Συγγραφέας:Διεθνές Συμπόσιο
 
Τίτλος:Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
 
Τίτλος σειράς:Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
Αριθμός σειράς:6
 
Τόπος έκδοσης:Αθήνα
 
Εκδότης:Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
 
Έτος έκδοσης:1986
 
Σελίδες:709
 
Αριθμός τόμων:1 τόμος
 
Γλώσσα:Γαλλικά
 
Θέμα:Βιβλιογραφία
 
Διεθνή Συμπόσια
 
Κοινωνική ενσωμάτωση
 
Μαθητεία και εργασία
 
Νεανικά έντυπα
 
Νεανικές οργανώσεις
 
Νοοτροπίες και συμπεριφορές
 
Παιδεία-Εκπαίδευση
 
Τοπική κάλυψη:Ευρώπη
 
Περίληψη:Πρόκειται για μετάφραση στα γαλλικά των Πρακτικών του πρώτου επιστημονικού συμποσίου, που διοργάνωσε η επιτροπή του ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Το συμπόσιο, με θέμα «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», έγινε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τη 1 έως τις 5 Οκτωβρίου 1984.
 
Άδεια χρήσης:Αυτό το ψηφιοποιημένο βιβλίο του ΙΑΕΝ σε όλες του τις μορφές (PDF, GIF, HTML) χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution - NonCommercial (Αναφορά προέλευσης - Μη εμπορική χρήση) Greece 3.0
 
Το Βιβλίο σε PDF:Κατέβασμα αρχείου 32.23 Mb
 
Εμφανείς σελίδες: 625-644 από: 716
-20
Τρέχουσα Σελίδα:
+20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/625.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

COMITÉ

DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

OBJECTIFS

A. Investigation et constitution d'ensembles d'informations.

B. Travaux d'infrastructure.

C. Recherches au niveau historiographique.

D. Politique culturelle.

E. Organisation des recherches. Annexe

Le Secrétariat Général à la Jeunesse auprès du Ministère de la Culture et des Sciences est en train d'inciter toute une série de Recherches Historiques portant sur les jeunes générations en Grèce au cours des XIXe et XXe siècles. Ces recherches constituent le programme intitulé «ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE». La seule constante de ce programme, c'est l'idée des nouvelles générations. Le postulat, c'est l'historisation de cette notion, c'est-à-dire de restituer les mécanismes qui régissent dans le temps, la relation des nouvelles générations avec les systèmes culturels, démographiques, sociaux et psychologiques.

Les objectifs de ces recherches sont les suivants:

a. Constituer des ensembles d'informations.

b. Susciter des motivations historiographiques pouvant conduire à donner un contenu historique à la notion de nouvelles générations à travers des analyses ayant valeur de paradigme.

c. Exercer une politique culturelle qui insère la perspective historique dans des projets plus globaux de dynamique culturelle et sociale.

Chaque objectif sera atteint par les recherches et les activités qui

40

Σελ. 625
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/626.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

lui correspondent le mieux. Les activités visent surtout à optimiser le troisième objectif.

Il apparaît clairement que le programme s'oriente vers:

— L'investigation et la constitution d'ensembles d'informations.

— La création de travaux d'infrastructure.

— La rédaction de monographies dont la thématique aurait valeur de paradigme.

— L'institution d'un système d'intercommunications entre spécialistes et autres intéressés par le biais desquelles la recherche en cours sera exposée, sa problématique enrichie, par de multiples approches et insérée dans le mouvement des idées en tant qu'une de ses composantes dynamiques.

Ces recherches font partie d'un programme quinquennal; chaque recherche sera réalisée dans une plus courte durée, par excellence dans un an pour les monographies.

A. RECHERCHE ET CONSTITUTION D'ENSEMBLES D'INFORMATIONS

Il s'agit de procéder à la recherche de fonds d'archives ou de sources imprimées, à établir leur inventaire et, dans certains cas, à les codifier. Partie de ces ensembles d'informations seront acquis ou microfilmés. Les catégories suivantes sont envisagées à cet égard:

I. ARCHIVES DE L'HISTOIRE DE LA JEUNESSE GRECQUE

Citons à titre indicatif:

1. Archives scolaires et universitaires;

2. Archives militaires, archives de circonscription, archives de la police;

3. Archives des hôpitaux;

4. Archives des maisons de redressement;

5. Archives des orphelinats;

6. Archives du Ministère des Affaires Étrangères et des Consulats concernant les ouvriers et les étudiants à l'étranger; Archives du Ministère de l'Éducation Nationale (archivage sélectif suivant les thèmes de recherche);

7. Archives d'organisations et d'associations;

8. Archives des syndicats (conditions de travail des jeunes);

Σελ. 626
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/627.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

9. Archives des jeunesses politiques;

10. Archives des organisations confessionnelles;

11. Archives des organisations de jeunesse (scouts, etc.).

Cette énumération est purement indicative et l'ordre suivi ne préjuge d'aucune évaluation ou priorité. Les ensembles d'archives seront sommairement inventoriés.

II. CONSTITUTION DE CORPUS DOCUMENTAIRES

Les recherches dans ce domaine tendent à la formation de corpus documentaires composés d'imprimés provenant de la jeunesse ou adressés à elle par les autorités publiques. Appartiennent à la première catégorie (qui pourrait tout simplement être présentée sous forme de somme bibliographique - voir B), les imprimés provenant d'écoles ou de collectivités politiques, d'organisations confessionnelles, associations, etc. A la seconde catégorie appartiennent les décrets de loi, les circulaires scolaires, etc. Ces sources comprennent également des images et dessins imprimés.

