τερπνή Βιβλιοθήκη 45

49. Φάρος 47

50. Φιλία 41

51. Φιλολογική Εφημερίς της Νεολαίας 4

52. Ο Φιλόμουσος Νέος 8

53. Ο Φίλος της Νεολαίας 4

54. Η Φιλόπατρις Μήτηρ 1

55. Η Φιλόστοργος Μήτηρ 6

56. Φοιτητής 10

57. Φωνή των Παίδων 12

58. Χαρά 21

59. Η Χαρά 40

Σελ. 199
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/200.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Β'

ΤΟΠΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αθήνα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41α, 50, 51, 55

Αλεξάνδρεια 45, 46, 57

Άργος 40

Ερμούπολη 24

Ζάκυνθος 4, 8

Ηράκλειο 48, 49

Θεσσαλονίκη 52

Καστελλόριζο 41

Κωνσταντινούπολη 20, 21, 38, 47

Νέα Υόρκη 42

Πάτρα 12, 15, 16, 18, 19

Πειραιάς 43, 52, 53, 56

Πορτ-Σάιτ 54

Σμύρνη 11

Σελ. 200
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/201.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Γ'

ΕΚΔΟΤΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αδελφοί Αιγιαλείδη 52, 53, 56

Κ. Θ. Αντωναρόπουλος 31

Π. Σ. Αποστολόπουλος 41α

Κ. Βαρβάτης 5

Κωνσταντίνος Χρ. Βλούσος 38

Κωνστ. Α. Γαλάνης 40

Αδελφοί Γρηγοριάδαι 11

Τ. Α. Δεπάστας 38, 47

Βιβλιοπωλείον Δ. Δημητράκου 50

Σπυρίδων Δ. Δουκάκης 51

Γεώργιος Ηλιάδης 33

Φιλολογικός Σύλλογος "Κάδμος" 18

Ε. Καζασμαζής 31

Μ. Δ. Καλαποθάκης 9

Δημήτριος Καλότυχος 51

Μ. Ε. Κανακάκης 27, 32

Γ. Ι. Καφφετζάκης 48, 49

Ν. Α. Κοτσελόπουλος 27, 32, 36, 37

Θεόδωρος Μαρκουίζος 35

Ιω. Μαυρουδής 5

Κ. Γ. Μπουκλάκης 34

Διονύσιος Π. Ναστάτος 45

Ε. Γ. Νικολαΐδης 34

Γρηγόριος Ξενόπουλος 22

Ευάγγελος Β. Παναγιωτόπουλος 10

Δημήτριος Πανταζής 1, 2

Α. Παπαδόπουλος 46

Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος 22

Πέτρος Πετρίδης 41

Ι. Γ. Σακελλαρίδης 38

Μάρκος Δ. Σακκορράφος 6

Μαίρη Σιαρμόν 42

Νίκος Σπετσερόπουλος 39

Κ. Τσούμπης 46

Χρήστος Θεμ. Φιλαδελφεύς 23

Νικ. Χαλαβατζής 24

Σίμων Δ. Χιωτέλης 44

Χρ. Χριστοφής 43

Σελ. 201
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/202.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

Δ'

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΕΒΕ Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4, 6, 9, 10, 27, 33, 35, 40, 41, 47, 50, 55, 57

ΒΒ Βιβλιοθήκη της Βουλής 6, 9, 11, 14, 22, 38, 47, 50

ΠΑ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών 17

ΕΛΙΑ Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου 1, 6, 8, 27, 31, 32, 34, 37, 41α, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56

ΠΘ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6, 9, 39

ΠΙ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9, 17, 22, 38

ΔΚ Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 6

ΖΒ Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων 2

ΕΗΜ Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 22

ΔΘ Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 47, 50, 51

ΣΕΠ Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 55

Αρχείο Νότη Καραβία 23

Σελ. 202
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/22/gif/203.gif&w=600&h=91512. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