La constitution de corpus se fait de façon indirecte (microfilms) ou directe (le document lui-même). Cette dernière formule est préférable lorsque le document à aussi valeur de pièce d'exposition.

B. TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

Ces travaux relèvent partiellement des recherches évoquées sous A. (par exemple, les inventaires sommaires). Il s'agit de codifications et de bibliographies: en se qui concerne les premières nous mentionnons la formation et la reproduction du cadre légal qui régit la jeunesse, en ce qui concerne les dernières, nous mentionnons ici les catégories d'imprimés suivantes:

a. manuels scolaires.

b. magazines pour enfants et adolescents.

c. Livres pour enfants et adolescents.

d. Para-littérature pour enfants et adolescents.

e. Publications sur la jeunesse.

f. Statuts d'organisations, etc...

L'unité e. est composée le plusieurs catégories thématiques, parmi lesquelles la pédagogie ainsi que l'histoire des organisations politiques de jeunesse peuvent acquérir un intérêt particulier.

Σελ. 627
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/628.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Ces travaux d'infrastructure sont conçus dans une double optique: d'un côté, ils constituent des instruments de travail et, de l'autre, en font ressortir des phénomènes collectifs qui peuvent ainsi devenir des sujets d'approche historiographique, prévus dans le programme de recherche. Ces travaux documentaires sont complétés par des banques de données sur lesquelles sont basés d'autres travaux en cours comme, par exemple, le traitement électronique des registres des universités ou de circonscription.

Ces travaux d'infrastructure sont conduits par des chercheurs ou équipes de chercheurs constituées en vue d'une recherche concrète de ce type. Il se peut que certains d'entre ces travaux constituent la première étape d'une monographie historique. Là où la codification ne peut être publiée (dans le cas du traitement automatique des données, par exemple), l'ensemble du matériel est élaboré en «corpus documentaires» (cf. A.II).

C. RECHERCHES AU NIVEAU HISTORIOGRAPHIQUE

Il s'agit de recherches qui conduisent à une monographie, ceci étant, bien entendu, l'objectif primordial du programme. Ces recherches sont personnelles ou collectives et exécutées par étapes, au cours des cinq années sur lesquelles porte le programme d'ensemble: La durée est habituellement de l'ordre d'une année de travail, mais elles peuvent aussi dépasser ce délai au cas où le matériel à examiner s'avérerait important et pour cette raison une étape préparatoire est indispensable.

Un sujet, comme la place des nouvelles générations dans leurs systèmes d'appartenance, peut conduire à des méthodologies et des thématiques multiples qui, dans une large mesure, ne recouvrent pas les disponibilités de la recherche historique actuelle: tout en tenant compte des ces disponibilités, le programme s'efforce de les faire aussi converger vers une thématique extérieure à leur optique: en même temps, il essaie de les structurer dans des correspondances, susceptibles de donner de nouveaux signifiés aux préférences de recherche actuelles. C'est ainsi que le programme s'oriente vers deux directions: la valorisation des disponibilités personnelles dans le domaine de la recherche et la mobilisation d'intérêts historiographiques; cette double démarche lui permettra d'atteindre les buts qu'il s'est fixés et qui, par rapport aux travaux d'historiographie, ressortent à une gamme étendue.

L'axe même de la recherche, à savoir les nouvelles générations implique l'envergure de la thématique dont les points de repère résident,

Σελ. 628
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/629.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

dans les mécanismes qui régissent la fraction prépondérante de la population dépendante et une large tranche de la population active (dont l'enfance et la jeunesse): il s'agit des mécanismes qui concernent d'une part l'adaptation de cette population aux ensembles démographiques, économiques et sociaux auxquels elle appartient et, d'autre part, des phénomènes qui agissent en sens inverse en tant que facteurs de différenciation et de désintégration.

Les nouvelles générations doivent être examinées dans leur substance même, mais aussi dans leur représentation idéologique, c'est-à-dire en tant qu'entité historique et création de la conscience sociale (et, dans ce cas, en tant qu'indice des idéologies, des codes de la morale et des modèles de comportement); il s'agit de l'image de la jeunesse et de l'enfance telle qu'imposée soit par les systèmes dominants, soit au contraire par les forces qui leur sont opposées —image qui traduit toute la hiérarchie des valeurs du système en présence. Ces mêmes mécanismes doivent être recherchés dans les fonctions autorégulatrices de l'enfance et de la jeunesse, au niveau collectif (initiation, jeux, regroupement) ou familial (la place de l'enfant dans les familles en milieu rural et urbain et sa préparation à son rôle futur d'époux ou d'épouse). Il est évident que les problèmes afférents déterminent aussi une certaine différenciation temporelle des objets de la recherche: certains d'entre eux échappent à la courte durée, sont conçus dans une approche qualitative du temps et peuvent ainsi être appréhendés par des méthodes anthropologiques.

Ainsi, un des secteurs de la recherche consiste dans les formes traditionnelles de la famille en corrélation avec les comportements collectifs exprimés en dehors de celles-ci, mais toujours dans le cadre des rythmes rituels des communautés traditionnelles et en opposition aux phénomènes qui s'accusent dans les formations urbaines. Dans ce secteur, la recherche se fonde sur l'observation et sur les sources orales: le temps devient un temps culturel et social et l'approche ethno-historique.

Dans le domaine de l'anthropologie historique appartiennent aussi les recherches appuyées, celles-ci, sur un matériel écrit et portant sur une chronologie limitée, mais qui concernent des phénomènes de longue durée, comme, par exemple, les phénomènes qui peuvent être dégagés à l'échelle nationale par le traitement des fiches individuelles de la circonscription: données anthropométriques, socio-professionnelles, culturelles (alphabétisme, niveau d'instruction), etc. Dans ce sens, on peut mentionner des recherches se référant aux mécanismes de transmission, de la première à la troisième génération, de l'acquis culturel 

Σελ. 629
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/630.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ancestral dans les sociétés traditionnelles, à la formation de l'imaginaire.

Les recherches de ce type en complètent d'autres qui obéissent à des méthodes historiques classiques et qui sont axées sur une thématique comportant l'enseignement, le travail enfantin, la situation nosologique de l'enfance et de la jeunesse, l'enrôlement militaire, les activités politiques, la formation des mentalités et des stéréotypes par le biais de l'école et de la famille et, en général, de l'éducation sociale, la formation des valeurs esthétiques. De cette même catégorie de recherches relèvent aussi celles qui privilégient la mobilité de la jeunesse: il s'agit de la mobilité dans l'école en fonction des revenus et des répartitions géographiques et sociales, ainsi que de la mobilité dans le domaine du travail (mouvement migratoire) et de la mobilité telle qu'elle se manifeste en fonction du sexe et de la stratégie des mariages.

La question de l'«avant-garde» et de ses déterminantes sociales fait aussi partie du problème général de l'accès des nouvelles générations dans la population active: les domaines typiques d'application de ces recherches sont les milieux littéraires et artistiques, les mouvements politiques.

Les stéréotypes par le biais desquels est projetée l'image de l'enfance et de la jeunesse constituent un autre ensemble thématique dont l'approche peut s'effectuer en s'appuyant sur le témoignage de produits de l'art, ainsi que sur les livres de sagesse et de rituel.

D. POLITIQUE CULTURELLE

Le programme de recherches historiques constitue, en soi, une forme de politique culturelle qui doit pourtant se rapporter à d'autres formes de communication et de mobilisation des intérêts historiques. Cette politique culturelle est orientée vers deux directions:

a. Vers la recherche historique même, à laquelle elle offre un stimulus pour sa différenciation thématique et méthodologique et

b. Vers la collectivité à laquelle elle propose une interprétation historique de la notion et de la substance des jeunes générations.

Il est entendu que la politique culturelle se complète à travers la concrétisation et la publication des diverses recherches entreprises. En même temps, cette politique est exercée par le biais d'un système de communication, qui dépasse la communication qui s'établit entre les chercheurs au niveau individuel. Dans cette optique (et surtout eu égard aux incidences de ces recherches sur l'historiographie nationale),

Σελ. 630
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/631.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

on pourrait envisager des manifestations publiques ayant comme objet l'historicité des nouvelles générations et de l'enfance et, plus précisément:

— L'organisation de Rencontres Internationales sous forme de Colloques d'Histoire.

— L'organisation de Séminaires dont la thématique résulte des recherches en cours ou avancées.

— L'organisation d'expositions (faisant appel aux techniques de l'audio-visuel) mettant en lumière le matériel utilisé pour certaines recherches.

— Faire intéresser les mass média aux objectifs de recherches et leurs incidences culturelles.

L'adoption de cette politique contribuerait aussi à l'actualisation et, surtout, à l'efficacité des études historiques et à l'insertion de la sensibilité historique dans la culture; en même temps, elle aboutirait à un renforcement de l'identité sociale de l'historien, qui pourrait dès lors assumer une intervention dans les projets culturels, par le biais de la transformation de sa procédure cognitive en instrument éducatif et opérationnel.

E. ORGANISATION DES RECHERCHES

L'élaboration du programme, la distribution et la supervision des recherches sont pris en charge par le Comité des Archives Historiques de la Jeunesse Grecque, formé par le Secrétariat Général à la Jeunesse auprès du ministère de la Culture et des Sciences. Le Comité est chargé de proposer au Secrétariat Général les recherches à effectuer, ainsi que la composition des équipes qui seront affectées aux travaux de recherche et d'infrastructure, dans les limites du budget disponible. La mise au point et le contrôle du calendrier des recherches incombent également à la responsabilité du Comité. Les chercheurs sélectionnés sur proposition du Comité signent un contrat avec le Ministère de la Culture et des Sciences.

Les travaux d'infrastructure et les recherches au niveau historiographique sont destinés à être publiés. Le Comité fixe et propose au Secrétaire d'État la forme de ces publications (édition de séries spéciales par le Secrétariat Général du Ministère de la Culture et des Sciences). Cependant, la réalisation et la livraison par le chercheur ou l'équipe de chercheurs d'un travail quelconque n'implique pas forcément la publication des résultats de la recherche en question, sauf avis favorable du

Σελ. 631
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/632.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

Comité en ce sens. Dans le cas où un travail de recherche effectué dans ce contexte n'a pas été publié dans les deux ans à dater de sa livraison, ou dans le cas d'un avis négatif du Comité quant à sa publication, le chercheur concerné a le droit de publier son ouvrage là où bon lui semble, moyennant mention sous le titre de la formule suivante: «Cette recherche a été effectuée dans le cadre du programme des Archives Historiques de la Jeunesse Grecque. Le Comité du programme n'a pas considéré comme indispensable l'inclusion de cette recherche dans la série de ses publications».

ANNEXE

Suit un échantillon des études couvrant une grande partie de la thématique prévue par l'ensemble des objectifs. Cet échantillon a été conçu, dans la plupart des cas, en vue de certaines disponibilités de recherche.