LA PRESSE POUR JEUNES EN GRÈCE

(1830 - 1914) UN RECENSEMENT

MARTHA KARPOZILOU

Résumé

Ce recensement a pour objet les périodiques, les journaux et les albums de la jeunesse grecque dans la période 1830-1914. Les critères du genre, chronologiques et géographiques qui ont été les nôtres pour définir et délimiter notre sujet furent les suivants:

I. Le critère du genre

Le critère principal et décisif pour l'insertion d'une publication dans la catégorie de la presse pour enfants, et pour jeunes fut son édition ou/et sa réception par des enfants, des adolescents ou des jeunes. Par conséquent nous avons exclu un nombre important de publications qui seulement en apparence et à la légère auraient être rangées dans la catégorie ci-dessus —par exemple sur la base du titre, du sous-titre, des éditeurs, ou des déclarations de ceux-ci— mais qui en vérité appartiennent à d'autres catégories. Ainsi notre recensement s'est limité aux publications pour lesquelles nous disposons d'éléments précis et étayés sur le jeune âge soit des éditeurs/directeurs et collaborateurs soit des lecteurs. Ce qui nous a donc intéressé étaient:

1. Les publications écrites et éditées par des enfants et

Σελ. 203
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Ελληνικός νεανικός τύπος (1830-1914)
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 184
  12. Καρπόζηλου, Τύπος (1830-1914)

  ίνα μη είπωμεν πάσα, περιστρέφεται και επιδιώκει την στιγμιαίαν τέρψιν του αναγιγνώσκοντος, υποσκάπτει δε τας θρησκευτικάς, εθνικάς και ηθικάς αρχάς αυτού χωρίς να παρέχη ουδεμίαν στερεάν τροφήν, δυναμένην να χρησιμεύση αυτω εις τον βίον του οσημέραι καθιστάμενον πολυκυμαντότερον και απαιτούντα παρά του θέλοντος να διαπλεύση αυτόν να έχη ηθικάς αρχάς και πολλάς και ποικίλας γνώσεις.

  Προς καταπολέμησιν της ολεθρίας ταύτης τάσεως απεφασίσαμεν εν επιγνώσει ότι δυσχερές είναι και βαρύ το έργον, ίσως δε και υλικώς επιβλαβές ημίν, εάν μη τύχωμεν της προσηκούσης υποστηρίξεως παρά των ενδιαφερομένων υπέρ της θρησκευτικής, εθνικής, ηθικής αγωγής και υλικής ευημερίας του λαού, να εκδώσωμεν τον Ελληνόπαιδα.

  Οποίος δε είναι ο σκοπός του Ελληνόπαιδος ήτοι η παροχή αφ' ενός μεν υγιών θρησκευτικών, εθνικών και ηθικών αρχών, αφ' ετέρου δε των αναγκαίων πρακτικών γνώσεων, τοιαύτη θα είναι και η οδός, ην θα βαδίση.

  Και την μεν θρησκευτικήν και ηθικήν μόρφωσιν θέλομεν επιδιώξη διά του Ευαγγελίου και των άλλων ιερών γραφών και συγγραμμάτων εκλαϊκεύοντες κατά το δυνατόν αυτά, την δε εθνικήν καθιστάντες γνωστόν τον βίον των προγόνων ημών, ον διάγοντες εμεγαλούργησαν και εν ειρήνη και εν πολεμώ, ως διδασκόμεθα εν τη πολιτική ιστορία αυτών, έτι δε ερανιζόμενοι ό,τι άριστον εκ των αθανάτων συγγραμμάτων αυτών, δι' ων και οι πάλαι και οι νυν επαιδαγωγήθησαν και παιδαγωγούνται.

  Επειδή δε όσον και αν προέχωσιν αι θρησκευτικαί, ηθικαί και εθνικαί αρεταί δεν αρκούσιν αλλ' ανάγκη και πρακτικών γνώσεων, δι' ων να προσπορίζηταί τις την σωματικήν ευεξίαν και τα προς το ζην, θα μεταδίδωνται διά του Ελληνόπαιδος αι αναγκαίαι πρακτικαί γνώσεις ωφέλιμοι προς την υγίειαν και την υλικήν ευημερίαν.