1. Vie scolaire

a. Université (cadre institutionnel), cours, étudiants, programmes, mouvement estudiantin, université et société).

b. Écoles (programmes, livres, bâtiments, personnel enseignant, élèves).

c. École et alphabétisation.

d. Discipline à l'école et en dehors de l'école (cahiers de punitions, punition par isolement, surveillants, maisons de redressement, etc.).

2. Jeunesse et Armée

a. Le service militaire comme problème psychologique.

b. Les conséquences de l'entraînement militaire sur la formation idéologique et la formation des mentalités.

3. La Santé et les Sports

a. Maladies de la jeunesse et de l'enfance.

b. Sports: idéologie et réalité.

4. Travail

a. Les aides non rémunérés dans l'artisanat grec.

Σελ. 632
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/633.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

b. Le travail des enfants.

c. Systèmes traditionnels d'apprentissage.

5. Vie politique

a. Cadre institutionnel et réalités: revendications, mentalités, problèmes.

b. Organisations de jeunesse des partis politiques.

c. Associations syndicales, culturelles, religieuses et scientifiques.

d. Mouvements clandestins et illégaux.

6. Mentalités et comportements

a. Position des adultes (théorie philosophique, pédagogique et psychologique sur la jeunesse: leur «sort» et application).

— Littérature pour enfants, adolescents et para-littérature.

— Témoignages de l'art.

b. Type idéal de jeune et modes à travers le théâtre, la littérature et le cinéma.

7. Famille et Jeunesse

a. Adolescence et vie sexuelle.

b. Mariage et taux de naissance.

c. Éducation des enfants et adaptation sociale: continuité et interruptions.

8. Les jeunes Grecs à l'étranger

a. Étudiants.

b. Ouvriers et enfants d'émigrés.

Athènes, juin 1983 LE COMITÉ

SPYROS ASDRACHAS

YANNIS YANNOULOPOULOS

PHILIPPE ILIOU

TRIANTAFYLLOS SCLAVENITIS

Σελ. 633
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/634.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σελ. 634
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/635.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

JOSÉ GENTIL DA SILVA

FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

ÉTUDES GÉNÉRALES SUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

1. Beales, Ross W., "In Search of the Historical Child: Miniature Adulthood and Youth in Colonial New England", American Quarterly, 1975.

2. Bergamasco - Lenarda, Lucia, "La naissance et la petite enfance en Nouvelle Angleterre à l'époque coloniale, 1630 - 1750", Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 31,1984.

3. Bremmer, Robert, éd., Children and Youth in America. A Documentary History, Cambridge, Mass., 1970.

4. Dyhouse, Carol, Girls Growing Up in Late Victorian and Edwardian England, London 1981.

5. Pass, Paula S., The Damned and the Beautiful: American Youth in the 1920's, New York 1977.

6. Flandrin, Jean - Louis, "L'attitude à l'égard du petit enfant et les conduites sexuelles dans la civilisation occidentale. Structures anciennes et évolution", Annales de démographie historique, 1973.

7. Fleming, Stanford, Children and Puritanism. The Place of Children in the Life and Thought of the New England Church, 1620 - 1847, New Haven, Conn., 1933.

8. Gesell, A., France, L. J., Le jeune enfant dans la civilisation moderne, Paris 1971.

9. Gillis, John R., Youth and History: Tradition and Change in European Age Relations, 1770 - Present, New York, 1974.

10. Graven, Philip J., Jr., The Protestant Temperament. Patterns of ChildRearing, Religious Experience, and the Self in Early America, New York 1977.

11. History of Childhood Quarterly. The Journal of Psycho - history, New York 1973.

12. Kent, Joseph F., "Adolescence and Youth in XlXth Century America", Journal of Interdisciplinary History, vol. 2,1971.

Σελ. 635
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/636.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

13. Kett, Joseph, Rites of Passage, Adolescence in America, 1790 to the Present, New York 1977.

14. Lancashire, I., éd.. Two Tudor Interludes: Youth and Hick Scorner, Manchester 1980.

15. Laslett, Peter, "L'attitude à l'égard de l'enfant dans l'Angleterre du XIXe siècle d'après les sources littéraires, politiques et périodiques", Annalesdé démographie historique, 1973.

16. Mause, Lloyd de, éd., The History of Childhood, New York 1974.

17. Mendel, Gérard, Pour décoloniser l'enfant, Paris 1971, 61979.

18. Morel, Jean - Paul, "Sur quelques aspects de la jeunesse à Rome", Mélanges J. Heurgon. L'Italie pré - romaine et la Rome républicaine, Roma 1976, vol. 2.

19. Pinchbeck, Ivy, Hewitt, Margaret, Children in English Society, I. From Tudor Times to the XVIIIth Century, London 1969, II. From the XlXth Century to the Children Act, 1948, London 1973.

20. Short, R. V., "L'évolution de la reproduction humaine", E. Sullerot, éd., Le fait humain, Pans 1978.

21. Slater, Peter J., Children in the New England Mind: in Death and in Life, Hamden, Conn., 1977.

22. Smith, S. R.; "Religion and the Conception of Youth in XVIIth Century England", History of Childhood Quarterly, II, 1974 - 5.

23. Stockwell, Edward, éd., The Methods and Materials of Demography, Orlando, Flo., 1976.

24. Tenfelde, Klaus, "Grosstadtjugend in Deutschland vor 1914. Eine historische demographische Annäherung", Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte, vol. 69, fasc. 2, 1982.

25. Thomson, Thea, Edwardian Childhood, London 1982.

26. Viderman, Serge, La construction de l'espace analytique, Paris 1970.

I. LA REPRODUCTION HUMAINE ET LA SITUATION FAITE À L'ENFANT ET AU JEUNE

1. Contraintes attribuées au monopole féminin

27. Audibert, Agnès, Le matriarcat breton, Paris 1984.

28. Blanchet, Didier, Blum, Alain, "Naissance, coût de l'enfant et activité de la mère: un modèle", Population, a. 39, n° 2, 1984.

29. Breckenridge, Mary Β., Age, Time, and Fertility, Orlando, Flo., 1983.

30. Bridenthal, Renate, "Beyond Kinder, Küche, Kirche: Weimar Women at Work", Central European History, vol. 6, n° 2, 1973.

Σελ. 636
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/637.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

31. Browne, R. E., "Breast Feeding in Modern Times", American Journal of Clinical Nutrition, 1973.

32. Dunn, F. J., "Consistency and Change in Styles of Mothering", CIBA Foundation Symposium, n° 35.

33. Fauve - Chamoux, Antoinette, "La femme devant l'allaitement", Annales de démographie historique, 1983.

34. Filer, L. J., "Infant Feeding in the XIXth Century", Pediatrics, 1971.

35. Gelis, J., Läget, M., Morel, M. - F., Entrer dans la vie, naissances et enfants dans la France traditionnelle, Paris 1978.

36. Hait, H., Bax, M., Jenkins, S., "Community Influences in Breast Feeding", Children Care, Health and Development, 1980.

37. Hanna, J. C., "Breast Feeding Versus Bottle Feeding in Relation to Oral Habits", Journal of Dent. Children, 1967.

38. Henry , Louis, Houdaille, Jacques, "Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France, I. Célibat définitif", Population, a. 33, n° 1, 1978.

39. Henry, L., Houdaille, J., "Célibat et âge au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles. II. Age au premier mariage", Population, n° 2, 1979.

40. Hill, J. F., "Infant Feeding: Historical and Current Views", Pediatry in Clinics in Northern America, 1967.

41. Hofstee, E. W., "Naissance, alimentation et mortalité des nourrissons dans leurs différences régionales" (en néerlandais), Bevolking en Gezin (La Haye), 1983, vol. 2, supplément.

42. Judy, Nina, Production, Reproduction, and the Status of Women, Ph. D. 1980, The University of New York at Stony Brook.

43. Klapisch - Zuber, Christiane, "La 'mère cruelle'. Maternité, veuvage et dot dans le Florence des XIVe - XVe siècles", Annales, E.S.C., vol. 38, fasc. 5, 1983.

44. Knibiehler, Yvonne, Fouquet, C., L'histoire des mères du Moyen Age à nos jours, Paris 1981.

45. Knodel, John, "Breast - Feeding and Population Growth", Science, n° 198, 1978.

46. Laget, Mireille, Naissance. L'accouchement avant l'âge de la clinique, Paris 1982.

47. Laget, M., "Note sur la réanimation des nouveaux - nés (XVIIIe - XIXe siècles)", Annales de démographie historique, 1983.

48. Laget, M., Morel, M. F., Entrer dans la vie. Naissance et enfance dans la France traditionnelle, Paris 1978.

49. Laslett, Peter, "Le rôle des femmes dans l'histoire de la famille occidentale", E. Sullerot, éd., Le fait féminin, Paris 1978.

Σελ. 637
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/638.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

50. Lesthaeghe, R., "L'allaitement comme explication des différences régionales dans la fécondité et la mortalité des nourrissons: les Pays - Bas et la Belgique" (en néerlandais), Bevolking en Gezin, vol, 2, supplément, 1983.

51. Lewis, Joan, The Politics of Motherhood. Child and Maternal Welfare in England, 1900 - 1939, Beckenham, 1980.

52. Lithell, Ula - Britt, "Breastfeeding, Infant Mortality and Fertility", Journal of Family History, n° 6, 1981.

53. Lithell, Ulla - Britt, "Breast Feeding and Reproduction: Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in XlXth Century in Finland and Sweden", Studia Historica Upsaliensia, fasc. 120, 1981.

54. Mineau, Géraldine, Trusseli, James, "A Signification of Marital Fertility by Parent Age. Age at Marriage and Marriage Duration", Demography, vol. 19, fasc. 3,1982.

55. Morel, M. F., "Théories et pratiques de l'allaitement en France au XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1976.

56. Rich, Α., Naître d'une femme, la maternité en tant que expérience et institution, Paris 1980.

57. Rollet, Catherine, "L'allaitement artificiel des nourrissons avant Pasteur", Annales de démographie historique, 1983.

58. Ronsin, Francis, La grève des ventres. Propagande néo - malthusienne et baisse de la natalité française, XIX - XXe siècles, Paris 1980.

59. Sand, Ε. Α., "L'évolution de l'allaitement maternel en Occident", E. Herbine, éd., D'amour et de lait..., Paris 1980.

60. Schnucker, R. V., "The English Puritanism and Pregnancy, Delivery and Breast Feeding", History of Childhood Quarterly, 1974.

61. Shorter, Edward, "Female Emancipation, Birth Control, and Fertility in European History", American Historical Review, vol. 78, n° 3, 1973.

62. Sjolin, S., "Present Trends in Breastfeeding", Current Medical Research and Opinion, supplément 1,1976.

63. Sokolova, Z. P., "Age au mariage parmi les Khauts et les Mansis" (en russe), Sovetskaja Etnografija, fasc. 2, 1982.

64. Sussman, G. D., "The Wet - Nursing Business in XIXth Century France", French Historical Studies, 1975.

65. Sussman, G. D., "The End of the Wet - Nursing Business in France 18741914", Journal of Family History, II, 1977.

66. Sussman, George D., Selling Mother's Milk: The Wet - Nursing Business in France, 1715 - 1914, Champaign, Univ. of Illinois, 1982.

67. Vahlquist, B., "Evolution of Breastfeeding in Europe", Journal of Tropical Pediatry Environment and Children Health, 1975.

68. Van de Walle, Etienne, Van de Walle, Francine, "Allaitement, stérilité

Σελ. 638
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/639.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

et contraception: les opinions jusqu'au XIXe siècle", Population, a. 27, n° 4 - 5,1972.

69. Weber - Kellermann, Ingeborg, Frauenleben in 19. Jahrhundert. Empire u. Romantisch, Biedermeier, Gründerzeit, München 1983.

70. Zurfluh, Chantal, La femme face à l'allaitement : approche psycho - sociologique, Thèse, Université de Nice, 1983.

2. L'art du père

71. Amann - Gainotti, M., Badolato, G., Cudini, S., "La paternité: Nouvelles perspectives de la recherche", Enfance, n° 2, 1984.

72. Bonerman, Ernst, Le Patriarcat, Paris 1979.

73. Cloud, J. D., "Parricidium: From the Lex Numae to the Lex Pompeia de parricidiis", Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, vol. 88,1971.

74. Delaisi de Parseval, G., La part du père, Paris 1981.

75. Klapisch - Zuber, C., "Zacharie ou le père évincé. Les rites nuptiaux toscans entre Giotto et le concile de Trente", Annales, E.S.C., n° 6, 1979.

76. Mosk, Carl, Patriarchy and Fertility. Japan and Sweden 1880 - 1960, Orlando, Flo. 1983.

77. Roche, Daniel, "L'amour paternel à Paris au XVIIIe siècle", Annales de démographie historique, 1983.

78. Schnapper, Bernard, "La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789 - 1935)", Revue historique, t. 263, fasc. 1, 1980.

79. Starage, G., La paternità, Milano 1983.

80. This, Bernard, Le père: acte de naissance, Paris 1980.

3. Enfants utiles

81. Anderson, Michael, Family structure in XIXth Century Lancashire, London 1971.

82. Anderson, M., Approaches to the History of the Western Family, 1500-1914, London 1980.

83. Ariès, Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris I960,1973.

84. Barbagi, Maurizio, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna 1984.

85. Bennett, Neil G., Sex Selection of Children, Orlando, Flo. 1983.

Σελ. 639
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/640.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

86. Busfield, J., "Family Ideology and Family Pathology", N. Armistead, éd., Reconstructing Social Psychology, Harmondsworth 1974.

87. Collomp, Alain, La maison du Père. Famille et village en Haute - Provence aux XVIIe et XVlile siècle, Paris 1983.

88. Gonze, Werner, éd., Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Neue Forschungen, Stuttgart 1976.

89. Del Campo, Salustiano, La evolución de la famìlia espanola en el sigio XX, Madrid 1982.

90. Del Maire, Bernard, "Le livre de famille des Le Borgne (Arras 13471538). Contribution à la démographie historique médiévale", Revue du Nord, vol. 65,1983, p. 257.

91. Demos, John, A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony, New York 1970.

92. Demos, J., Becock, S. S., éd., "Turning Points: Historical and Sociological Essays on the Family", American Journal of Sociology, 1978, supplément,

93. Duby, George, Medieval Marriage. Two Models from Xllih Century France, Baltimore 1978.

94. Dupâquier, Jacques, La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 1979.

95. Evans, Richard J., Lee, W. R., The German Family, Beckenham 1981.

96. Farber, Bernard, Guardians of Virtue: Salem Families in 1800, London 1972.

97. Fine-Souriac, Agnès, "La famille - souche pyrénéenne au XIXe siècle, Quelques réflexions de méthode", Annales, E.S.C., n° 3, 1977.

98. Flandrin, Jean-Louis, "La cellule familiale et l'oeuvre de procréation dans l'ancienne société", XVIIIe siècle, n° 102 - 103, 1074.

99. Ganiage, Jean A., "Aux confins de la Normandie. Structure de la natalité dans cinq villages du Beauvaisis", Annales de Normandie, a. 23, n° 1, 1973.

100. Gélis, Jacques, "De la mort à la vie. Les 'sanctuaires de répit' ", Ethnologie française, vol. 11, fasc. 3, 1981.

101. Gélis, J., "La mort du nouveau - né et l'amour des parents: Quelques réflexions à propos des pratiques de 'répit' ", Annales de démographie historique, 1983.

102. Gélis, J., "La mort et le salut spirituel du nouveau - né. Essai d'analyse et d'interprétation du 'Sanctuaire à répit' (XVe - XIXe siècles)", Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXXI, 1984.

103. Gittins, Diana, Fair Sex. Family Size and Structure, 1900 - 1939, London 1982.

Σελ. 640
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/641.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

104. Goody, Jack, The Development of the Family and Marriage in Europe, Cambridge 1983.

105. (Greven, P., The Protestant Temperament: Patterns of Child - Rearing, Religious Experience and the Self in Early America, New York 1977.

106. Gutman, Herbert G,, "Le phénomène invisible: la composition de la famille et du foyer noir après la guerre de Sécession", Annales, E.S.C., a. 27,1972.

107. Hajnal, J., "European Marriage Patterns in Perspective", D. V. Glass, D. E. Eversley, éd., Population in History, London 1965,21969.

108. Hareven, T. K., éd., Transition: The Family and the Life Course in Historical Perspective, London 1978.

109. Hareven, Tamara K., Vinovskis, Maris Α., Family and Population in XlXth Century America, Princeton 1978.

110. Heiskanen, Veronica Stolte, "Social Structure, Family Patterns and Interpersonal Influence" (Thèse, Helsinki), Transactions of Westermarck Society, vol. XIV, 1967.

111. Héritier, F., "Fécondité et stérilité: la traduction de ces notions dans le champ idéologique au stade pré - scientifique", E. Sullerot, éd., Le fait féminin,Parìs 1978.

112. Herlihly, D., Klapisch - Zuber, Ch., Les Toscans et leurs familles, Paris 1978.

113. Hildesheimer, Françoise, "L'organisation familiale à Nice au XVIIe siècle", Revue d'histoire du droit français et étranger, sér. 4, a. 54, 1976.

114. Holmes, G. S., "Gregory King and the Social Structure of Pre - Industrial England", Transactions of the Royal Historical Society, vol. 27, 1977.

115. Hum, D., Lobdell, R., Spencer, B., "Plantations, Staple Exports and Seasonability of Births in Jamaica, 1880 - 1938", Social and Economic Studies (Jamaica), vol. 26, 1977.

116. Hunt, David, Parents and Children History: The Psychology of Family Life in Early Modern France, New York 1970.

117. Ingleby, David, A contrução social da doença mental, Revista critica de Ciencias Sociais, n° 9,1982.

118. Johanson, Sheila Ryan, "Sex and Death in Victorian England: An Examination of Age and Sex - Specific Death Rates, 1840 - 1910", Martha Vicinius, éd., A Widening Sphere: Changing of Victorian Women, Bloomington, Ind. 1977.

119. Kashamura, Α., Famille, sexualité et culture, Paris 1973.

120. Katz, Michel B., The People of Hamilton, Canada West: Family and Class in a Mid - XIXth Century City, Cambridge, Mass. 1975.

4l

Σελ. 641
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/642.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

121. Kern, Stephen, "Explosive Intimacy: Psychodynamics of the Victorian Family", History of Childhood Quarterly, I, 3, 1974.

122. Klep, P. M. M., "Le ménage dans le Brabant du nord occidental: structures et développement, 1750 - 1849" (en néerlandais), Afdeling agrarische geschiedenis, Bijdragen, vol. 18,1973,

123. Knodel, J., Van de Walle, E., "Lessons from the Past: Policy Implications of Historical Fertility Studies", Population and Development Review, vol. 5, n° 2,1979.

124. Lenz, K., "Vorindustrielle Grossfamilie, ein ahistorisches Konzept. Zur Korrektur eines familiensoziologischen Konzeptes durch die historische Familienforschung", Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, vol. 8, fasc. 2,1982.

125. Levine, David, Family Formation in an Age of Nascent Capitalism, London 1977.

126. McKlin, Eleanor D., Rubin, Roger, H., éd., Contemporary Families and Alternative Life Styles, London 1983.

127. McLaughlin, Mary Martin, "Survivors and Surrogates: Children and Parents from the IXth to the XIIIth Centuries", The History of Childhood Quarterly, II ,1974.

128. Marchini, Antoine, Méditerranéens: Famille, Individu, Cycle de vie, dans les aléas de la transition: le cas de la Casinca (Corse), XVIIIe - XIXe siècle. Thèse, 1984, Université de Nice.

129. Marongiu, A., Matrimonio e famiglia nell'Italia Meridionale, Bari 1976.

130. Mitterauer, Michael, "Vorindustrielle Familienformen. Zur Funktionsentlastung des 'Ganzen Hausen' im 17. und 18. Jahrhundert", Wiener Beiträge zur Geschichte d. Neuzeit, vol. 2, 1975.

131. Mitterauer, M., Sieder, R., Vom Patriarcat zur Partnerschaft zum Struktur wandel Familie, München 1977.

132. Moran, Gerald F., "Religious Power, Puritan Tribalism and the Family in XVIIth Century Mildford, Connecticut", William and Mary Quarterly vol. 35, n° 2, 1979.

133. Morgan, Edmund S., The Puritan Family, Religious and Domestic Relations in XVIIth Century England, New York 1944,21966.

134. Mosely, Philip E., Communal Families in the Balkans: The Zadruga. Ed. Robert F. Burnes, Introd. Margaret Mead, Notre Dame, Ind. 1976.

135. Mousnier, Roland, La famille, l'enfant et l'éducation en France et en Grande Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 1975, 2 vol.

136. Muchemblad, Robert, "Famille, amour et mariage: mentalité et comportement des nobles artésiens à l'époque de Philippe II", Revue d'histoire moderne, t. 22, 1975.

Σελ. 642
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/643.gif&w=600&h=915 6. Actes du Colloque, Historicite ...

137. Ozment, Steven, "The Family in Reformation Germany: The Bearing and Rearing of Children", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 2, 1983.

138. Perrenoud, Alfred, La population de Genève, du XVIe au début du XIXe siècle, Genève 1979.

139. Piasecki, Edmund, "Le problème de l'analyse de la structure des familles en démographie" (en polonais), Przeszlosc Demograficzna Polski, vol. 14,1983.

140. Plakans, Andrejs, "The Family Context of Early Childhood in Baltic Serf Society", Family Forms in Historic Europe, Cambridge Univ. Press, 1983.

141. Pulluck, Linda Α., Forgotten Children: Parent - Children Relations, 1500-1900, Cambridge Univ. Press, 1983.

142. Rabb, Theodore K., Rotberg, Robert I., The Family in History, New York 1973.

143. Rawson, Beryl, "Family Life among the Lower Classes at Rome in the First Two Centuries of the Empire", Classical Philology (Chicago, III.), vol. 61, n° 2,1966.

144. Rosenbaum, Heidi, Formen der Familie: Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und Sozialen Wandel in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1982.

145. Roussel, L., Le mariage dans la société française contemporaine. Faits de population, données d'opinion, Paris 1975.

146. Roussel, L., Bourguignon, O., Générations nouvelles et mariage traditionnel, Paris 1979.

147. Sbranna, Carla, Traina, Rosa, Sonnino, Eugenio, Fonti per lo studio della popolazione di Roma. Gli stati delle anime a Roma delle origini al secolo XVI. Origini, consistenza, contenuti. Con appendice sulle altre registrazioni parrocchiali, Roma 1977.

148. Scull, A., Museums of Madness: The Social Organization of Insanity in XlXth Century England, London 1979.

149. Shorter, Edward, The Making of the Modern Family, New York 1975. Trad.: Paris 1977.

150. Smith, Daniel S., "Parental Power and Marriage Patterns: an Analysis of Historical Trends in Hingham, Massachusetts", Journal of Marriage and Family, vol. 35,1973.

151. Stannard, David E., The Puritan Way of Death: A Study in Religion Culture and Social Change, New York 1977.

152. Stella, P., Da Molin, G., "Offensiva rigoristica e comportamento demografico in Italia (1600 - 1860): Natalità e mortalità infantile", Salesianum, 40, 1978.

Σελ. 643
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/15/gif/644.gif&w=600&h=9156. Actes du Colloque, Historicite ...

153. Stone, Lawrence, "Marriage amongst the English Nobility", Comparative Studies in Society and History, III, 1961.

154. Stone, L., The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, London 1977, 1979.

155. Sundström, Hans, "Habitations et population dans le nord de la Suède au XVe siècle et au début du XVIe. Remarques critiques sur les sources et les méthodes" (en suédois), Scanala, vol. 40, 1974 (résumé en anglais).

156. Todorova, Maria, "Population Structure, Marriage Patterns, Family and Household (According to Ottoman Documentary Material From NorthEastem Bulgaria in the 60s of the XIXth Century)", Études balkaniques, n° 1,1983.

157. Tracer, James F., Marriage and the Family in XVlIIth Century France, London 1980.

158. Trumbach, R., The Rise of the Egalitarian Family. Aristocratic Kinship and Domestic Relations in XVIIIth Century England, London 1978.

159. Vinovskis, Maris A., Studies in American Historical Demography, London 1980.

160. Vitz, Erika, "Das Eigentumsinteresse des Mittelalterlichen Stadtbürgertums und seine Wirkung auf die Veraenderung der Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft bis zum Ende des 13. Jahrhunderts", Wissenschaftliche Pädagogische Hochschule "Erich Weinert" (Magdburg), vol. 19, fasc. 5 - 6, 1982.

161. Vlasolva, J. V., "Structure et importance numérique des familles des paysans russes de la Sibérie aux XVIIe - début du XIXe siècles" (en russe), Sovetskaja Etnografija, n° 3, 1980.

162. Vovelle, Michel, "Y a-t-il un modèle de la famille mériodionale?", Provence historique, t. 25, fasc. 101,1975.

163. Wachter, Kenneth W. et al., Statistical Studies of Historical Social Structure, New York 1978.

164. Weiner, Nella Fermi, "Baby Bust and Baby Boom: A Study of Family Size in a Group of University of Chicago Faculty Wives Born 19001934", Journal of Family History, vol. 8, fasc. 3, 1983.

165. Wolf, Stephanie Gramman, Urban Village: Population, Community, and Family Structure in Germantown, Pennsylvania, 1683 - 1800, Princeton, N. J. 1977.

166. Zarnowska, Anna, "La famille et le statut familial des ouvriers et des domestiques dans le royaume de Pologne au déclin du XIXe siècle", Acta Poloniae Historica, vol. 35,1977.

167. Zurfluh, Anselm, Une population alpine dans la Confédération: Uri aux

Σελ. 644
Φόρμα αναζήτησης
Αναζήτηση λέξεων και φράσεων εντός του βιβλίου: Actes du Colloque International, Historicité de l’ enfance et de la jeunesse
Αποτελέσματα αναζήτησης
  Ψηφιοποιημένα βιβλία
  Σελίδα: 625
  6. Actes du Colloque, Historicite ...

  COMITÉ

  DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE

  AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LA JEUNESSE

  OBJECTIFS

  A. Investigation et constitution d'ensembles d'informations.

  B. Travaux d'infrastructure.

  C. Recherches au niveau historiographique.

  D. Politique culturelle.

  E. Organisation des recherches. Annexe

  Le Secrétariat Général à la Jeunesse auprès du Ministère de la Culture et des Sciences est en train d'inciter toute une série de Recherches Historiques portant sur les jeunes générations en Grèce au cours des XIXe et XXe siècles. Ces recherches constituent le programme intitulé «ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JEUNESSE GRECQUE». La seule constante de ce programme, c'est l'idée des nouvelles générations. Le postulat, c'est l'historisation de cette notion, c'est-à-dire de restituer les mécanismes qui régissent dans le temps, la relation des nouvelles générations avec les systèmes culturels, démographiques, sociaux et psychologiques.

  Les objectifs de ces recherches sont les suivants:

  a. Constituer des ensembles d'informations.

  b. Susciter des motivations historiographiques pouvant conduire à donner un contenu historique à la notion de nouvelles générations à travers des analyses ayant valeur de paradigme.

  c. Exercer une politique culturelle qui insère la perspective historique dans des projets plus globaux de dynamique culturelle et sociale.

  Chaque objectif sera atteint par les recherches et les activités qui

  40